Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w z

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503592-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Regon: 1126394600418

ulica: ul. Dojazd

Numer domu: 30

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 60-631

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 660 67 00

e-mail: poznan@amw.com.pl

Fax: 61 660 67 01

Adres strony internetowej (URL): www.amw.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.amw.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.amw.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub posłańca

Adres:

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań (Kancelaria ogólna pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Numer referencyjny:

OP-ZP.7720.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty ogólnobudowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa, zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem, w miejscowościach: Część 1: Kruszewnia, w tym 5 lokali: Kruszewnia, os. Izabelin 66 m 9, Kruszewnia, os. Izabelin 68 m 2, Kruszewnia, os. Izabelin 70 m 6, Kruszewnia, os. Izabelin 64 m 1, Kruszewnia, os. Izabelin 60 m 8. Część 2: Poznań, w tym 5 lokali: Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 9A m 8, Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 9I m 5, Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 9F m 1, Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 9I m 8, Poznań, ul. Solna 25 m 15. Część 3: Witkowo-Gniezno, w tym 4 lokale: Witkowo, ul. Czerniejewska 7 m 26, Witkowo, ul. Czerniejewska 16 m 36, Witkowo, ul. Czerniejewska 16 m 100, Gniezno, ul. Słowackiego 7b m 9. Część 4: Sieradz-Krotoszyn, w tym 3 lokale: Sieradz, ul. Mickiewicza 9 m 29, Sieradz, ul. Targowa 10 m 68, Krotoszyn, os. Sikorskiego 6 m 26. Część 5: Leszno - 1 lokal: Leszno, ul. 17 Stycznia 31 m 7 Zakresy robót określają, oddzielnie dla każdego lokalu, załączone do SIWZ "Opisy przedmiotu zamówienia" i "Przedmiary robót". Sposób realizacji zamówienia i warunki określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz istotne postanowienia umowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45211341-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

40

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: . posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych, remontowych w branżach budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych: a) dla 1 części zamówienia o łącznej wartości co najmniej 5.000,00 zł każda; b) dla 2,3,4 i 5 części zamówienia o łącznej wartości co najmniej 15.000,00 zł każda.

Nie

Informacje dodatkowe:

UWAGA: Wykonawca może okazać się tym samym doświadczeniem w zakresie każdej części zamówienia, o tym samym zakresie tematycznym, przy uwzględnieniu wymaganej wartości brutto usługi w danej części zamówienia z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia oferty na 1 część zamówienia oraz każdą kolejną, Wykonawca winien wykazać co najmniej 2 roboty budowlane o wartości 15.000,00 zł każda .

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; UWAGA - na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, z uwagi na dostępność tego dokumentu w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, powyższy odpis Zamawiający pobierze samodzielnie (CEIDG, KRS). 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dowody, określające czy roboty budowalne zamieszczone w Wykazie robót (w załączniku nr 3 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Inne dokumenty muszą w wystarczający sposób potwierdzać spełnienie określonego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane; 2) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 4) Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ oraz kosztorys(y) ofertowy(e), sporządzony(e) ściśle wg przedmiarów robót oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych kosztorysów ofertowych, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena brutto oferty 60,00okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa może być zmieniona wyłącznie w niżej określonych przypadkach: 2.1 Wprowadzenia zmian technologicznych, w szczególności: a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany wskazywane w lit a), d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację umowy, a wartość wprowadzonych z tego tytułu robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie minimalnych cen i narzutów określonych w wydawnictwie Secocenbud obowiązującym w dniu ich realizowania. Natomiast wartość robót zamienionych (niewykonanych) z tytułu wprowadzenia tych robót zamiennych zostanie pomniejszona o wartość ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego WYKONAWCY. 2.2 W następstwie okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przez wstrzymanie realizacji umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO; 2.3 W przypadku wystąpienia przez okres dłuższy niż 7 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz , temperatura, długotrwałe intensywne opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2.4 W przypadku wystąpienia: a) konieczności remontu lub wymiany w kwaterze/lokalu* instalacji gazowej potwierdzonej protokółem technicznej instalacji, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt a) termin zakończenia remontu tej kwatery/lokalu zostanie przedłużony aneksem o czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie nowej instalacji gazowej. b) konieczności remontu lub wymiany w kwaterze/lokalu* instalacji wodno-kanalizacyjnej potwierdzonej protokółem technicznej instalacji, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt b) termin zakończenia remontu tej kwatery/lokalu zostanie przedłużony aneksem o czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. c) konieczności wykonania w kwaterze/lokalu* robót nieprzewidzianych i nie objętych kosztorysem ofertowym wykonawcy, nieprzewidywalnych w trakcie typowania robót, których niewykonanie groziłoby niewykonaniem przedmiotu umowy lub wykonaniem przedmiotu umowy w sposób wadliwy, uniemożliwiający jego użytkowanie ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość ich wykonania wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację umowy. Termin zakończenia remontu tej kwatery/lokalu może zostać przedłużony aneksem o czas niezbędny na wykonanie tych robót W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt a) - c) niniejszego punktu niezbędny do wykonania zakres robót dla poszczególnego lokalu zostanie określony przez inspektora nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO. Wynagrodzenie za roboty, o której mowa w pkt a) - c) zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie obmiaru ilości robót i odpowiadających pozycji katalogów KNR, w oparciu o określone w kosztorysie ofertowym składowe do kosztorysowania robót. Ceny materiałów i środków sprzętowo - transportowych nie mogą przekraczać cen średnich publikowanych w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający wbudowanie materiałów i wykorzystanie sprzętu na budowie. 2.5 Zmiany będące następstwem działania organów administracji, wspólnot mieszkaniowych, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji, wspólnoty mieszkaniowe wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, w szczególności wykonanie ekspertyz; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1.-2.3. i 2.5. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.6 Ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie ulega zmianie o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 2.7 Rezygnacja przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY zostanie pomniejszone o wysokość wynagrodzenia wynikającą z kosztorysu ofertowego; 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 i 2 jest nieważna. Strony dopuszczają dokonanie nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. Zmiany nieistotne nie powodują konieczności aneksowania umowy, wystarczające do ich wprowadzenia jest poinformowanie o nich drugiej strony na piśmie ( również faxem lub przez e-mail) w terminie 7 dni od ich wystąpienia. Do zmian nieistotnych strony zaliczają zmiany: a) dotyczące numeru rachunku bankowego WYKONAWCY, b) osób upoważnionych do kontaktów , poza wyznaczonymi inspektorami nadzoru, c) osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonów, faksów, adresów, poczty elektronicznej etc., d) danych WYKONAWCY bez zmian samego WYKONAWCY (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, kontaktów).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-01

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Poznań

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.