Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Przebudowa i rozbudowa klatki schodowej oraz wejścia główn

Lasy Państwowe- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Przebudowa i rozbudowa klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku biurowego RDLP w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504890-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Lasy Państwowe- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Regon: 570536970

ulica: Kalina

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (67) 2124844

e-mail: rdlp@pila.lasy.gov.pl

Fax: (67) 2126478

Adres strony internetowej (URL): http://www.pila.lasy.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pise,mnie

Adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ulicy Kalina 10, 64-920 Piła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku biurowego RDLP w Pile

Numer referencyjny:

RR.270.2.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku biurowego RDLP w Pile. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a. Dokumentacji projektowej, b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, c. Przedmiarach robót, d. Kosztorysach ofertowych. 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 4. Wykonawca musi udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru. 5. W terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy (sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego w formie pisemnej oraz elektronicznej edytowalnej), przedstawiający wykonanie robót i ich finansowanie, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji i koszty finansowe. Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. Zakres robót określony w kosztorysach ofertowych musi być identyczny z zakresem zamieszczonym w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych przekazanych przez Zamawiającego, a stanowiących załączniki do SIWZ będącej podstawą do podpisania niniejszej umowy. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót (rodzaje branż zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ). Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a więc robót wprost ujętych w przekazanych przez Zamawiającego przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych oraz "robót dodatkowych", czyli robót nie ujętych w przedmiarach robót przekazanych przez Zamawiającego, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych, o których mowa w § 2 ust.5 i 6 wzoru umowy, a także "zaniechanych", o których mowa w §2 ust. 7 wzoru umowy. Kosztorysy te będą także wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w §13 wzoru umowy". 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust.5 i 6 wzoru umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1-3 wzoru umowy. 7. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 5 niniejszej SIWZ Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami "zaniechanymi". 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b. powodujące poprawienie parametrów technicznych, c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 9. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 10. Zmiany, o których mowa w ust. 6 - 9 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta (nadzór autorski), Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 11. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy: a. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, SIWZ, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiOR, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPOŻ obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych, b. uczestnictwo we wszystkich spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie udziału w tych spotkaniach osób Wykonawcy wymaganych przez Zamawiającego, c. zapewnienie codziennej obecności na terenie budowy kierownika budowy w toku realizacji umowy, d. stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne zawarte w Dokumentacji projektowej i STWiOR, e. umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, f. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: . Dziennik budowy, . Książkę obmiarów, . protokoły odbioru robót wraz z dokumentami pomiarów, . pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR. g. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo -finansowy wg poniższych ustaleń: . Harmonogram rzeczowo - finansowy robót i jego aktualizacje przedstawiające wykonanie robót i ich finansowanie musi być sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego - w formie pisemnej oraz edytowalnej elektronicznej, zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. . Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji i koszty finansowe. h. Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. i. Wykonawca, w celu dostępu do dokumentacji znajdującej się w pomieszczeniach biurowca, jest zobowiązany udostępniać wyznaczonym pracownikom RDLP w Pile istniejące pomieszczenia biurowe na wszystkich kondygnacjach w dni robocze w godz. 8 do 14. j. Wykonawca w celu wyeliminowania hałasów, zapylenia oraz innych uciążliwych czynników działalności biura, jak również skrócenia czasu wykonywania zadań, wprowadzi wielozmianowość prac budowlanych. Zamawiający zastrzega wykonywanie prac uciążliwych po godz. 15:00 w dni robocze. 12. Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia najpóźniej w dniu przekazania terenu placu budowy i zapewnienie jego stosowania. 13. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców. 14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ochrony terenu budowy i znajdującego się na nim mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa. 15. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (m.in.bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy) po zakończeniu dnia. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach. 16. Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi kolizjami, zniszczeniem oraz odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń. 17. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. 18. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 19. Wykonawca bezzwłocznego pisemnie powiadamia Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 20. Wykonawca ma obowiązek likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego. 21. Wykonawca ma obowiązek wykonania innych nie wymienionych powyżej zobowiązań, a określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 22. Wykonawca osobiście ponosi z chwilą przejęcia placu budowy odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i Podwykonawców oraz osobom trzecim. 23. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 24. Koszty związane z obsługą geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą objęte przedmiotem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót. W dniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Wykonawca musi dostarczyć inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile. 25. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda utylizowaniu zgodnie z pozycją ujętą w kosztorysie ofertowym. 26. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). 27. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu i przewieźć zabezpieczone do wyznaczonego magazynu przy biurze RDLP w Pile. Powyższa czynność zostanie wykonana na koszt Wykonawcy. 28. Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji wizualnej z realizacji inwestycji w odstępach miesięcznych w ilości niezbędnej, oraz każdorazowo dla robót podlegających zakryciu, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD - w ilości 2 egz.). 29. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony na kwotę minimum 800 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 30. W przypadku zajęcia pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz poniesienia opłaty administracyjnej za jego zajęcie. 31. Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody niezbędnych do wykonania prac związanych z przedmiotem umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za możliwość korzystania z energii elektrycznej oraz bieżącej wody wg wskazań podliczników (zabezpieczonych przez Wykonawcę) i stawek właściwych dostawców od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru robót. Na powstałą w ten sposób należność Zamawiający wystawi fakturę. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 32. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 33. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 34. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem materiałów nie podlegającym dalszemu wbudowaniu, utylizacji i innych kosztów uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej. 35. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 36. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin budynków i ich otoczenia. 37. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 38. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Ponadto, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach takich danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 39. Pozostałe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45110000-145260000-745440000-345310000-345430000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określonych w przedmiarze robót. 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: . posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: . wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedna robota budowlana polegające na przebudowie i/lub rozbudowie budynku na kwotę min. 600 000,00 zł; . dysponuje lub będzie dysponować: minimum 1 osobą na stanowisko: kierownika budowy - wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane doświadczenie: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podania daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. d. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. e. Opis materiałów i produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny dokument.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a. formularz oferty W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6 pkt b. SIWZ; jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. d. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. f. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców (jeżeli przewidywany jest udział podwykonawców); W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. g. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z załączonym przez Zamawiającego kosztorysem i przedmiarem robót; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden kosztorys. Ww. kosztorys należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP o/Piła nr 95 1020 3844 0000 1102 0006 7538 z dopiskiem - "Przebudowa i rozbudowa klatki schodowej". b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. c. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. d. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. e. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. f. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. g. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. h. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. i. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. j. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. k. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. l. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: . odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, . nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, . zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. m. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. n. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie. 2. Zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §6, w przypadku: a. wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, c. wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy, d. wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, e. zmiany ilości jednostek przedmiarowych robót objętych umową, f. zmiany technologiczne, w szczególności: . konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu, . odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, . konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, . pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, . pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. g. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, h. wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy, i. niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, j. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, k. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, l. wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje na budowie, o których mowa w §4 ust. 2 i §5 umowy w następujących przypadkach: a. nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, b. jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 6. Termin zakończenia prac określony w §6 może ulec skróceniu za zgodą Stron. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców biorących udział w realizacji umowy, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. Pzp. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp : a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiany danych teleadresowych, c. zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, d. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Zmiany określone w pkt. od 1 do 4 nie wymagają obowiązku sporządzenia aneksu do umowy. 9. Wykonawca umowie nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-12

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.