Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Remont i przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Remont i przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku nr 9 na potrzeby serwerowni wraz z wymianą i rozbudową instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji niskoprądowych i elektrycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 495474-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Regon: 000276009

ulica: Wawel

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31001

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 124 225 155

e-mail: zamek@wawel.org.pl

Fax: 124 215 177

Adres strony internetowej (URL): www.wawel.krakow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wawel.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty muszą zostać złożone w formie pisemnej

Adres:

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8, 31-001 Kraków, kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku nr 9 na potrzeby serwerowni wraz z wymianą i rozbudową instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji niskoprądowych i elektrycznych

Numer referencyjny:

Xb/ZKnW/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na; realizacji prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie: 1. ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH: - wykonanie w posadzce kanału wentylacyjnego; - wyburzenia ściany działowej pomiędzy boksami 7 i 8; - wyburzenie zamurowanego kanału w korytarzu w piwnicy; - poszerzenie otworów drzwiowych; - wykonanie przebić instalacyjnych; - wykonanie szachtów i przewiertów pionowych do pomieszczenia przyszłego Multimedialnego Centrum Informacyjnego; - wykonanie kanałów wentylacyjnych; - wykonanie nadproży nad poszerzonymi otworami drzwiowymi; - dostaw i montaż podłogi podniesionej z wykładziną antyelektrostatyczną w pomieszczeniu serwerów; - prace tynkarskie i malarskie; - rozbudowa tras kablowych (korytka BAKS na wieszakach, zabezpieczonych siatką) - zabezpieczenie istniejących tras kablowych siatką; - odnowienie pomieszczenia (malowanie, wylewka, wykładzina PCV) w pomieszczeniu z szafą krosową w piwnicy pod przyszłym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, wymiana drzwi wejściowych; - montaż dwóch szt. drzwi antywłamaniowych z zamkiem centralnym z systemem kontroli dostępu w korytarzu od środkowej klatki schodowej do serwerowni; 2. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: - wykonanie instalacji elektrycznej (tablica główna, oświetlenie, siły, gniazd wtykowych oraz ochronnych); - montaż rurarzu wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych; - montaż listew elektroinstalacyjnych LE i elementów systemu DLP obwodów instalacji oświetlenia, gniazd 230V i siły; - wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych dla oświetlenia lampami LED; - wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych dla oświetlenia awaryjnego; - wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych dla oświetlenia ewakuacyjnego; - wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych gniazd wtykowych 230V; - wewnętrznych instalacji elektrycznych podtynkowych siły 230V/400V; - montaż rozdzielnicy; - wlz od rozdzielnicy głównej. 3. INSTALACJI KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI WOD-KAN. DLA UKŁADU KLIMATYZACJI: - montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej (jednostka robocza) ze skraplaczem kanałowym dla szafy wraz z automatyką; -montaż rezerwowego klimatyzatora typu split z jednostką naścienna wewnętrzną i wewnętrznym agregatem skraplającym; - montaż chłodniczy; - montaż podłogi technicznej; - montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej; -montaż kanałów wentylacyjnych , czerpni ,wyrzutni; - wykonanie izolacji ppoż na przejściach wentylacji przez przegrody jako systemowe dla EI60; -montaż instalacji wodno kanalizacyjnej; - montaż zbiornika kondensatu z wbudowanymi dwiema pompami do cieczy zanieczyszczonej. 4. INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH: - dostawa i montaż szafy krosowej do wyremontowanego pomieszczenia piwnicy pod przyszłym Multimedialnym Centrum Informacyjnym; - ułożenie tras kablowych na drodze kablowej pomiędzy serwerownią a szafą krosową j.w. - wykonanie systemów bezpieczeństwa opierające się na rozbudowie istniejących systemów zainstalowanych w budynku nr 9 i tak: - systemów sygnalizacji pożaru: rozbudowa o pięć detektorów optyczno temperaturowych podłączonych do istniejącej centrali SSP typu CS1140 produkcji Siemens, - systemu sygnalizacji włamania i napadu obejmujące podłączenie jednego elementu adresowego ADI 4 M wraz z detektorami PIR 3szt. do istniejącej centrali CS6 produkcji Siemens, - systemu kontroli dostępu obejmujące: montaż trzech kontrolerów DRI wraz z zasilaczem, czterech czytników kart, czterech przycisków wyjścia, czterech przycisków awaryjnego wyjścia, kontaktrony 4szt. i rygle rewersyjne 4szt., podłączenie do istniejącego SKD SiPass produkcji Siemens. Wszystkie w/w systemy muszą zostać przez Wykonawcę zaprogramowane odpowiednio w centralach strefowych, następnie w systemie nadzoru MM8000 w wersji tekstowej i graficznej wraz z wykonaniem testów końcowych poszczególnych elementów składowych systemów; - prowadzenie przewodów podtynkowe; - wykonanie sieci LAN; - zakup, dostawa i montaż szaf komputerowych do serwerowni, w tym 4 szt. szafy RACK. Zamawiający informuje, iż wskazany w dokumentacji projektowej kabel światłowodowy 9?m został zastąpiony przez kabel OM3 50 ?m (zmiana ta została zaakceptowana przez autora projektu, stosownie do treści pisma z dnia 19 grudnia 2017 r.). Wykonawcy dokonując wyceny przedmiotu zamówienia muszą zatem uwzględnić wskazaną zmianę, a Zamawiający będzie wymagał realizacji robót budowlanych przy użyciu kabla OM3 50 ?m (zamiast 9?m). Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w trakcie realizacji zamówienia będzie prowadzony nadzór archeologiczny (w zakresie Zamawiającego). Minimalne bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego okresy gwarancji, które muszą zostać udzielone przez Wykonawcę na przedmiot umowy wynoszą odpowiednio: - na wykonane roboty budowlane: 5 lat licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia; - na wykonane okablowanie strukturalne: 25 lat licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia; - na wykonane systemy bezpieczeństwa (systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu): 2 lata licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia; - na wykonane instalacje klimatyzacji, w tym dostarczone i zamontowane urządzenia: 5 lat licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 SIWZ "Kryteria oceny ofert", kiedy termin ten dostosowany zostanie do terminu wskazanego przez Wykonawcę, podlegającego ocenie w ramach wskazanego w przywołanym zapisie SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (czynności wykonywane przez osoby na stanowiskach robotniczych), tj.: - robotnik budowlany: osoba wykonująca roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wznoszenie ścian działowych z g-k na konstrukcji metalowej, gruntowanie i szpachlowanie powierzchni, montaż podłogi technicznej; - betoniarz: osoba realizująca czynności związane z wykonywanie wylewek, płyt, elementów betonowych i żelbetowych; - zbrojarz: osoba wykonująca zbrojenia elementów żelbetowych; - murarz: osoba wykonująca wznoszenie ścian z elementów drobnowymiarowych; - tynkarz: osoba wykonująca tynkowanie ścian i stropów zaprawami cementowymi, gipsowymi, wapienno-cementowymi; - malarz: osoba wykonująca malowanie ścian, stropów, stolarki, elementów wyposażenia różnymi rodzajami farb, czyszczenie powierzchni, gruntowanie powierzchni, szpachlowanie; - fliziarz: osoba realizująca czynności związane z przygotowaniem podłoża ścian i układaniem okładzin ściennych ceramicznych; - posadzkarz: osoba realizująca czynności związane z przygotowaniem podłoża i układaniem okładzin ceramicznych i kamiennych na posadzkach; - elektromonter: osoba wykonująca montaż urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych, teleinformatycznych; - instalator sanitarny: osoba wykonująca montaż urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

II.5) Główny kod CPV:

45223100-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111100-945410000-445331000-645312200-945310000-345314310-792520000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

120

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił ten warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: a) posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (na podstawie art. 16 i art. 3 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z póź. zm.) na wykonywanie działalności gospodarczej realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego; (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia wskazaną koncesję musi posiadać Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania takiej koncesji); b) posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia wskazany certyfikat musi posiadać Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania takiego certyfikatu).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie okresla w tym zakresie żadnego warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił ten warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: 1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na instalacji systemu klimatyzacji o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu nie może polegać na sumowaniu doświadczenia poszczególnych wykonawców. W takim przypadku warunek ten powinien spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia. 2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która spełnia wymogi określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.), a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami w zakresie instalacji elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami w zakresie branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; d) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie: sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz instalacji, konserwacji lub serwisowania wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; e) co najmniej dwiema osobami wykonującymi prace montażowe związane z systemami bezpieczeństwa, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2016.1432 z późn. zm.); f) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat lub zaświadczenie o jej przeszkoleniu w zakresie serwisowania i programowanie zainstalowanych u Zamawiającego systemów (centrala CS1140, centrala SSWiN CS6, system kontroli dostępu SIPass, MM8000) wystawiony przez producenta sprzętu

Tak

Informacje dodatkowe:

1) W odniesieniu do wymogów dotyczących posiadania przez osoby skierowane do wykonywania zamówienia odpowiednich uprawnień w zakresie specjalności budowlanych, Zamawiający informuje, iż będzie uznawał za potwierdzenie posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji zawodowych jeśli posiadane przez nie uprawnieniami budowlane zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pod warunkiem, iż zakres tych uprawnień będzie odpowiadał zakresowi robót objętych zamówieniem oraz uprawnienia te zachowały aktualność. 2) Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane w zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w Ustawie z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty z ogólnodostępnych rejestrów).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (na podstawie art. 16 i art. 3 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z póź. zm.) na wykonywanie działalności gospodarczej realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego; 2) Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie: instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz ten musi zawierać informacje o co najmniej dwóch wykonanych robotach budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto każda. 4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W odniesieniu do osób : - o której mowa w pkt III.1.3 2 a) ponadto: numer uprawnień budowlanych, wyrażony w miesiącach okres przez który osoba ta brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytkowym (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.), numer wpisu na listę członków izby samorządu zawodowego; - o której mowa w pkt III.1.3. 2 b) ponadto: numer uprawnień budowlanych, numer wpisu na listę członków izby samorządu zawodowego; - o której mowa w pkt III.1.3. 2 c) ponadto: numer uprawnień budowlanych, numer wpisu na listę członków izby samorządu zawodowego; - o której mowa w pkt III.1.3. 2 d) ponadto: numer certyfikatu poświadczającego kwalifikacje, nazwę jednostki certyfikującej, oznaczenie kategorii certyfikatu; - o której mowa w pkt III.1.3. 2 e) ponadto: datę i numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - o której mowa w pkt III.1.3. 2 f) ponadto: datę wydania i ważności certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzających przeszkolenie, oznaczenie podmiotu wydającego, zakres przeprowadzonego szkolenia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: o numerze 48 1130 1150 0012 1269 5620 0006 - Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 5. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 31-001 Kraków, Wawel 8 - kancelaria ogólna. 6. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej "wadium przetargowe NR Xb/ZKnW/17- przetarg nieograniczony pn. ,,Remont i przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku nr 9 na potrzeby serwerowni wraz z wymianą i rozbudową instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji niskoprądowych i elektrycznej". 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku zaksięgowania wpłaty wadium przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego w terminie przewidzianym na składanie ofert. 8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy - do wyboru Zamawiającego) w: 1) pieniądzu - wpłacone przelewem; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: o numerze 48 1130 1150 0012 1269 5620 0006 Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 19. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający dokona zwrotu tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej i w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie, tj.: A. Warunki zmian w zawartej umowie: 1. Wnioskowanie o zmianę - strony : 1) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, 2) wniosek Wykonawcy; 2. Opis zmiany: 1) zmiana wynagrodzenia, inna niż zmiana wynagrodzenia powykonawczego, o którym mowa w § 9ust. 3 niniejszej umowy, 2) zmiana terminu wykonania umowy, 3) zmiany podwykonawcy lub personelu Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionego w umowie, 4) rezygnacja z części robót/wprowadzenie robót zamiennych/wprowadzenie robót dodatkowych, 5) zmiana stawki podatku VAT, 6) zmiany technologii, 3.Uzasadnienie zmian: - podstawa i / lub powód wprowadzenia zmiany; 1) zmiana dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, w szczególności wynikająca z ujawnienia w trakcie prac nowych okoliczności dotyczących zabytku lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) niesprzyjające warunki fizyczne i klimatyczne, 3) wykopaliska i prace archeologiczne i badania architektoniczne, 4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania robót, 5) zmiany programu w szczególności w wyniku zmian przepisów prawa, 6) siła wyższa, rozumiana, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, którego żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze stron umowy nie ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć realizacja umowy w sposób w niej określony będzie niemożliwa lub konieczne będzie wykonanie innych koniecznych prac, 7) zmiana przepisów, potrzeba dostosowania realizacji inwestycji do obowiązującego stanu prawnego, 8) decyzje organów administracji państwowej, 9) ustawowa zmiana stawek podatku VAT. B. Wprowadzanie zmian Zmiany mogą wprowadzać podmioty wskazane w punkcie A1; w przypadku wprowadzania zmiany A1.2 każdorazowo Zamawiający musi wyrazić zgodę pisemną na wprowadzenie zmiany; Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę: wniosek o zmianę każdorazowo musi zawierać: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, - w przypadku zmiany wynagrodzenia: sposób obliczenia dokonania zmiany wynagrodzenia: zgodnie z §9 projektu umowy; 2) termin wprowadzenia zmian, Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w odpowiednim terminie przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Zamawiającego. 4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. A.2. pkt. 4 niniejszego paragrafu - roboty dodatkowe, zmiany są dopuszczalne tylko i wyłącznie, jeżeli, zmiana Wykonawcy niniejszego zamówienia z powodów ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwa oraz spowodowałaby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego a wartość każdej wprowadzanej zmiany nie przekracza 50% wartości, o której mowa w §9 nin. Umowy. Strony ustalą zakres zmian, wartość i warunki wykonania w protokole konieczności, zgodnie z zapisami §10 projektu umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

10:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.