Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel

Gmina Reszel

Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: II-VI i IX-XII 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500200-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Reszel

Regon: 51074361100000

ulica: Rynek

Numer domu: 24

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 11440

Miejscowość: Reszel

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 89 755 00 31

e-mail: przetarg@ugreszel.pl

Fax: 897 550 031

Adres strony internetowej (URL): http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Forma pisemna, ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby zamawiajacego. Adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, pokój z napisem Sekretariat.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: II-VI i IX-XII 2018 roku

Numer referencyjny:

TB.271.1.2018.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: II-VI i IX-XII 2018 roku. 2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części które stanową usługę przewozową do placówki oświatowej, tj. usługa przewozu na bilety miesięczne z opieką w obie strony: dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu z oddziałami przedszkolnymi oraz z klasami gimnazjalnymi. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Dowozy na zajęcia szkolne ujęte w tygodniowym szkolnym planie lekcji, zgodne z realizacją podstawy programowej i programem nauczania na terenie Gminy Reszel, takie jak np.: dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, SKS, języki obce, koła przedmiotowe, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące, zajęcia wynikające z realizacji projektów edukacyjnych w których uczestniczy szkoła, zajęcia edukacyjne: przyrodnicze, ekologiczne, geograficzne, artystyczne, sportowe, zajęcia organizowane przez szkołę w zamian za zajęcia szkolne w godzinach tygodniowego planu lekcji takie jak sprzątanie świata, święto szkoły, dni otwarte, na zajęcia szkolne w dni wolne (soboty) z tytułu odpracowania zajęć lub zajęcia w szkole w okresie ferii zimowych, dotyczące wyłącznie tych samych dzieci i uczniów dojeżdżających na bilety miesięczne w ramach miejscowości z których są one dowożone, nie są przewozami dodatkowymi. 5. Wszystkie kilometry przewozowe do rozliczeń przewozów nieodpłatnych są liczone od początkowego miejsca wsiadania pierwszego ucznia lub dziecka na punkcie zbornym będącym przystankiem wykonawcy do miejsca wysiadania ostatniego ucznia lub dziecka na końcowym punkcie zbornym będącym przystankiem wykonawcy. 6. Przez odległość w kilometrach przewozowych należy rozumieć podane odległości w kilometrach między szkołą a punktem zbornym będącym przystankiem przewoźnika w segmentach na zakup biletów miesięcznych ustalonych odległościach: do 5 km, do 10 km, do 15 km. 7. Przewozy na zajęcia szkolne w dni wolne (soboty) z tytułu odpracowania zajęć, będą się odbywały po zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy przez Zamawiającego, z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dniowym i potwierdzonym następnie pisemnie. Wykonawca dostosuje świadczenie swoich usług Zamawiającemu uwzględniając te zmiany. 8. Minimalna ilość limitowanych kilometrów w ramach przewozów szkolnych nieodpłatnych nie związanych z tygodniowym planem lekcji wymagana przez zamawiającego z zapewnieniem opieki, miesięcznie wynosi*: 1) 100 km dla części I, 2) 100 km dla części II, 3) 100 km dla części IV, 4) 100 km dla części V, * wartość i zakres umowy odrębny na każdą cześć zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV:

60112000-6

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00Ilość kilometrów w ramach przewozów szkolnych nieodpłatnych5,00Czas podstawienia pojazdu zastępczego w minutach, w razie awarii pojazdu od wystąpienia awarii35,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie przewozu uczniów i dzieci do szkoły stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-02-01

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) opiekunami, którzy będą posiadali na dzień podpisania umowy: - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, - aktualne badania lekarskie potwierdzające, że opiekun spełnia warunki fizyczne i zdrowotne do wykonywania opieki. Uwaga: Ilość opiekunów, którymi dysponuje Wykonawca musi odpowiadać liczbie pojazdów wymaganych dla danej części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, według zasady jeden opiekun w jednym pojeździe. Przez osobę opiekuna rozumie się osobę, która nie kieruje pojazdem, b) kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusem kategoria D zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 978).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę min. 60 000,00 PLN w przypadku składania oferty na jedną część, 90 000,00 PLN w przypadku składania oferty na dwie części, 130 000,00 PLN w przypadku składania oferty na trzy i więcej części. Jeżeli ubezpieczenie jest w innej walucie niż PLN, to zostanie przeliczone po kursie NBP, ogłoszonym w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują aktualnie zarejestrowanymi i ubezpieczonymi: a) dla części I co najmniej 2 oddzielnymi pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów dzieci i uczniów (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem), b) dla części II, co najmniej 2 oddzielnymi pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów dzieci i uczniów (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem), c) dla części: IV i V co najmniej 1 oddzielnym pojazdem dla każdej z wymienionych części, przystosowanym do wykonywania przewozów dzieci i uczniów a w przypadku składania oferty na każdą z wymienionych w niniejszym punkcie części, (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem). Uwaga!!! Pojazdy o których mowa w ust. 1 pkt. 3 muszą spełniać następujące wymagania w zakresie ilości miejsc: a) dla Części I : - trasa Nr 1 na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 59 w pojeździe, - trasa Nr 2 na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 10 w pojeździe, b) dla Części II - trasa Nr 1 na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 45 w pojeździe, - trasa Nr 2 na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 17 w pojeździe, d) dla Części IV na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 45 w pojeździe, e) dla Części V na godz. 7:50 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 47 w pojeździe.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną okreslonaw Rozdziale V ist. 1, pkt. 5

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie o dysponowaniuu odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują aktualnie zarejestrowanymi i ubezpieczonymi: a) dla części I co najmniej 2 oddzielnymi pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów dzieci i uczniów (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem), b) dla części II, co najmniej 2 oddzielnymi pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów dzieci i uczniów (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem), c) dla części: IV i V co najmniej 1 oddzielnym pojazdem dla każdej z wymienionych części, przystosowanym do wykonywania przewozów dzieci i uczniów a w przypadku składania oferty na każdą z wymienionych w niniejszym punkcie części, (z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pojazdu zobligowany jest podstawić drugi pojazd przystosowany do przewozów dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem). Uwaga!!! Pojazdy o których mowa w ust. 1 pkt. 3 muszą spełniać następujące wymagania w zakresie ilości miejsc: a) dla Części I : - trasa Nr 1 na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 59 w pojeździe, - trasa Nr 2 na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 10 w pojeździe, b) dla Części II - trasa Nr 1 na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 45 w pojeździe, - trasa Nr 2 na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 17 w pojeździe, d) dla Części IV na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 45 w pojeździe, e) dla Części V na godz. 750 do szkoły zgodnie z planem jeden pojazd o łącznej liczbie miejsc, podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 47 w pojeździe, 4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) opiekunami, którzy będą posiadali na dzień podpisania umowy: - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, - aktualne badania lekarskie potwierdzające, że opiekun spełnia warunki fizyczne i zdrowotne do wykonywania opieki. Uwaga: Ilość opiekunów, którymi dysponuje Wykonawca musi odpowiadać liczbie pojazdów wymaganych dla danej części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, według zasady jeden opiekun w jednym pojeździe. Przez osobę opiekuna rozumie się osobę, która nie kieruje pojazdem, b) kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusem kategoria D zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 978).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Kosztorys cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) 3) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ 4) oświadczenie o podwykonawstwie (załącznik nr 10 do SIWZ) - jeśli dotyczy 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeśli dotyczy) 6.Wykaz pojazdów /autobusów/, którymi dysponuje Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia na usługę przewozu dzieci ze szkół (załącznik nr 4 do SIWZ). 7.Wykaz proponowanych osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych (załącznik nr 5 do SIWZ). 8.Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ogółem 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset i 00/100), w tym: a) dla części I : 1 500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset i 00/100), b) dla części II: 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc i 00/100), c) dla części IV: 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc czterysta i 00/100), d) dla części V: 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc i 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359, z późn. zm.). 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (ust. 3 pkt od 2 do 5) - oryginał lub kopię dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Reszlu - 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 - w terminie do dnia 11 stycznia 2017 r. do godz. 12:00 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00Ilość kilometrów w ramach przewozów szkolnych nieodpłatnych5,00Czas podstawienia pojazdu zastępczego w min., w razie awarii pojazdu od wystąpienia awarii35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ art. 14: Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian w umowie: 1) w zakresie liczby dowożonych i odwożonych uczniów, 2) w zakresie dni i godzin przewozu uczniów stosownie do zmiany planu zajęć i organizacji roku szkolnego, 3) w zakresie zmiany trasy przewozu oraz punktów zbornych, przystanków, zmniejszenia lub zwiększenia ilości lub dodania nowych punktów zbornych, przystanków , terminów i godzin wykonywania przewozów 4) w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 5) dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy, 6) wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów zadania lub podwyższenia standardu wykonywanego zadania. 7) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-11

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: II-VI i IX-XII 2018 roku.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.