Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku socjalnym nr

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

"Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku socjalnym nr 3" na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505419-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Regon: 390273655

ulica: Rzeźnicza

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 767 468 000

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl

Fax: 767 468 005

Adres strony internetowej (URL): http://www.mpwik.lubin.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.mpwik.lubin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.mpwik.lubin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

pisemny

Adres:

ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku socjalnym nr 3" na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Numer referencyjny:

ZP1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn.: "Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne" wykonaną w wrześniu 2016 r. przez firmę "FILAR NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o., ulicy Kościuszki 7, 59-300 Lubin, decyzją pozwolenia na budowę nr 1108, znak DAR 6740.1076.2017 z dnia 23.11.2017 r., złożoną ofertą oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, w zakresie branży budowlanej sanitarnej i elektrycznej.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45110000-145421000-445332400-745331100-745311200-245430000-045453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

70

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

w zakresie wskazanego warunku Wykonawca oświadczy, że go spełnia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

w zakresie wskazanego warunku Wykonawca oświadczy, że go spełnia

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

w zakresie wskazanego warunku Wykonawca wykaże, że: 1. wykonał, co najmniej jedno zadanie (robotę budowlaną) związane z budową lub przebudową budynku o wartości minimum 130.000,00 PLN netto, 2. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: 1) posiadania przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej; 2) o przynależności kierownika budowy do samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa i posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2B do SIWZ). 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 (Załącznik nr 2A do SIWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. III.18 SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: 1) posiadania przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej; 2) przynależność kierownika budowy do samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa i posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Załącznik nr 5 do SIWZ); 4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 6 do SIWZ); Przez wykonaną robotę budowlaną należy rozumieć wykazanie, że Wykonawca wykonał, co najmniej jedno zadanie (robotę budowlaną) związane z budową lub przebudową budynku o wartości minimum 130.000,00 PLN netto.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 2A do SIWZ). 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy. 5. Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie lub w sytuacji, gdy z załączonych dokumentów nie wynika, kto jest osobą uprawnioną do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia70

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Punkt XXIV SIWZ oraz projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie; 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy; 2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr PKO BP SA. I O/Legnica 29 1020 3017 0000 2802 0020 4818; 4) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1.1. zmiana umowy pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku: 1.1.1. wystąpienia dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do realizacji inwestycji, 1.1.2. uzasadnionego opóźnienia w wykonywaniu robót skutkującego przedłużeniem terminu realizacji zamówienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego, 1.1.3. zmiany uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanej umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich, 1.1.4. w przypadku zmiany danych lub przekształcenia stron umowy, 1.1.5. zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, iż powyższa nie wynika z niedochowania należytej staranności przez Wykonawcę przy realizowaniu umowy, 1.1.6. zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem "warunki fizyczne" rozumie się zarówno naturalne jak stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych, 1.1.7. zmian będących następstwem wystąpienia Siły Wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, prób, sprawdzeń odbiorów. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na którą Strona nie ma wpływu, przeciw której Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy, której nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, 1.1.8. zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w ofercie), zmiany zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 1.1.9. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczności w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych umową), 1.1.10. konieczności wykonania robót zamiennych, 1.1.11. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w robotach, które nie były możliwe do przewidzenia przed złożeniem ofert przez profesjonalnego i doświadczonego Wykonawcę, o ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji zamówienia i/lub innych postanowień Umowy związanych z wprowadzonymi zmianami. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 3. W przypadku dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) pkt 3) oraz pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się następujące zasady postępowania: 3.1. rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu, o którym mowa w pkt 2. 3.2. podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2. będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, zatwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron umowy, 3.3. podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 6) ww. Ustawy wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych, nie wyższych od przedstawionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik niniejszej umowy lub w sposób określony w treści pkt 3.5 projektu umowy, 3.4. przypadku, gdy wystąpią roboty budowlane, dla których w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, nie przedstawiono cen jednostkowych, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót, z uwzględnieniem założeń, o których mowa w treści pkt 3.5. Roboty te zostaną rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót określonych na podstawie książki obmiarów oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego cen jednostkowych. Przedmiotowy szczegółowy kosztorys dodatkowy stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa powyżej, 3.5.szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w treści pkt 3.3. zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 3.5.1. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogów dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Dolnośląskim, 3.5.2. dla określenia ceny jednostkowej robót budowlanych zastosowane będą wskaźniki cenotwórcze - roboczogodzina, zysk, koszty pośrednie, koszty zakupu nie wyższe niż zastosowane w ofercie, 3.5.3. dla określenia materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny nie wyższe od przedstawionych w ofercie, a w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym przyjmowane będą średnie ceny według wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji; w przypadku braku cen w Wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiałów i sprzętu nastąpi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Dolnośląskim. 4. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na zmianę umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.