Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przedmiotem zamówienia jest dozór i monitorowanie obiektów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Przedmiotem zamówienia jest dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze i Tomaszowie k. Żagania w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r..

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500592-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Regon: 97070384500000

ulica: ul. Nowa

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65339

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 684 765 370

e-mail: zgora@wordy.pl

Fax: 684 765 377

Adres strony internetowej (URL): www.zgora.wordy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.zgora.wordy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zgora.wordy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze i Tomaszowie k. Żagania w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r..

Numer referencyjny:

WORD.WA.25.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I. Dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze. 1. Obiekty: - biurowiec, garaże i teren przyległy przy ul. Nowej 4b w Zielonej Górze,. - biurowiec i teren przyległy przy ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, 2. Usługi: - całodobowa ciągła ochrona fizyczna w zakresie w/w przez wszystkie dni tygodnia - wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte sygnały alarmowe i napadowe. 3. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: - stała całodobowa ochrona fizyczna obiektów realizowana przez jedną osobę (osoba ta musi być wyposażona w "napadówkę" podłączoną do centrum operacyjnego), - stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym, - wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 10 minut, - dostosowanie dwóch istniejących niezależnych systemów alarmowych SATEL do bezprzewodowego podłączenia z centrum operacyjnym, - przeszkolenie stanowiskowe nowych pracowników. - prowadzenie dokumentacji dozorowej. Dokumentacja istniejącego systemu alarmowego do wglądu w siedzibie firmy. 4. Dane ogólne obiektów WORD w Zielonej Górze. - powierzchnia dozorowana - około 27000m2 - ilość obiektów dozorowanych - 4 szt. (dwa biurowce, dwa garaże) - obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwiema bramami - biurowiec główny przy ul. Nowej 4b, biurowiec przy ul. Olbrychta 10 oraz garaże i place manewrowe są monitorowane. 5. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy w budynku przy ul. Nowej 4b pomieszczenie, niezbędne do przebywania w mim pracowników dozoru, z telefonem oraz monitoringiem. Część II. Obiekty WORD Zielona Góra w Tomaszowie k. Żagania. Dozór i monitorowanie obiektów WORD Zielona Góra w Tomaszowie ul. Leśna 20 gmina Żagań w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r. przez jednego Wykonawcę 5 razy w tygodniu w wymiarze 16 godzin na dobę oraz 2 razy w tygodniu w wymiarze 24 godzin na dobę. 1. Obiekty: - kontenery biurowe, garaże i tereny przyległe, - płyty poślizgowe szt. 3, szarpak, dwie przeszkody suche oraz drogi manewrowe na terenie, ODTJ w Tomaszowie, - ogrodzenie i oświetlenie w/w obiektów. 2.Usługi: - całodobowa ciągła ochrona fizyczna w zakresie w/w przez 2 dni każdego tygodnia oraz 16 godzinna ochrona fizyczna przez 5 dni każdego tygodnia, - wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte sygnały alarmowe i napadowe z reakcji wynoszącym maksymalnie 20 minut,. 3. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: - montaż urządzenia przesyłającego sygnał do bazy monitorowania, - kontrola poprawności działania sygnalizatorów, - montaż systemu kontroli obchodu służby dozoru działającego w czasie rzeczywistym, - kontrolne potwierdzanie aktywnego dozorowania (1 raz na 2 godz.) poprzez odbijanie sygnalizatorów umieszczonych w punktach kontrolnych na garażu samochodów ciężarowych oraz na 2-ch sprężarkowniach, - przeszkolenie stanowiskowe pracowników dozoru, - zamontowanie systemu łączności telefonicznej komórkowej pomiędzy osobą dozorująca a centralą, - stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym, - stała całodobowa ochrona fizyczna obiektów realizowana przez jedną osobę (osoba ta musi być wyposażona w "napadówkę" podłączoną do centrum operacyjnego) - 2 dni tygodniu oraz 16 godzinna ochrona fizyczna przez 5 dni w tygodniu, - wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 20 minut, - zabezpieczenie majątku i mienia Zamawiającego na terenie posesji i wewnątrz obiektów i pomieszczeń, - w przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej lub wodno-kanalizacyjnej powiadomić niezwłocznie odpowiednie służby oraz Zamawiającego, - powiadamianie zamawiającego w występujących zdarzeniach na obiekcie chronionym, - prowadzenie dokumentacji dozorowej. 4. Dane ogólne obiektów WORD w Tomaszowie: - powierzchnia dozorowana - około 160 000 m2, - ilość obiektów dozorowanych - 14 szt. (dwa hangary, trzy płyty poślizgowe z urządzeniami zraszającymi, instalacja wodna, ogrodzenie, oświetlenie, kontenery biurowe, dwa pomieszczenia na sprężarki, drogi dojazdowe, oraz dwie przeszkody suche, - obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwiema bramami. 5. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy w kontenerze biurowym pomieszczenie, niezbędne do przebywania w mim pracowników dozoru.

II.5) Główny kod CPV:

79714000-2

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Doświadczenie40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-02-01

lub zakończenia:

2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca całość prac będzie wykonywać przy użyciu własnych środków i własnego sprzętu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bezprzewodowego systemu umożliwiającego kontrolę prowadzonych obchodów w chronionych budynkach i obiektach za pomocą rozmieszczonych w nich punktów kontrolnych. 3. Pracownicy ochrony dozorujący obiekty Zamawiającego powinni: - odznaczać się dobrym stanem zdrowia i odpowiednimi warunkami fizycznymi, - odznaczać się wysoką kulturą osobistą, - posiadać jednolite umundurowanie służbowe i identyfikator, - stosować się do zaleceń i sugestii osoby administrującej danym obiektem, - przestrzegać zasad dotyczących kultury i organizacji pracy panujących w WORD. 4. Pracownicy ochrony pełniący służbę w obiektach Zamawiającego powinni być przeszkoleni z obsługi zainstalowanych tam urządzeń alarmowych i sposobu reagowania w przypadku alarmu. 5. Pierwsze szkolenie pracowników ochrony zostanie zorganizowane przez Zamawiającego. Kolejne szkolenia Wykonawca organizuje na swój koszt. 6. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia oraz zasady rozliczeń za Zrealizowane usługi określa wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonywania części zamówienia podwykonawcom. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Złożona oferta może dotyczyć zamówienia na Zieloną Górę i/lub Żagania.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż równowartość 1.000.000,00 zł. Warunki te dotyczą obu części zamówienia tj. Wykonawców, którzy złożyli oferty na ochronę na Zieloną Górę i/lub Żagań.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania określa Załącznik nr 5 do nin. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 7). Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie w/w wykazu zawierającego co najmniej 4 pracowników ochrony do wykonania jednej części zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć - wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, złożone na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, złożone na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności Zamawiający żąda załączenia do oferty następującego dokumentu: - koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następującego dokumentu: - opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1000 000 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć polisy, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następującego dokumentu: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 7). Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie w/w wykazu zawierającego co najmniej 4 pracowników ochrony do wykonania jednej części zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 8. W celu wykazania uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca może złożyć wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia lub złożenia dokumentów niekompletnych, zawierających błędy, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Zamawiający wzywa także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-15

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dozór i monitorowanie obiektów WORD Zielona Góra w Tomaszowie k. Żagania.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.