Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu: Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej(4)

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505704-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach (44-100), ulicy Zwycięstwa 21 a Zespołem Szkół Budowlano-Ceramicznych (44-100), ulicy Bojkowska 16 prowadzenie niniejszego postępowania na rzecz Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych zostało powierzone Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach (Wydział Zamówień Publicznych).

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Regon: 27625533500000

ulica: ulicy Zwycięstwa

Numer domu: 21

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 238 55 30

e-mail: za@um.gliwice.pl

Fax: 32 238 55 27

Adres strony internetowej (URL): www.gliwice.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ulicy Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, pokój 434, IV piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu: Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej(4)

Numer referencyjny:

ZA.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia są szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach organizowane w ramach projektu o tytule Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT. Celem realizowanych w ramach projektu kursów i szkoleń zawodowych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów i uczennic ZSBC w Gliwicach oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach. Data rozpoczęcia realizacji szkoleń/kursów winna być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach (zwanym dalej Odbiorcą Usługi). Dokładne daty rozpoczęcia zajęć dla kolejnych grup będą zależały od decyzji Odbiorcy usługi. Szkolenia/kursy będą odbywały się na terenie Gliwic od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez Odbiorcę usługi. Za zgodą Odbiorcy usługi zajęcia mogą odbywać się również w weekendy oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia opracowanym przez Odbiorcę Usługi. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, o czym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć suma godzin zajęć nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Odbiorcę usługi na udział w zajęciach w każdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do każdej części do: a) przedstawienia do akceptacji Odbiorcy usługi programu zajęć w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy; b) prowadzenia pełnej dokumentacji, tj. dziennika zajęć dla każdej grupy, miesięcznych kart czasu pracy; c) uczestniczenia w zaplanowanych przez dyrektora szkoły spotkaniach z kadrą, jeśli dyrektor szkoły uzna takie uczestnictwo za konieczne. Wykonawca będzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania; d) niezwłocznego (do dwóch dni od daty zajęć) informowania dyrektora szkoły o nieobecnościach uczestników na zajęciach. Informacja taka powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres: dyrekcja@zsb.gliwice.pl; e) prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły; f) wydania zaświadczeń lub certyfikatów dla uczestników szkoleń/kursów (1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). B. INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów i składa się z 2 części, których szczegółowy opis znajduje się w tabeli zamieszczonej w Rozdziale 3 SIWZ. C. Wymagania dotyczące warunków prowadzenia szkoleń/kursów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków lokalowych i technicznych do przeprowadzenia szkolenia/kursu. Zajęcia będą odbywały się w salach należących do wykonawcy lub wynajętych (dzierżawionych) przez Wykonawcę. Zajęcia mają odbywać się w pomieszczeniach wyposażonych w niezbędny sprzęt i akcesoria oraz inne środki konieczne do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia/kursu, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Miejsce prowadzenia zajęć powinno być wolne od barier funkcjonalnych i architektonicznych, tj. dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku, gdy miejsce nie jest wolne od ww. barier wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości uczestnictwa w zajęciach osobom z niepełnosprawnością ruchową. Szczegółowe wymagania w zakresie miejsca prowadzenia zajęć: W zakresie obu części Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia szkolenia/kursu, to znaczy przynajmniej jednym pomieszczeniem z dostępem do zaplecza sanitarnego, wyposażonym w ławki i krzesła, tablicę, rzutnik multimedialny; W zakresie części nr 1 Wykonawca, musi dodatkowo dysponować ośrodkiem szkoleniowym zapewniających właściwe, zgodne z przepisami, warunki BHP, wyposażonym co najmniej w: - 5 urządzeń spawalniczych, służących do spawania metodą MIG/MAG - 5 urządzeń spawalniczych, służących do spawania metoda TIG, - 1 szlifierką kątową, - urządzeniem do ukosowania krawędzi materiału spawanego, - urządzeniem mechanicznym do cięcia blach, próbek spawalniczych, - stanowiskami (wszystkimi) wyposażonymi w odciągi wentylacyjne; W zakresie części nr 2 Wykonawca musi dodatkowo dysponować co najmniej 1 wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i placem manewrowym z przeszkodami do prowadzenia zajęć, spełniającym wymagania w zakresie przepisów BHP. D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.5) Główny kod CPV:

80530000-8

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-06-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

1) termin wykonania zamówienia: Część 1 - od daty zawarcia umowy do 30.06.2018 r.; Część 2 - od daty zawarcia umowy do 30.06.2019 r., 2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej: RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z poźn. zm.). Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny na 2018 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zgodny z oświadczeniem zawartym w druku oferty. Powyższy warunek musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

3.1. Część nr 1 i część nr 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedną dla danej części usługę szkolenia lub kursu, z których każda prowadzona była dla minimum 10 osób. Wykonawca ponadto musi wykazać, że każda usługa, o której mowa powyżej, dotyczyła następującego zakresu tematycznego: - część nr 1 - spawanie metodą MAG135 lub TIG141, wykonywanie spoin pachwinowych; - część nr 2 - kurs na kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 3.2. Część nr 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na czas realizacji zamówienia będą dysponować co najmniej dwiema osobami do prowadzenia kursu, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: wykładowcą części teoretycznej kursu oraz wykładowcą części praktycznej kursu. 1) Wymagania dotyczące wykładowcy kursu teoretycznego. Pod uwagę będzie brana osoba, która posiada wykształcenie wyższe (inżynier), średnie techniczne (technik spawalnik) lub kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadziła dla minimum 10 osób co najmniej dwa szkolenia teoretyczne dotyczące następującego zakresu tematycznego: - szkolenie nr 1 - spawanie metodą MAG135; - szkolenie nr 2 - spawanie metodą TIG141. 2) Wymagania dotyczące wykładowcy kursu praktycznego. Pod uwagę będzie brana osoba, która legitymuje się ważnym (aktualnym) Świadectwem Egzaminu Spawacza według norm PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606 w metodzie spawania i grupie materiałowej, w której będzie szkoliła oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadziła dla minimum 10 osób co najmniej dwa szkolenia praktyczne dotyczące następującego zakresu tematycznego: - szkolenie nr 1 - spawanie metodą MAG135; - szkolenie nr 2 - spawanie metodą TIG141. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wykładowcy części teoretycznej i części praktycznej przez jedną osobę. Część nr 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na czas realizacji zamówienia będą dysponować co najmniej dwiema osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia. Należy wskazać co najmniej po dwie osoby do prowadzenia szkolenia/kursu, które posiadają określone poniżej doświadczenie oraz kwalifikacje. Wykonawca musi wykazać, że każda osoba: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadziła dla minimum 10 osób co najmniej jedno szkolenie (kurs) przygotowujące do uzyskania uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, oraz 2) posiada uprawnienia do obsługi odpowiedniego rodzaju wózka. 3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek będzie podlegał sumowaniu.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ; zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00doświadczenie osób wyznaczoinych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy. Dla części nr 1 - Kurs "Spawanie metodą MAG135 i TIG141, wykonywanie spoin pachwinowych" oraz dla 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) zmniejszenie łącznej liczby osób objętych kursem/szkoleniem określonej w § 1 ust. 1, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1/1*, 2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 (bez zmiany wynagrodzenia) ze względu na konieczność przedłużenia rekrutacji - o czas przedłużenia procesu rekrutacji; 3) zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) lub zwiększenie liczby osób prowadzących szkolenie/kurs wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) - pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz posiadały kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie nie gorsze niż to wskazane w ofercie Wykonawcy; 4) zmiana miejsca szkolenia wskazanego w § 2 ust. 7 (bez zmiany wynagrodzenia), pod warunkiem że nowe miejsce będzie spełniało wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz niniejszej umowie; 5) zmiana postanowień umowy w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 6) zmiana zakresu usług, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 7) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu: Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej(4)" (oznaczenie sprawy: ZA.271.3.2018) Wykonawca nie przewidział zakresu usług, którego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 8) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie, /w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 4 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia którym mowa w § 4 ust. 1* nie ulegnie zmianie.* 2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt 2) Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 21 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt 4) Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu i Odbiorcy usługi na piśmie nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą miejsca szkolenia z podaniem uzasadnienia i obiektywnych powodów wnioskowania o zmianę umowy w tym zakresie. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. Dla części nr 2 Kurs "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym". 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) zmniejszenie łącznej liczby osób objętych kursem/szkoleniem określonej w § 1 ust. 1, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1/1*, 2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 (bez zmiany wynagrodzenia) ze względu na konieczność przedłużenia rekrutacji - o czas przedłużenia procesu rekrutacji; 3) zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) lub zwiększenie liczby osób prowadzących szkolenie/kurs wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) - pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż to wskazane w ofercie Wykonawcy; 4) zmiana miejsca szkolenia wskazanego w § 2 ust. 7 (bez zmiany wynagrodzenia), pod warunkiem że nowe miejsce będzie spełniało wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz niniejszej umowie; 5) zmiana postanowień umowy w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 6) zmiana zakresu usług, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 7) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu: Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej(4)" (oznaczenie sprawy: ZA.271.3.2018) Wykonawca nie przewidział zakresu usług, którego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 8) zmiana wynagrodzenia w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. / 8)*zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy. 2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt 2) Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 21 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt 4) Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu i Odbiorcy usługi na piśmie nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą miejsca szkolenia z podaniem uzasadnienia i obiektywnych powodów wnioskowania o zmianę umowy w tym zakresie. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 6. Wymagania w zakresie wniosku o ewentualne zmiany umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8): 1) do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8), za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne; 2) lista, o której mowa w pkt 1) musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w pkt 2), również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku; 4) zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8) będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń; 5) strony zgłoszą w terminie określonym w pkt 4) pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 8) nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe; 6) zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8) zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 7) zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w § 4 ust. 2, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 8) wymaga formy aneksu; w przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8) i w § 4 ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto; faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie; w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto, 8) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ, 9) w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8), aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu; wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia, 10) zasady, o których mowa w ust. 1 pkt 8) oraz ust. 6 pkt 1)-8) będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. 6.* Wymagania w zakresie wniosku o ewentualne zmiany umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8)*: 1) do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8)*, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne; 2) lista, o której mowa w pkt 1) musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w pkt 2), również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku; 4) zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8)* będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń; 5) Strony zgłoszą w terminie określonym w pkt 4) pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 8)* nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe; 6) zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8)* zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 7) zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu; w przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8)* Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości; faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy; 8) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ; 9) w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8)*, aneks zwiększający wynagrodzenie i w konsekwencji - całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu; wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia; 10) zasady, o których mowa w ust. 1 pkt 8)* oraz ust. 6* pkt 1)-8) będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w §4. * Dotyczy transakcji, w wyniku, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Wyżej wymienione postanowienie istotnych postanowień umowy ust. 1 pkt 8)/8)* będzie miało zastosowanie również dla części nr 1 , gdy w wyniku zmiany terminu realizacji umowy, okres jej realizacji przekroczy okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy; w takim przypadku ust. 6/6* zostanie włączony również dla umowy zawartej dla tej części.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.