Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 p

Uniwersytet Warszawski

Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500334-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet Warszawski

Regon: 125800000

ulica: ul. Krakowskie Przedmieście

Numer domu: -

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 225 520 360

e-mail: dzp@adm.uw.edu.pl

Fax: 225 522 507

Adres strony internetowej (URL): https://www.uw.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

1. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 2. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu.

Adres:

Osobiście lub za pośrednictwem posłańca: Dział Zamówień Publicznych UW, ul. Karowa 20, pok. 213 (II piętro), Warszawa. Za pośrednictwem operatora pocztowego: Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie

Numer referencyjny:

DZP-361-158/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. 2. W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres robót ujęty w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe Na Dokumentację składa się: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) przedmiar robót w branży budowlanej, remont segmentu nr 20 w Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie, 3) przedmiar robót w branży budowlanej, remont segmentu nr 24 w Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ogólna charakterystyka robót dotycząca wykonania prac związanych z remontem segmentu nr 20 w budynku domu studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ogólna charakterystyka robót dotycząca wykonania prac związanych z remontem segmentu nr 24 w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie, 6) szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca wykonania prac związanych remontem segmentu nr-20 w budynku Domu studenta nr 6 UW w Warszawie przy ul. Radomskiej 11, 7) szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca wykonania prac związanych remontem segmentu nr-24 w budynku Domu studenta nr 6 UW w Warszawie przy ul. Radomskiej 11, z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z w/w dokumentów. Załączone do SIWZ Przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do sporządzania oferty i nie mogą być podstawą do roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45111000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45320000-645430000-045432111-545262500-645453000-745310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w Dokumentacji (stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ) i będą dotyczyły takich prac jak: 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE polegające na usunięciu z pomieszczeń wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów na czas prowadzenia prac i ich ponownym wniesieniu, rozebraniu ścianki murowanej ścianki działowej z naświetlem pomiędzy kuchnią i salonem, zerwaniu posadzki z wykładziny PCV razem z listwami przyściennymi w salonie, rozebraniu posadzki z płytek ceramicznych w łazience i kuchni, rozebraniu wykładziny ściennej z płytek ceramicznych, obudowy z płyt GK w łazience łącznie z demontażem i ponownym montażem po zakończeniu prac kolidującego wyposażenia pomieszczenia typu: grzejnik, umywalka itp., obiciu tynków pod zbitą glazurą w kuchni, wykuciu z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych oraz kołków, haków i innych, demontażu skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń i wykuciu ościeżnic : kuchnia, pokój ,łazienka; 2. ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI W ŁAZIENCE polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki w łazience z 2-ch warstw folii w płynie z uszczelnieniem pionowych narożników ścian do wys. 15 cm. oraz poziomych po całym obwodzie pomieszczenia; 3. ROBOTY OKŁADZINOWE polegające na naprawie posadzki cementowej w łazience, salonie i kuchni po zdjętej okładzinie ceramicznej, zagruntowaniu ścian w łazience środkiem wyrównującym ich chłonność pod glazurę oraz posadzki w kuchni pod gres, ułożeniu posadzek ceramicznych z płytek gres 30x30 w kuchni i łazience oraz na nowym blacie kuchennym, licowaniu ścian w kuchni i łazience płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej z osadzeniem listew wykończających na ścianach i progowych na połączeniach pomieszczeń; 4. ROBOTY WYKŁADZINOWE polegające na reperacji posadzki w miejscu zdemontowanej ścianki działowej na styku PCV terakota, reperacji sufitu w miejscu po zdemontowanej ściance. Wyrównaniu podłoża naprawie uszkodzeń posadzki i zdarciu starego kleju i przeszlifowaniu posadzki, gruntowaniu podłoży preparatami szczepnymi pod posadzki cementowe - powierzchnie poziome , wylaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm, Ułożeniu posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowej - PCV- cokół wywinięty na ścianę, połączenia zgrzewane; 2. ROBOTY MURARSKIE polegające na uzupełnieniu ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej- ZABUDOWA WANNY, przyjęto zabudowę od frontu. montażu drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm - w zabudowie wanny, wstawieniu w ścianie z GK - łazienkowej kratki wentylacyjnej nad drzwiami wejściowymi typu (kratka do drzwi WC i łazienki), obsadzeniu ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianie wewnętrznej z cegieł, założeniu i dopasowaniu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, lokalowych, szklonych górą szybą matową, do łazienki drzwi do pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością, olistwowaniu drzwi dwustronne, dostarczeniu i założeniu na nowym miejscu klamek z szyldami, obsadzeniu kratki wentylacyjnej w ścianie z cegieł, zdemontowaniu i ponownym zamontowaniu po zakończeniu prac listew zabezpieczających w pokoju na ścianach przy łóżkach; 3. ROBOTY TYNKARSKIE polegające na przetarciu istniejących tynków ścian i sufitów z zeskrobaniem starej farby oraz wykonaniu drobnych napraw tynku w pomieszczeniach oraz wykonaniu nowej okładziny ścian z płyt GK w łazience pod glazurę, uzupełnieniu tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły i pustaków - tynk na obudowie wanny, uzupełnieniu tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły - pod płytki w kuchni, wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł po obsadz. puszkach, wyłącz. hakach, wspornikach itp., wykonaniu pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - naprawa tynków ścian i sufitu po usuniętej ściance działowej; 4. ROBOTY MALARSKIE polegające na dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi do pomieszczeń wilgotnych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z gruntowaniem preparatem wyrównującym chłonność podłoża, dwukrotnym malowaniu farbą olejną lub ftalową, rur wodnych, parapetów okiennych, grzejników radiatorowych oraz zabezpieczeniu pomieszczeń folią podczas prac malarskich; 5. WYMIANA BLATU KUCHENNEGO polegające na wymianie blatu na stole kuchennym polegającej na demontażu starego blatu z okładziną z płytek ceramicznych, docięciu nowego z płyty wiórowej wodoodpornej z wykonaniem otworu na zlewozmywak i montażu nowego blatu, obłożenie BLATU PŁYTKAMI W ODDZIELNEJ POZYCJI. 6. ROBOTY DEKORATORSKIE I DOSTAWA Wyposażenia polegające na montażu na skrzydłach okiennych rolet materiałowych kasetowych , 1 roleta na 1 skrzydle okiennym, kasety aluminiowe malowane proszkowo, wymianie płyt mineralnych 60x60 wypełniających sufit podwieszony w łazience na nowe, dostarczeniu i ustawieniu wyposażenia pomieszczenia - stół kuchenny dla minimum 4-ch osób - rodzaj uzgodnić z kierownictwem obiektu. Dostarczeniu i montażu szafek kuchennych z płyty wiórowej okleinowanej okleiną drewnopodobną, (rodzaj szafek ustalić z inwestorem), szafki kuchenne stojące 2 szt. 80 i 1 szt. 40, wiszące 2 szt. 80 i 1 szt. 40cm (szer.), dostarczeniu, montażu i ustawieniu elementów wyposażenia pomieszczenia - 4 krzesła iso; 7. ROBOTY ELEKTRYCZNE polegające na demontażu istniejących opraw oświetleniowych sufitowych oraz plafonier naściennych w kuchni i łazience, przygotowaniu podłoża pod nowe oprawy LED, kompletowaniu nowych opraw i zamontowaniu ich na przygotowanym podłożu, w lampie sufitowej łazienkowej tylko wymiana Żarówek na energooszczędne, montażu okapu kuchennego pod szafkowego z filtrem węglowym z przełożeniem szafki nad okapowej do odpowiedniej wysokości oraz podłączeniu urządzenia do prądu i wykonaniu pomiarów rezystencji izolacji, dostarczeniu i montażu na ścianie telewizora LED 25 cali na uchwycie przykręcanym do ściany z wykonaniem przyłącza do gniazda antenowego. Dostawie i montażu płyty indukcyjnej 2-palnikowej wolnostojącej, demontażu i montażu wentylatora elektrycznego lub kratki wentylacyjnej i ich oczyszczeniu i uszczelnieniu przyłącza elastycznego pod sufitem podwieszanym, demontażu starych gniazd i łączników instalacyjnych w pomieszczeniach i wymiana ich na nowe, wkuciu pod tynk przewodów instalacyjnych puszczonych w listwach po ścianie w kuchni : demontaż listwy, wykucie bruzdy w tynku, ułożenie istniejących przewodów i uzupełnienie tynku, wykonaniu pomiarów rezystencji wymienianych elementów instalacji elektrycznej. 8. ROBOTY SANITARNE polegające na demontażu istniejących : zlewozmywaka w kuchni, umywalki, wanny i ustępu w łazience, baterii zlewozmywakowej, umywalkowej i wannowej i montażu nowych w tych samych miejscach. UWAGA: wanna zostaje z odzysku, wymianie wpustu ściekowego w posadzce, dostawie i montażu lustra uchylnego w łazience. Dostawie i montażu uchwytu do papieru toaletowego 1 szt., kosza na odpadki 1 szt., dozownika mydła 1 szt. półki szklanej pod lustrem, dostawie i montażu zasłony prysznicowej z wieszakiem nad wanną, montażu uchwytów dla niepełnosprawnych przy wannie prosty dł. 60 cm - ze stali nierdzewnej fi 32 mm i - uchwyt kątowy specjalny fi 32mm 30/30cm ze stali nierdzewnej. 9. ROBOTY TRANSPORTOWE polegające na usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezienie go na zwałkę na odl. do 30km. w celu utylizacji. Prace będą dotyczyły remontu segmentu nr 110 w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. Termin wykonania: do 4 tygodni od wprowadzenia na teren robót.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

70

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin (okres) realizacji zamówienia: 70 dni od daty przekazania terenu budowy, przy czym wprowadzenie na teren robót nie nastąpi wcześniej niż 12.02.2018r. 2. Oferty proponujące dłuższy termin realizacji zamówienia zostaną odrzucone. 3. Terminy poszczególnych prac wynikające z technologii prowadzenia robót z przedziałem czasowym - jednego tygodnia określi Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, zwanym dalej "harmonogramem". 4. Najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, przekaże Zamawiającemu harmonogram (w formie papierowej i elektronicznej), uzgodniony z Zamawiającym

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

A.1. Wykonawca wykaże, że zrealizował - ukończył (został podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty budowlane. Przez "roboty budowlane" należy rozumieć 2 roboty polegające na remoncie ogólno - budowlanym , o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 zł każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót budowlanych sumuje się. B.2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi: a) kierownik robót budowlanych (minimum 1 osoba) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.); b) kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)) odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.); c) kierownik robót elektrycznych (minimum 1 osoba): - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.); - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji min. do 1 kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.); - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, min. do 1 kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę wielu funkcji w kilku branżach, pomimo posiadania odpowiednich uprawnień. Wszystkie osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim oraz znać prawo budowlane i procedury administracyjne w zakresie inwestycji budowlanych. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowania Zamawiający żąda: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego Wykonawcę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsce wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca wykaże "roboty budowlane" określone w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 3 lit. A. SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże "osoby" wymienione w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 3 lit. B. SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych (patrz adres - art. 6 § 1 ust. 3 SIWZ), lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została określona w art. 7 SIWZ. 3) Formularz nr 3 - INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian wskazany jest we wzorze umowy stanowiącym Rozdział III SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, fax 22 55 22 507, e-mail: anna.kur@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl . Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba w/w adresy e-mail. W tytule należy wpisać numer postępowania: DZP-361-158/2017. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na oba powyżej wymienione adres e-mailowe. Adres, pod którym można składać korespondencję osobiście: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, ul. Karowa 20, pok. 213 (II piętro), Warszawa. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 3, przed upływem wymaganego terminu. 5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 6. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW Nr 81 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2018 dostępnego pod adres: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4263/M.2017.297.Zarz.81.pdf 7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Kur- tel. 22 55-23-240 - Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 8. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Z osobą wymienioną w ust. 7 można kontaktować się w dni robocze w godz. 9:00-15:00. Zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.