Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych

Gmina Tyszowce

Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503186-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Tyszowce

Regon: 95036905000000

ulica: ul. 3 Maja

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22630

Miejscowość: Tyszowce

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 084 661 93 15

e-mail: tyszowce@tyszowce.pl

Fax: 084 661 21 29

Adres strony internetowej (URL): umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert do udziału w tym postępowaniu zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020). Składanie ofert odbywa się wówczas za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 8 22-630 Tyszowce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4 (cztery)

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych" polegające na wykonaniu robót budowlanych - przebudowie dwunastu odcinków dróg- zadań, położonych na terenie Gminy Tyszowce podzielonych na części uwzględniające ich lokalizację - Część 1- "Przebudowa dróg w Tyszowcach, Wojciechówce, Podborze Zadanie 1- Przebudowa ul. Łukaszewskiego w Tyszowcach. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 2- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wojciechówce- dz.nr geod. 276 Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 3- Przebudowa drogi gminnej nr 111515L - Podbór- Wojciechówka Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). - Część 2- "Przebudowa dróg w Niedźwiedziej Górze, Perespie i Rudce. Zadanie 1- Przebudowa drogi gminnej nr 110941L Przewale- Niedźwiedzia Góra. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 2- Przebudowa drogi gminnej nr 110956L w Perespie. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 3- Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 4- Remonty drogi gminnej nr 110942L w Niedźwiedziej Górze. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm. - Część 3- "Przebudowa dróg w Wakijowie, Czermnie, Kazimierówce. Zadanie 1- Przebudowa drogi gminnej nr 111521L w Wakijowie. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 2- Przebudowa drogi wewnętrznej (nr dz. 518) w Czermnie Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 3- Przebudowa drogi gminnej nr 111541L w Kazimierówce Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). - Część 4- Przebudowa dróg w Czartowczyku, Kol. Czartowiec i Klątwach Zadanie 1- Odbudowa drogi gminnej Nr 111507L w km :0+000÷0+410 w Czartowczyku zniszczonej przez gwałtowny spływ wód w roku 2016. Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 2- Przebudowa drogi w Kolonii Czartowiec (dz. nr 238) Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zadanie 3- Przebudowa drogi gminnej nr 111503L w Klątwach Roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy cementowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej- gr 4 cm, profilowanie poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe. Zakres zgodny z przedmiarem robót (dla celów informacyjnych). Zakres robót na poszczególnych zadaniach obejmuje: roboty przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy, roboty nawierzchniowe, pobocza, roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót oraz w uproszczonej dokumentacji technicznej. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, określonych w ust 3.1 dla poszczególnych części przedmiotowego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233140-245233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług- 30% , zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i wykaże co najmniej dwa zadania obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde, z podaniem daty wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Powyższy warunek dotyczy wszystkich części (1-4).

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art.22a ust.1), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oceny pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje w odniesieniu do wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystarczającym jest, aby jeden z grupy takich podmiotów (konsorcjum) wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z grupy takich wykonawców (konsorcjum) podlega ocenie, czy nie zachodzą przesłanki wskazujące na wykluczenie z postępowania. Wypełnienie się choćby jednej z ww. przesłanek w odniesieniu do wykonawcy (pojedynczego) czy też jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) skutkuje koniecznością wykluczenia z postępowania. W oparciu o brak podstaw do wykluczenia, weryfikowany jest także podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie się choćby jednej z przesłanek do wykluczenia z postępowania w odniesieniu do podmiotu trzeciego skutkuje koniecznością wykazania się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu przez tego wykonawcę na nowo. Powyższe dokonuje się w trybie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie zamawiającego w związku z zastosowaniem przepisu z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp 1. Aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przedkłada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Razem z ofertą; - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. (Według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w tym punkcie Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony toteż powinno być składane z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy złożyć niżej wymienione dokumenty : Razem z ofertą; -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, wykonawca przekazuje Zamawiającemu; -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (informacja po otwarciu ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ) 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.2.1.( Według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ). 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawi w odniesieniu do tych pomiotów dokumenty wymienione w ust. 6.4.1. pkt 2) SIWZ. 7. Dokumenty dodatkowe w przypadku składania oferty wspólnej. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 23 ust.2 ustawy Pzp). Jeżeli oferta wykonawców składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części : Część nr 1 w kwocie 3700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset 00/100 zł) Część nr 2 w kwocie 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 zł) Część nr 3 w kwocie 3100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto 00/100 zł) Część nr 4 w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, wg uznania Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie z adnotacją: "Wadium na: ZP. 271.1.2018" b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 z późn. zm.). 8.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w w/w formie powinno być wystawione na Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze żądanie zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w trakcie realizacji usług w przypadkach niżej wymienionych. 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: 1) urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu kierującego wykonaniem zamówienia jeśli uzna, że nie spełnia on w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy, 4) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu zamówienia lub zmiana zakresu powierzonych obowiązków, jak również zmianę Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia wykonania usługi w przypadku: 1) zawieszenia prac przez Zamawiającego, 2) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 3) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania usług lub robót nie przewidzianych a koniecznych do wykonania, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, 4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 5) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, 6) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione. 4. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego wymienionymi w ust. 3 okolicznościami. 5. Wykonania robót zamiennych których potrzeba wykonania wynikła podczas realizacji zamówienia podstawowego. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający musi wyrazić zgodę. 6. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: - zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, - strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmianę umowy, - wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. - Zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących dokonanie zmiany, nie złoży Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.( Art. 8 ust. 3 Pzp)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30 dni

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa dróg w Niedźwiedziej Górze, Perespie i Rudce

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.