Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

"Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2648 W w miejscowości Zakrzewo"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503633-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Regon: 55066846200000

ulica: Róż

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 07-200

Miejscowość: Wyszków

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 297 420 750

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

Fax: (029) 742 25 10

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.powiat-wyszkowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

osobiście, listownie lub za pośrednictwem kuriera

Adres:

Starostwo Powiatowe ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2648 W w miejscowości Zakrzewo"

Numer referencyjny:

ZP.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa mostu drogowego o nr JNI 01006561 położonego w pasie drogowym DP Nr 2648W w m. Zakrzewo. Zakres prac obejmuje: 1) rozebranie istniejącego mostu, 2) wykonanie wykopu za istniejącymi przyczółkami, 3) wykonanie fundamentów, 4) wykonanie ścian i skrzydeł, 5) wykonanie płyt przejściowych, 6) usytuowanie belek DS. na ścianach przyczółka, 7) wykonanie zbrojenia pomostu, 8) wykonanie wylewki płyty współpracującej, 9) wykonanie wyposażenia mostu i robót odtworzeniowych. Decyzja pozwolenia na budowę nr 868/2017 z dnia 15.12.2017 r. (znak AB.6740.831.2017) inwestycji pn.: "Przebudowa - odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2648W w m. Zakrzewo". Uwagi: Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, STWiOR. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy projektu, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. 4) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. 5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. 7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - harmonogramu realizacji inwestycji, - innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w treści wzoru umowy. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Klauzule społeczne: 1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę min. 3 osoby wykonujące czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy listę osób wykonujących wskazane czynności. 3. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanych osób, Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę o pracę wskazanych pracowników.

II.5) Główny kod CPV:

45221111-3

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00termin realizacji20,00okres gwarancji i rękojmi20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 1000 000,00 zł. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie dokumentu w postaci polisy OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, samodzielnie lub z udziałem podwykonawców wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i złożoności polegającą na budowie lub przebudowie mostu drogowego o konstrukcji betonowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego robota ta była wykonywana z załączeniem informacji w postaci referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, że robota budowlana została wykonana należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jeden Wykonawca lub podmiot musi wykazać się doświadczeniem opisanym w pkt 3a. Ocena tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - określonymi poniżej: ? Kierownika Budowy (1 osoba) - specjalista w branży mostowej posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami, ? Geodety (1 osoba): ? uprawnienia geodezyjne w zakresie odpowiednim do zakresu robót będących przedmiotem zamówienia, ? doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok od uzyskania uprawnień. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Ocena tego warunku na podstawie wykazu osób, a także wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te były wykonywane z załączeniem dowodów określających czy te roboty były wykonywane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wg załącznika Nr 5 do SIWZ; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika Nr 3 do SIWZ. 3.Informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1000 000,00 zł. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie dokumentu w postaci polisy OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.- zał. nr 6 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie ul. Kościuszki 5, nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: " Wadium przetargowe - "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Zakrzewo". 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy-zal nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego) - Powiat Wyszkowski w wysokości 10 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r., poz. 1814 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240 ). 4. Zabezpieczenie pieniężne należy wnieść na następujące konto: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie ul. Kościuszki 5 Nr konta 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 - 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych, zabezpieczenie to na rzecz Beneficjenta jest nieodwołalne i bezwarunkowe.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; c) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) zmiany będące następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zmiany będące następstwem wystąpienia kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a-b oraz ust. 2 pkt 3 i 4, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny brutto w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2) ustalenia końcowej wartości robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 3) uzasadnionej potrzeby wykonania robót zamiennych i dodatkowych. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczących: 1) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy; 3) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót.; 4) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 5) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a) wystąpienia uzasadnionej okoliczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego bez zmian terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 7. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 3, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.