Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Remont pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Remont pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku MNiSW

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505845-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Regon: 140533156

ulica: Wspólna

Numer domu: 1/3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-529

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48225292738

e-mail: przetargi@mnisw.gov.pl

Fax: +48225292780

Adres strony internetowej (URL): http://www.nauka.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Złożenie wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Biuro Podawcze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ulicy Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku MNiSW

Numer referencyjny:

BDG.WZP.311.3.2018.8.JG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych zlecanych przez Zamawiającego sukcesywnie, polegających na: 1) remoncie wnętrz pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku MNiSW; 2) pracach związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej w budynku MNiSW w celu uporządkowania przewodów kominowych i doprowadzenia ich do stanu sprawności technicznej. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza zrealizować do 65% robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 2. Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia związanych z remontem wnętrz pomieszczeń biurowych, w ramach jednego kompletu robót dowolnego pomieszczenia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: a) zmycie ścian z zaszpachlowanie nierówności, b) zeskrobanie starej warstwy farby - opcjonalnie, c) demontaż zabudowy szaf wnękowych i szachtów instalacyjnych, d) zabezpieczenie na czas remontu pomieszczenia (wyniesienie) istniejącego wyposażenia meblowego i użytkowego, e) zabezpieczenie na czas remontu osprzętu oświetleniowego i elektrycznego, f) demontaż starego osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączniki, puszki, kable elektryczne), g) demontaż pozostałego wyposażenia pomieszczenia jak rolety, vertikale itp., h) zabezpieczenie na czas remontu pomieszczenia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (łącznie z szybami) oraz parapetów, i) demontaż wykładzin i cokołów przyściennych oraz zerwanie istniejącego podłoża, j) przygotowanie podłoży pod nowe wykładziny podłogowe: wylewka samopoziomująca lub płyta OSB, k) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, l) dodatkowo Wykonawca przygotuje w sufitach wybranych pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych miejsce pod instalację ppoż. lub teletechniczną według wskazań Zamawiającego (wykucie bruzdy w suficie, ułożenie rurki ochronnej z pilotem, zaszpachlowanie bruzdy) - opcjonalnie; 2) gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi; 3) wykonanie gładzi gipsowych (ściany, sufity) z zastosowaniem aluminiowych kątowników narożnych; 4) wykonanie powłok malarskich, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów; 5) zabudowa szaf wnękowych z płyty meblowej (wymagana grubość płyty meblowej wraz z okleiną min. 20 mm); 6) ułożenie nowej wykładziny i nowych cokołów przyściennych; 7) uporządkowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pokojach wraz z montażem nowych koryt kablowych; 8) montaż nowego osprzętu elektrycznego i teletechnicznego; 9) odnowienie i pomalowanie farbą olejną parapetów; 10) wyczyszczenie framug okiennych i drzwiowych oraz parapetów z wcześniejszych zabrudzeń powstałych podczas malowania pomieszczeń; Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej obejmuje: 1) udrożnienie zagruzowanych lub niedrożnych przewodów kominowych; 2) odtworzenie niemożliwych do udrożnienia przewodów kominowych; 3) demontaż istniejących kratek wentylacyjnych; 4) rozłączenie wspólnych podłączeń wentylacyjnych; 5) wykonanie podłączeń do wentylacji grawitacyjnej; 6) uszczelnienie przewodów wentylacyjnych; 7) montaż kratek wentylacyjnych i podłączenie ich do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej, w razie potrzeby wykucie nowych otworów wentylacyjnych; 8) przeprowadzenie kontroli wszystkich kanałów wentylacyjnych kamerą inspekcyjną; 9) sporządzenie protokołu z wykonanych prac kominiarskich. 3. Roboty, o których mowa w ust. 1 zlecane będą sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) na podstawie odrębnych zleceń określających każdorazowo ilość, zakres, wartość prac ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy oraz termin wykonania, jak również oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z planami mediów i sieci będących w budynku. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości poszczególnych zakresów robót, zlecane w ramach całkowitego wynagrodzenia maksymalnego, mogą być mniejsze lub większe niż oszacowane w szczegółowym kosztorysie ofertowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych związanych z remontem wnętrz pomieszczeń biurowych, został określony w: 1) projekcie budowlanym/wykonawczym remontu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w budynku MNiSW w Warszawie - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - Załącznik nr 2 do SIWZ 3) przedmiarze robót - Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie prac związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej został określony w: 4) protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych oraz opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ 5) przedmiarze robót kominiarskich - Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących - Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zakres prac w ramach jednego kompletu robót budowlanych oraz prac związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej, jest prognozowaną przez Zamawiającego skalą przewidywanych przez Zamawiającego robót remontowo-budowlanych w ramach jednego pomieszczenia oraz prac związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej do wykonania, z zastrzeżeniem, że zakresy robót i prac nie są dla Zamawiającego wiążące. 7. Zamawiający nie jest zobligowany do zlecania wszystkich robót remontowo-budowlanych w ramach jednego kompletu robót oraz prac związanych z udrożnieniem wentylacji grawitacyjnej. Poszczególne roboty remontowo-budowlane oraz prace będą zlecane zgodnie z potrzebami Zamawiającego i mogą dotyczyć dowolnych pozycji znajdujących się w Kosztorysie ofertowym.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45110000-845432100-545442100-845422100-245421153-145410000-445331210-145311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówienia - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość tego zamówienia: 1) przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro zostanie przeprowadzane odrębne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach w Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, 2) nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, tj. bez zastosowania jej przepisów. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia, o którym mowa powyżej oraz zastosowania stawek i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: sprawować funkcje kierownika robót budowlanych i instalacyjnych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym, b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę lub roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów wnętrz budynków o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwa miliony) przy czym wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy); UWAGA w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w: 1) lit. a musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie; 2) lit. b musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ); UWAGA Zmiana osoby wymienionej w wykazie osób w toku realizacji umowy będzie dopuszczalna pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. Zaproponowana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w niniejszej SIWZ. 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, UWAGA pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony) c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ, d) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji - tajemnica przedsiębiorstwa, e) zestawienie produktów równoważnych zastosowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem opisu i ich certyfikatów, że w zakresie równoważności odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych UWAGA w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, niezłożenie wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów, o których mowa powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. f) pisemną informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany przewidziane w §2 istotnych postanowień umowy: "7. Termin wykonania danego zlecenia, o którym mowa w ust. 5 może ulec przesunięciu: 1) z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia; 2) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 3) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 10. 8. Przesunięcie terminu, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania danego zlecenia wraz z uzasadnieniem. Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku, w terminie 7 dni może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania danego zlecenia o zasadny czas uzgodniony przez obie Strony. 9. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 8 sporządzony zostanie aneks do danego zlecenia zmieniający termin jego wykonania. 10. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji danego zlecenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji danego Zlecenia zostaje zawieszony, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania danego Zlecenia, może wówczas ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie jego realizacji. W takim przypadku sporządzony zostanie aneks do danego zlecenia, zmieniający termin jego wykonania. 11. Przerwę w realizacji robót w danym dniu, w rozumieniu ust. 7, powyżej 4 godzin uznaje się za przerwę trwającą 1 dzień kalendarzowy. 12. Zmiana terminu realizacji danego Zlecenia nie może powodować zmiany terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1. Zmiany przewidziane w §14 istotnych postanowień umowy "1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy."

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-06

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.