Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r

Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505902-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku

Regon: 17081819000000

ulica: Plac Słowiański

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 82200

Miejscowość: Malbork

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 552 734 542

e-mail: zdp_malbork@poczta.onet.pl

Fax: 552 734 542

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: bip.zdp.powiat.malbork.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

bip.zdp.powiat.malbork.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.zdp.powiat.malbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r

Numer referencyjny:

1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r. Zadnie 1 Gmina Lichnowy Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy. Odcinek przez miejscowość Pordenowo o długości 1km. Zakres opracowania obejmuje: . Wykonanie przebudowy jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, która będzie polegała głównie na wykonaniu na istniejącej nawierzchni warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 11W o minimalnej grubości 3 cm (z wyrównaniem kłsm 0-32mm ) oraz warstwy ścieralnej grubości 5cm z mastyksu grysowego SMA16 DTS. . Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa naturalnego 0/30 wzmocnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ilości 25% objętości o szerokości 1,00 m i grubości 10cm, po obu stronach przebudowywanej jezdni i zjazdów. . Wykonanie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 2925G, . Oczyszczenie i odpowiednie wyprofilowanie i odmulenie wzdłuż drogi rowów przydrożnych. Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Zadanie 2 Gmina Malbork Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G Dk 22 - Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś. Odcinek Cisy - Kraśniewo o długości 1,6km. Zakres opracowania obejmuje: . Wykonanie remontu cząstkowego istniejących ubytków nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami jezdni do 5,5m . Profilowanie załamań niwelety podłużnej do spadków niwelety minimalnej i odprowadzeniem wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych spadkami poprzecznymi . Wykonanie przebudowy jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, która będzie polegała głównie na wykonaniu na istniejącej nawierzchni warstwy profilującej mieszanką asfaltową AC16W o minimalnej grubości 3 cm . Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o kruszywie nieciągłym SMA 11S o grubości 4cm. . Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa naturalnego 0/30 wzmocnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ilości 25% objętości o szerokości 1,00 m i grubości 10cm, po obu stronach przebudowywanej jezdni i zjazdów. . Oczyszczenie istniejących przepustów z namułu wraz istniejącymi rowami przydrożnymi. . Na skrzyżowaniu z drogą nr 2905G do Grobelna wykonać zaprojektowany kolektor O 300mm do powiązania spływu wód opadowych w rowach przydrożnych na skrzyżowaniu . Na projektowanych zjazdach wykonać przepusty O400 a na istniejących zaprojektowano wykonanie ścianek czołowych z odmuleniem. Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Zadanie 3 Gmina Nowy Staw Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G Nowy Dwór Gd. -Nowy Staw - gr Tczew. Odcinek od skrzyżowania na Mirowo w kierunku miejscowości Brzózki o długości 1,8km. Zakres opracowania obejmuje: . Wykonanie remontu cząstkowego istniejących nawierzchni. . Wyprofilowanie masą bitumiczną AC11W minimum 3cm istniejącej nawierzchni do spadków normatywnych i nakładką warstwy grubości 4cm z mastyksu grysowego SMA11S. . Umocnienie istniejących poboczy mieszanką z kruszywa naturalnego 0/300mm z domieszka 25% kruszywa łamanego 0/35,5. . Remont zjazdów nawierzchni bitumicznej. . W zakresie przebudowy podlega skrzyżowanie do miejscowości Mirowo z drogą nr 2340GG jako skanalizowane z wyspami rozdziału ruchu. . Przy w/w skrzyżowaniu wykonanie zatoki autobusowej w obu kierunkach powiązanej chodnikiem dla pieszych. Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Zadanie 4 Gmina Stare Pole Przebudowa drogi powiatowej nr 2933G Ząbrowo - Stare Pole ul. Grunwaldzka. Odcinek o długości 0,437km. Zakres opracowania obejmuje: . Wykonanie remontu cząstkowego istniejących nawierzchni z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,50m . Profilowanie załamań niwelety podłużnej do spadków niwelety minimalnej i odprowadzenie wód opadowych istniejącą oczyszczoną kanalizacją deszczową z wymianą całkowitą studzienek ściekowych. . Wykonanie przebudowy jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, która będzie polegała głównie na wykonaniu na istniejącej nawierzchni warstwy profilującej mieszanką asfaltową AC16W o minimalnej grubości 3 cm . Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o kruszywie nieciągłym SMA 11S o grubości 4cm. . Wykonanie ścinki pobocza na szerokości 1,0m pobocza. . Na istniejącym przepuście w km 0+414,64 zaprojektowano wykonanie ścianek czołowych z odmuleniem przepustu. Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II.

II.5) Główny kod CPV:

45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233120-645233320-845233260-945233290-845100000-845233120-645233320-845233260-945233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, czyli po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi. W/w zamówienie Zamawiający przewiduje w zakresie rzeczowym i na drogach powiatowych przewidzianym w zamówieniu podstawowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 560.000,00zł Słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych Zadanie 2 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 3 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 4 820.000,00zł Słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą".

Informacje dodatkowe

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą". Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1 . Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6.200m2 - klasa drogi minimum - Z. . Ścinanie poboczy mechaniczne o powierzchni nie mniejszej niż 2.000m2. . Oczyszczenie, wyprofilowanie i odmulenie rowów przydrożnych o powierzchni nie mniej niż 1.900m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Zadanie 2 . Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 9.300 m2 - klasa drogi minimum - Z. . Ścinanie poboczy mechaniczne o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2. . Oczyszczenie, wyprofilowanie i odmulenie rowów przydrożnych o powierzchni nie mniej niż 2.600m2. . Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 1.400m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Zadanie 3 . Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 13.100m2 - klasa drogi minimum - G. . Ścinanie poboczy mechaniczne o powierzchni nie mniejszej niż 4.300m2. . Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 650m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Zadanie 4 . Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 4.700m2 - klasa drogi minimum - L. . Ścinanie poboczy mechaniczne o powierzchni nie mniejszej niż 1.100m2. . Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 1.260m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi wymienione poniżej wymagania. Wymaga się, dysponowania minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, w tym nadzór nad minimum jedną inwestycją drogową o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1 560.000,00zł Słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych Zadanie 2 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 3 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 4 820.000,00zł Słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych sprawowany w ciągu ostatnich 5 lat. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista.

Tak

Informacje dodatkowe:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących dokumentów: Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik "Wykaz robót budowlanych". Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik pn. "Wykaz osób". UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz Dz.U. z 2016 poz. 352).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 560.000,00zł Słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych Zadanie 2 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 3 1.430.000,00zł Słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych Zadanie 4 820.000,00zł Słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą".

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zadanie 1 13.700,00zł Słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych Zadanie 2 34.800,00zł Słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych Zadanie 3 34.900,00zł Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych Zadanie 4 20.000,00zł Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 2.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, 2.2. zmiany ilości robót budowlanych, 2.3. zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy, 2.4. zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 2.5. zmian sposobu wykonania zamówienia, 2.6. zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 2.7. zmiany części robót budowlanych, 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 3.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.2. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3.3. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 3.4. wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót, 3.5. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 3.6. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3.7. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3.8. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3.9. niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3.10. niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót. 5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 7.1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 7.2. zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 7.3. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 7.4. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 7.5. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych , 7.6. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 7.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno - budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 10.1. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 10.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 10.3. zmiany danych rejestrowych, 10.4. zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, o której mowa w §6 i §7 niniejszej umowy, 10.5. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu końcowego wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

1. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)" - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 2. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G Dk 22 - Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś. Odcinek Cisy - Kraśniewo o długości 1,6km.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.