Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przebudowa stacji uzdatniania wody i dwóch ujęć wody z pod

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i dwóch ujęć wody z podziałem na trzy pakiety I PAKIET: Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gm. Koluszki. II PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Borowa, gm. Koluszki. III PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Gałków Duży, gm. Koluszki.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 502927-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Poprawa efektywności działania systemu wod-kan na terenach wiejskich Gminy Koluszki - wykonanie sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach Regny, Borowa i Gałków Duży oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Żakowicach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regon: 100184847

ulica: ul. Mickiewicza

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 95-040

Miejscowość: Koluszki

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 44 7145845

e-mail: administracja@kpgk.com.pl

Fax: 44 7146554

Adres strony internetowej (URL): www.kpgk.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.kpgk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu KPGK Sp. z o.o.

Adres:

95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa stacji uzdatniania wody i dwóch ujęć wody z podziałem na trzy pakiety I PAKIET: Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gm. Koluszki. II PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Borowa, gm. Koluszki. III PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Gałków Duży, gm. Koluszki.

Numer referencyjny:

O/269/WI/83/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I PAKIET: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gm. Koluszki. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania na-stępujących elementów: zakup i montaż agregatu prądotwórczego dobranego do wydajności 2/3 istniejących studni, zakup i instalacja nowych falowników na istniejącym ujęciu wody, przebudowa instalacji elektrycznej stacji, przebudowa części technologicznej SUW w dostosowaniu do istniejących i projektowanych elementów (aerator, filtry, chlorator, dmuchawa, sprężarka powietrza wraz z niezbędnym osprzętem i armaturą), wymiana zniszczonego ogrodzenia. II PAKIET: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej we wsi Borowa, gm. Koluszki. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów: budowa studni głębinowej zwiększającej możliwości pokrycia niedoboru wody najbliższych lat w perspektywie budowy wodociągu na osiedlu w Borowej w ilości ca 23 128 m3/rok, odgrzybienie budynku (skucie tynków, otynkowanie i pomalowanie), termomodernizacja budynku stacji, zakup i montaż agregatu prądotwórczego dobranego do wydajności 2/3 istniejących i projektowanej studni, zakup i instalacja nowych falowników na istniejącym ujęciu wody, przebudowa instalacji elektrycznej stacji, przebudowa części technologicznej Ujęcia Wody w dostosowaniu do istniejących i projektowanych elementów. III PAKIET: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ujęcia wody we wsi Gałków Duży, gm. Koluszki. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów: budowa studni głębinowej awaryjnej zwiększającej niezawodność dostarczania wody, termomodernizacja budynku, dachu stacji wraz z pracami dekarskimi, zakup i montaż agregatu prądotwórczego dobranego do wydajności 2/3 istniejącej studni i projektowanej studni, zakup i instalacja nowych falowników na istniejącym ujęciu wody wraz z demontażem istniejących hydroforów, przebudowa instalacji elektrycznej stacji, przebudowa części technologicznej Ujęcia Wody w dostosowaniu do istniejących i projektowanych elementów.

II.5) Główny kod CPV:

71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71320000-771247000-171248000-845000000-745100000-845110000-145111000-845200000-945210000-245220000-545232000-245252100-945260000-745300000-045310000-345237700-645320000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia stanowiące nie więcej niz 10% zamówienia podstawowego będą udzielone tylko w przypadku gdy zajdzie taka konieczność i spełnione zostaną przesłanki art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

W cenie ofertowej nie należy wyceniać w: - I PAKIECIE pojazdu pogotowia technicznego i nadzoru inwestorskiego, - II PAKIECIE wielofunkcyjne urządzenie i nadzoru inwestorskiego, - III PAKIECIE nadzoru inwestorskiego, które opisane są w załącznikach nr 9 (PFU) każdego pakietu, ponieważ zadania będą objęte oddzielnym postępowaniem przetargowym.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez wykazanie minimalnego poziomu zdolności wykazanego przez Wykonawcę, że: Dla I PAKIETU a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 830.000,00 PLN, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 830.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 830.000,00 PLN. Dla II PAKIETU a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 620.000,00 PLN, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 620.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 620.000,00 PLN. Dla III PAKIETU a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 350.000,00 PLN, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 350.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 350.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez wykazanie minimalnego poziomu zdolności wykazanego przez Wykonawcę, że: Dla I PAKIETU 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną realizację polegającą na: przebudowie lub budowie stacji uzdatniania wody o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 700.000,00 zł słownie: siedemset tysięcy złotych. Należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną realizację polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę stacji uzdatniania wody o wartości prac projektowych brutto nie mniejszej niż 29.000,00 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych. Należy podać przedmiot wykonywanych prac, wartość oraz daty wykonywania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwagi: a) Jeżeli zakres wykonanych dokumentacji projektowych lub robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić zakres odpowiadający wymaganemu w Rozdziale XIII pkt. 3.1 SIWZ i podać wartość odpowiadającą temu zakresowi. b) W przypadku jeżeli wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wartość podana w warunku powinna dotyczyć części już wykonanej i odebranej. c) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) dysponuje po minimum jednej osobie na każde poniższe stanowisko i osoby te zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: a) Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, d) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, e) Projektant w specjalności elektrycznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, f) Projektant w specjalności sanitarnej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 4) Wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla II PAKIETU 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną realizację polegającą na: przebudowie lub budowie stacji uzdatniania wody, (ujęcia wody) o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych. Należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną realizację polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę stacji uzdatniania wody, (ujęcia wody) o wartości prac projektowych brutto nie mniejszej niż 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Należy podać przedmiot wykonywanych prac, wartość oraz daty wykonywania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwagi: a) Jeżeli zakres wykonanych dokumentacji projektowych lub robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić zakres odpowiadający wymaganemu w Rozdziale XIII pkt. 3.1 SIWZ i podać wartość odpowiadającą temu zakresowi. b) W przypadku jeżeli wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wartość podana w warunku powinna dotyczyć części już wykonanej i odebranej. c) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) dysponuje po minimum jednej osobie na każde poniższe stanowisko i osoby te zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: a) Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, d) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń e) Projektant w specjalności elektrycznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, f) Projektant w specjalności sanitarnej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 4) Wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla III PAKIETU 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną realizację polegającą na: przebudowie lub budowie stacji uzdatniania wody ( ujęcia wody) o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych. Należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną realizację polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę stacji uzdatniania wody, (ujęcia wody) o wartości prac projektowych brutto nie mniejszej niż 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Należy podać przedmiot wykonywanych prac, wartość oraz daty wykonywania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwagi: a) Jeżeli zakres wykonanych dokumentacji projektowych lub robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić zakres odpowiadający wymaganemu w Rozdziale XIII pkt. 3.1 SIWZ i podać wartość odpowiadającą temu zakresowi. b) W przypadku jeżeli wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wartość podana w warunku powinna dotyczyć części już wykonanej i odebranej. c) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) dysponuje po minimum jednej osobie na każde poniższe stanowisko i osoby te zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: a) Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, d) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń e) Projektant w specjalności elektrycznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, f) Projektant w specjalności sanitarnej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 4) Wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk. Uwaga dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni tłumacza ze znajomością języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Poleganie na zasobach innych podmiotów - zgodnie z art. 22 a Ustawy: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie (składanej na dzień otwarcia ofert) oryginalne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 Ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Informacja składane będą tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie składane będą tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie składane będą tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty. 5. Oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wykonawca musi wykazać, ze w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości: . dla PAKIETU I 830.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 620.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 350.000,00 PLN Oświadczenie składane będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: . dla PAKIETU I 830.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 620.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 350.000,00 PLN Informacja składana będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 4) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: . dla PAKIETU I 830.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 620.000,00 PLN, . dla PAKIETU I 350.000,00 PLN Dokumenty składane będą tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 6) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 7) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 8) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Dokumenty składane będą tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Uwaga. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lub dokumentów zawartych w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 3) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy PZP, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego. c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Dla I PAKIETU - w wysokości: 15.000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych. Dla II PAKIETU - w wysokości: 11.000,00 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych Dla III PAKIETU - w wysokości: 6.000,00 zł słownie: sześć tysięcy złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00wydłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużenia się terminu pozyskiwania uzgodnień oraz warunków do projektowania od: dysponentów mediów i innych właściwych organów i instytucji - Zamawiający ma prawo wydłużyć termin o najdłuższy okres czasu opóźnienia przez jaki okoliczności te wystąpiły, pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, 3) przedłużenia się pozyskiwania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji - o okres czasu opóźnienia otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji tego zamówienia, 4) w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy zajdzie: konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji: decyzji i zezwoleń itp., wystąpienia znalezisk archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wykonania dodatkowych badań, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. 5) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności zmiany kierownika budowy, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 6) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. 8) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. 9) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z oferty Wykonawcy, 10) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania robót zamiennych mających służyć właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami przewidzianymi do realizacji w dokumentacji projektowej i zawartej umowie z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, roboty te zostaną rozliczone zostaną w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających dokonane zostanie w oparciu o odrębną umowę. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający ustala kwotę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 10 % ( słownie: dziesięć procent ) ceny ofertowej brutto wybranej oferty dla I PAKIETU, II PAKIETU, IIIPAKIETU. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w całości na dzień podpisania umowy dla I PAKIETU,II PAKIETU, III PAKIETU. 3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. Nr 1804, oraz z 2015 r poz. 978 i 1240 z późniejszymi zmianami). 4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca jedną z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji zabezpieczenia, tj. KPGK Sp. z o. o. b) określać kwotę zabezpieczenia w złotych. c) określać termin ważności ( wynikający z S.I.W.Z.), d) określać przedmiot zabezpieczenia ( wynikający z S.I.W.Z.), e) być zabezpieczeniem nieodwoływalnym, bezwarunkowym, płatnym na każde pisemne żądanie Zamawiającego. f) gwarancja nie może nakładać obowiązku uzgadniania z gwarantem zmian w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, oraz żadnych dodatkowych warunków np. nakazów przekazywania Gwarantowi wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku. 5) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 6) Pozostałe 30 % kwoty zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na podstawie protokołu gwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa ujęcia wody we wsi Borowa, gm. Koluszki

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.