Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Ist

Urząd Gminy w Istebnej

Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej w ramach projektu pn: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504201-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Gminy w Istebnej

Regon: 54514200010

ulica: Istebna

Numer domu: 1000

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43470

Miejscowość: Istebna

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 033 8556500 w. 39

e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.istebna.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.istebna.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.istebna.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 (sekretariat - pokój 101)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej w ramach projektu pn: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy - etap I

Numer referencyjny:

GR.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na "Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej w ramach projektu pn: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy - etap I" 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj.: a) Część I - przebudowie grilla, b) Część II - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. 2. Zakres robót do wykonania dla części I: Przebudowa grilla: - Roboty rozbiórkowe: demontaż ław siedziskowych w ilości 25 m, rozebranie gonu drewnianego w ilości 205,55 m2, rozbiórka konstrukcji więźby, ołacenia w ilości 205,55 m2, rozebranie więźb dachowych prostych w ilości 205,55 m2, rozebranie obicia ścian szczytowych w ilości 28,00 m2, usunięcie słupów drewnianych w ilości 13,00 m, rozebranie murku z kamienia w ilości 1,144 m3, rozebranie betonowej płyty w ilości 11,418 m3, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w ilości - 50,00 m3, opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko w ilości 50,00 m3. - Roboty ziemne: wykonanie wykopów z załadunkiem ręcznym i transportem w ilości 24,2620 m3, opłata za przyjęcie ziemi na wysypisko w ilości 24,2620 m3, wykonanie wykopów liniowych w ilości 61,37 m3, zasypanie wykopów w ilości 61,37 m3, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe w ilości 10,80 m, ułożenie grysu w ilości 2,4190 m3, - Betonowanie: podkład zwykły z zwykłego C8/10 w ilości 2,498 m3, deskowanie konstrukcji betonowych w ilości 28,544 m2, betonowanie konstrukcji zbrojonych w ilości 8,563 m3, deskowanie słupów prostokątnych w ilości 45,72 m2, betonowanie słupów prostokątnych w ilości 3,429 m3, uzupełnienie płyty fundamentowej w ilości 17,818 m3, deskowanie tradycyjnych belek i wieńców w ilości 56,781, m2, betonowanie konstrukcji belek podciągów i wieńców w ilości 6,063 m3, ławy betonowe z oporem pod krawężniki w ilości 0,882 m3, osadzenie krawężników kamiennych w ilości 12,6 m. - Zbrojenie: zbrojenie konstrukcji monolitycznej prętami stalowymi okrągłymi śr do 14 mm w ilości 1,704 t, zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi o średnicy do 14 mm w ilości 0,300 t, - Roboty murowe: wykonanie murku z kamienia w ilości 2,937 m3. - Roboty izolacyjne: izolacja pozioma z papy asfaltowej na sucho w ilości 94,86 m2, - Konstrukcje dachowe: konstrukcje dachowe krokwie zwykłe z drewna kl. min. C24 w ilości 321,52 m, konstrukcje dachowe płatwie w ilości 16,52 m, konstrukcje dachowe murłaty i podwaliny w ilości 35,68 m, konstrukcje dachowe miecze i kleszcze w ilości 347,02 m, - Pokrycie dachu: łacenie połaci dachowych w ilości 191,04 m2, pokrycie podwójnie gontami impregnowanymi ciśnieniowo w ilości 191,04 m2. - Podłogi: wykonanie warstwy wyrównawczej gr. min. 20 mm w ilości 94,86 m2, wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 30 mm w ilości 94,89 m2, gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi w ilości 94,86 m2, wykonanie posadzki z płytek na zaprawie klejowej w ilości 94,86 m2. - Wykładanie ścian: okładziny ścian pilastrów z płyt w ilości 83,336 m2, czyszczenie istniejącej okładziny kamiennej w ilości 49,40 m2, okładzina z desek gr. min. 3 cm mocowanych do ścian w ilości 28,00 m2, ścianki i przegrody płycinowe dwukrotnie malowane farbą olejną w ilości 23,04 m2. - Malowanie: impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego malowania preparatami w ilości 408,24 m2, impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków w ilości 408,24 m2, dwukrotne lakierowanie boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli w ilości 28,00 m2. - Wyposażenie: dostawa i montaż blatu kuchennego w ilości 1 kpl, dostawa i montaż blatu bufetowego w ilości 1 kpl, dostawa i montaż stołu w ilości 4 kpl, dostawa i montaż ławy, 8 kpl, dostawa i montaż ławek po obwodzie w ilości 36 mb. - Instalacja wod - kan: wykonanie rurociągów z polipropylenu w ilości 15 m, montaż baterii umywalkowej w ilości 2 szt, wykonanie podejść rurociągowych w ilości 32 szt, wykonanie próby szczelności w ilości 1 próby, dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w ilości 15 m, wykonanie rurociągu z PVC w ilości 5 m, dostawa i montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej - pojedynczy w ilości 1 szt, dostawa i montaż umywalki porcelanowej pojedynczej w ilości 1 kpl, dostawa i montaż syfonu w ilości 1 szt, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur PVC w ilości 2 szt. - Instalacja wentylacyjna: wentylatory promieniowe z polichlorku winylu w ilości 1 szt, - Instalacja elektryczna: przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 w ilości 50 mb, podłączenie przewodów pojedynczych w ilości 20 szt, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny w ilości 1 szt, montaż puszek instalacyjnych pojedynczych w ilości 1 szt, łączniki instalacyjne podtynkowe w ilości 1 szt, dostawa i montaż tablicy elektrycznej w ilości 1 szt, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe w ilości 11 kpl, dostawa i montaż opraw oświetleniowych w ilości 11 kpl. - Instalacja odgromowa: wykonanie uziomów w ilości 48 m, montaż przewodów instalacji odgromowej mocowane na wspornikach klejonych w ilości 25 m, montaż instalacji odgromowej mocowane na wspornikach obsadzonych w ilości 10,5 m, wykonanie złączy kontrolnych w ilości 3 szt, wykonanie łączenia pręta za pomocą złączy w ilości 8 szt, łączenie przewodów instalacji odgromowej w ilości 3 szt. - Badania i pomiary: wykonanie pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej w ilości 1 pomiar, wykonanie badania i pomiaru skuteczności zerowania w ilości 1 szt, wykonanie badania i pomiaru instalacji uziemiającej w ilości 1 szt, wykonanie badania i pomiar instalacji piorunochronnej w ilości 1 szt, wykonanie badania i pomiar instalacji piorunochronnej za następny pomiar w ilości 2 szt. 3. Zakres robót do wykonania dla części II: Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne: - Wykonanie przyłącza wodociągowego: wykonanie robót ziemnych koparkami w ilości 182,028 m3, wykonanie pełnego umocnienia ścian wykopów w ilości 455,07 m2, wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm w ilości 20,803 m3, montaż trójników do istniejącego wodociągu fi 80 mm w ilości 2 kpl, zasuwy typu "E" kielichowa z obudową o średnicy do 90 mm w ilości 2 kpl, wykonanie sieci wodociągowej fi 63 mm w ilości 33,10 m, wykonanie sieci wodociągowej fi 32 mm w ilości 96,92 m, montaż kształtek ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm w ilości 4 szt, montaż kształtek ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 32 mm w ilości 6 szt, dostawa i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w ilości 1 szt, wykonanie przejścia szczelnego studni w ilości 3 szt, dostawa i montaż zasuwy typu E kołnierzowej z obudową o średnicy fi 32 mm w ilości 3 kpl, dostawa i montaż wodomierza skrzydełkowego fi 40 mm w ilości 1 kpl, wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy o średnicy fi 40 mm w ilości 1 kpl, montaż zaworu antyskażeniowego o średnicy nominalnej w ilości 1 szt, montaż wodomierza o średnicy nominalnej 25 mm w ilości 1 kpl, wykonanie obustronnych podejść do wodomierza o średnicy nominalnej 25 mm w ilości 1 kpl, dostawa i montaż zaworów antyskażeniowych o średnicy nominalnej 25 mm w ilości 1 szt, wykonanie próby wodnej - szczelności sieci 0,65 próba, wykonanie jednokrotne płukanie sieci wodociągowej w ilości 0,65 m, wykonanie dezynfekcji rurociągu sieci wodociągowej w ilości 0,65 m, wykonanie obsypki pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm w ilości 10,402 m3, wykonanie zasypki pod kanały z materiałów sypkich gr. 20 cm w ilości 20,803 m3, wykonanie oznakowania trasy taśmą w ilości 130,02 m, zasypanie wykopów w ilości 130,02 m3, nakłady uzupełniające za dodatkowy transport samochodami ponad 1 km w ilości 52,008 m3, opłata za przyjęcie ziemi na wysypisko w ilości 52,008 m3, - Wykonanie przyłącza wodociągowego: wykonanie robót ziemnych koparkami w ilości 144,852 m3, pełne umocnienie ścian wykopów w ilości 351,63 m2, wykonanie podsypki pod kanały w ilości 18,754 m3, kanały z rur PVC o średnicy 110 mm i długości 19,16 m, kanały z rur PVC średnicy 160 mm i długości 98,05 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 600 mm i głębokości 3 m w ilości 5 szt, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm i głębokości 3 m w ilości 1 szt, wykonanie obsypki pod kanały i obiekty gr. 15 cm w ilości 14,065 m3, wykonanie zasypki pod kanały i obiekty gr. 20 cm w ilości 18,754 m3, zasypanie wykopów w ilości 89,08 m3, nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1 km transportu ponad 1 km w ilości 55,772 m3, opłata za przyjęcie ziemi na wysypisko w ilości 55,772 m3, wykonanie próby szczelności w ilości 5 prób.

II.5) Główny kod CPV:

45111100-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111000-845262300-445262310-745262520-245320000-645261100-545261210-945432100-545443000-445442100-845231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunku: Zamawiający określa szczegółowego warunku w tym zakresie. dla Części I zamówienia: a. doświadczenia: - Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu o powierzchni dachu min. 170 m2 wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej minimum 180.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b. kwalifikacji zawodowych: Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - Kierownikiem budowy branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. dla Części II zamówienia: a. doświadczenia: - Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. wykonanie dowolnej roboty liniowej [wodociągu lub kanalizacji] z dowolnego materiału) o wartości odebranych robót minimum 90.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b. kwalifikacji zawodowych: Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod - kan. 2. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza: a) uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. b) odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) dla części nr I oraz II - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dla części nr I oraz nr II - wykazu robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) dla części nr I oraz II - wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wypełniony Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 4. Dla części nr I oraz nr II - Potwierdzenie wniesienia Wadium w formie innej niż pieniężna, 5. Dla części nr I oraz nr II kosztorysy ofertowe (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, 6. Dla części nr I oraz II - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający: a) żąda wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł. (cztery tysiące złotych), b) żąda wniesienia wadium dla części II zamówienia w wysokości: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: a) Konieczność zmiany terminu bez zmiany wynagrodzenia umownego: - Działanie siły wyższej, tj: wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia - wojna, klęska żywiołowa, strajki, - Wyjątkowo niesprzyjające warunków fizycznych bądź atmosferycznych. Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające poniżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwia prowadzenie robót. - Nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także zdarzenia, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów). - Decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych). - Wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. - Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiajacego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego. - Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. - Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji. - Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, - Przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu umowy, b) Rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje: c) Zmian przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: - Zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 13 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy, pod warunkiem przedstawiciela w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ, opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania. - Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. d) Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. Zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę (bez zmiany wynagrodzenia), pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcę. e) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenie. f) Zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogarszających standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia. g) Skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego. h) Skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.