Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ln

Gmina Lniano

"Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano" - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.?

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505931-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Lniano

Regon: 9235102100000

ulica: ulicy Wyzwolenia

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 86141

Miejscowość: Lniano

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 523 323 002

e-mail: lniano2@gminyrp.pl

Fax: 523 323 002

Adres strony internetowej (URL): www.bip.lniano.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.lniano.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

operator pocztowy, kurier, osobiste doręczenie

Adres:

Urząd Gminy w Lnianie, ulicy Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, sekretariat pok. nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano" - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.?

Numer referencyjny:

GŚiZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano" - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.?3.3. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje m.in.: budowę drugiego reaktora SBR typu ARBF oraz remont istniejącego; przebudowa węzła oczyszczania mechanicznego; modernizacja zespołu dmuchaw napowietrzejących; modernizacja sposobu odwadniania osadu nadmiernego oraz budowa stacji higienizacji osadu nadmiernego; budowa wiaty dla składowania odwodnionego osadu nadmiernego; modernizacja budynku technologiczno - socjalnego; budowa instalacji w postaci: sieci technologicznych na terenie oczyszczalni - spusty i przelewy, sieci elektrycznych, sterowania i automatyki; drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalni; wymiana pomp wraz z osprzętem w 17 pompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Lniano oraz montaż 4 filtrów antyododrowych w wytypowanych przez Zamawiającego obiektach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dalszej części SIWZ, w szczególności w Dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów, zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m. in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji. Wykonawca, na własny koszt, przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: - procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych; - prawidłowej obsługi i eksploatacji, maszyn i urządzeń stanowiących ciąg technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Po przeprowadzonym szkoleniu, Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Termin szkolenia uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z tym że, musi ono się odbyć przed datą odbioru końcowego. Wykonawca na własny koszt, dokona rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845200000-945252127-445252000-845252100-945252121-245252124-345252125-045252130-845252200-045232423-345230000-845231000-545231100-645231110-945231111-645231112-345231113-045231300-845231500-045231510-345232000-245232100-345232410-945232420-245232421-945232422-645232440-845300000-045330000-945332000-345332200-545332300-645332400-745100000-845262300-445262520-245410000-445421130-445430000-045442100-845450000-645310000-345311100-145314200-345314300-445315100-945331200-845331210-145331100-742120000-642122000-042122420-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (jedno zadanie) polegające na budowie lub przebudowie mechaniczno -biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków, o wartości min. 4 300 000 zł ( słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych). Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi: a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy w branży sanitarnej, na minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej co najmniej 300 m3/dobę. b) Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; c) Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 5 000 000 zł ( słownie: pięć milionów złotych); wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuka i wiedzą budowlaną; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie O/Lniano nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040, wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium w innej formie należy złożyć w kasie Urzędzie Gminy w Lnianie pok. Nr 5 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 8:00. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ponownie zażąda wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wadium zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający o terminie wniesienia wadium powiadomi odrębnym pismem. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Tak

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian: W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od ZAMAWIAJĄCEGO, - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie w jakim korzyść może polegać na: zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla ZAMAWIAJĄCEGO, zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą. W przypadku działania siły wyższej ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, WYKONAWCA mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez WYKONAWCĘ na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby WYKONAWCA po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez WYKONAWCĘ będących następstwem błędów w wymaganiach ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony WYKONAWCA dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót - jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne WYKONAWCY, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym WYKONAWCA złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku robót zamiennych - jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego WYKONAWCY; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne WYKONAWCY, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie w lub błędy rachunkowe w stosunku do oferty Wykonawcy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany: sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, terminu realizacji niniejszej umowy, "Harmonogramu rzeczowo-finansowego. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO) na wniosek WYKONAWCY w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od WYKONAWCY (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. WYKONAWCA zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem ZAMAWIAJĄCEGO we wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa powyżej nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy WYKONAWCY z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez WYKONAWCĘ. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz WYKONAWCY, np. w przypadku zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody. W przypadku zmiany (wydłużenia) terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą, możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia za zgodą stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.