Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap

Bytomskie Centrum Kultury

Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 499910-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Bytomskie Centrum Kultury

Regon: 27253516000000

ulica: pl. Karin Stanek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41902

Miejscowość: Bytom

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 389-31-09/10

e-mail: d.kwasnik@becek.pl

Fax: 32 387-06-68

Adres strony internetowej (URL): http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

Adres:

Bytomskie Centrum Kultury, 41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1, Sekretariat (pok. 001)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap

Numer referencyjny:

DTA.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pod nazwą "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap", którego elementami są następujące zadania: 1) zadanie 1 - sala kinowa na I piętrze 2) zadanie 2 - garderoba/sala wielofunkcyjna na II piętrze 3) zadanie 3 - salka na II piętrze 4) zadanie 4 - zaplecze sceniczne 5) zadanie 6 - zabezpieczenie pożarowe 6) zadanie 7 - baszta 7) zadanie 8 - dach 8) zadanie 9 - termoizolacja poniżej poziomu gruntu 9) zadanie 10 - elewacje 10) zadanie 12 - schody ewakuacyjne 11) zadanie 13 - windy oraz remont pomieszczeń 12) modernizacja mechaniki sceny 13) nagłośnienie Sali ToTu 14) oświetlenie sceniczne 2. Przedmiot zamówienia i tym samym postępowanie podzielone zostało na dwie części: a) część 1 zwana "Roboty budowlane" obejmuje zakres projektów zagospodarowania terenu, architektonicznego, konstrukcji, instalacji sanitarnych z następujących zadań: 1) zadanie 1 - sala kinowa na I piętrze 2) zadanie 2 - garderoba/sala wielofunkcyjna na II piętrze 3) zadanie 3 - salka na II piętrze 4) zadanie 4 - zaplecze sceniczne 5) zadanie 6 - zabezpieczenie pożarowe 6) zadanie 7 - baszta 7) zadanie 8 - dach 8) zadanie 9 - termoizolacja poniżej poziomu gruntu 9) zadanie 10 - elewacje 10) zadanie 12 - schody ewakuacyjne 11) zadanie 13 - windy oraz remont pomieszczeń Zamówienie obejmuje roboty budowlane i adaptacyjne: 1) Roboty budowlane zewnętrzne: a) remont elewacji budynku: oczyszczenie, naprawa, malowanie, montaż żaluzji i logotypów, b) remont dwóch ciągów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych oraz wykonanie nowego ciągu, c) roboty termomodernizacyjne: ca) izolację ścian poniżej terenu i piwnic, w tym wykonanie: - izolacji pionowej przeciwilgociowej; - poziomej przepony hydrofobowej ścian piwnic preparatem hydrofobizującym; - niezbędnego remontu i wykończenia posadzki, ścian, sufitów i schodów piwnic. cb) remont stropodachu baszty i dachu. 2) Roboty budowlane wewnętrzne: a) wykonanie podnośnika nożycowego pionowego jako transportu do magazynów piwnicznych, b) prace remontowe wewnątrz budynku (wykonanie ścian działowych, wymian podłóg, sufitów, stolarki): - połączenie pomieszczeń biurowych II piętra i garderób na zasceniu; - remont sali baletowej, przygotowanie do przekształcenia jej w sale audiowizualną (w tym: roboty remontowe, stopa fundamentowa; wykonanie konstrukcji stalowej pod widownię, balustrady,), dostosowaniem do wymogów p.poż. z uwzględnieniem klatki ewakuacyjnej i wymianą stropu - odtworzenie pomieszczeń pod stropem sali baletowej z ich wykończeniem; - przebudowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra wraz z przebudową antresoli, w tym: remont schodów; - przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy oraz dźwigu osobowego i wind przyschodowych; 3) Roboty instalacyjne: a) dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż., w tym: zabezpieczenia ścian środkami ognioochronnymi, niezbędne przebudowy ścian do odporności ogniowej EI60, wyposażenie drzwi wyjść ewakuacyjnych w dźwignie antypaniczne, baszty oraz klatki bocznej w samoczynne urządzenia oddymiające oraz stropodachu głównej klatki schodowej w 3 klapy dymowe, zamknięcie pomieszczeń dostępnych z korytarza na I piętrze, parterze holu głównej klatki schodowej oraz z klatek schodowych KS1, KS2 w drzwi EI30; b) remont instalacji ciepłowniczej, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji.; b) część 2 zwana "Roboty elektryczne" obejmuje zakres projektów instalacji elektrycznej silnoprądowej oraz niskoprądowej a także remont i modernizację sali widowiskowej dotyczące następujących zadań: 1) zadanie 1 - sala kinowa na I piętrze 2) zadanie 2 - garderoba/sala wielofunkcyjna na II piętrze 3) zadanie 3 - salka na II piętrze 4) zadanie 10 - elewacje 5) zadanie 12b - schody ewakuacyjne 6) zadanie 13 - windy oraz remont pomieszczeń oraz remont i modernizację sali widowiskowej: 7) modernizacja mechaniki sceny 8) nagłośnienie Sali ToTu 9) oświetlenie sceniczne Zamówienie obejmuje roboty: - roboty instalacyjne: a) remont instalacji elektrycznych silnoprądowych i niskoprądowych, przeciwpożarowej; b) dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż., w tym: modernizacja systemu p.poż., wykonanie instalacji p.poż. z hydrantami, c) montaż opraw oświetleniowych i gniazd, okablowanie - remont sali baletowej, przygotowanie do przekształcenia jej w sale audiowizualną (w tym: dostawa i montaż ekranu, nagłośnienia, konfiguracja projektora, półka na projektor; - modernizację sali widowiskowej obejmujące: modernizację mechaniki sceny (m.in. modernizacja ręcznych mostów oświetleniowych oraz sztankietów dekoracyjnych, montaż wciągarki łańcuchowej wraz podkonstrukcją, sterownikami, zespołem napędowym oraz instalacją zasilającą, instalacje sygnałowe i elektryczne na mostach), nagłośnienie (m.in. nagłośnienie FOH, instalowanie głośników zewnętrznych 2 kierunkowych i jednokierunkowych na konstrukcji stalowej, instalacja głośników odsłuchowych, konsoli mikserskich oraz wzmacniaczy, montaż szaf dystrybucyjnych, montaż systemów bezprzewodowych, mikrofony, nadajniki, szafy dystrybucyjne 19", system akumulatorów, wykonanie przyłączy sygnałowych - okablowanie sygnałowe), instalacja oświetlenia scenicznego (m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, okablowanie strukturalne, system sterowania DMX , DIMMERY) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej: 1) Projekcie Budowlanym, 2) Przedmiarach, 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, 4) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. dla części 1 postępowania "Roboty budowlane" 4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kategoria główna 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane 45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 20 00 00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45 40 00 00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 33 00 00 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 5. Wykonawca zobowiązany jest: a) udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia, liczonych od dnia odbioru końcowego robót; b) zaoferować karę umowną za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania zamówienia w przedziale od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace budowlane wymienione w przedmiarze, takie jak np. roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, betoniarskie, rozbiórkowe i wykończeniowe, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w postanowieniach umownych. 7. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 4a do siwz. dla części 2 postępowania - "Roboty elektryczne" 8. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kategoria główna 45 31 00 00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 31 56 00 - 4 Instalacje niskiego napięcia 45 31 55 00 - 3 Instalacje średniego napięcia 45 31 11 00 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45 31 60 00 - 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 32 34 23 00 - 5 Mikrofony i zestawy głośnikowe 31 50 00 00 - 1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 51 11 00 00 - 6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 9. Wykonawca zobowiązany jest: a) udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia, liczonych od dnia odbioru końcowego robót; b) zaoferować karę umowną za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania zamówienia w przedziale od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace budowlane wymienione w przedmiarze, takie jak np. roboty elektryczne, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w postanowieniach umownych. 11. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 4b do siwz. zapisy wspólne dla wszystkich części postępowania 12. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845200000-945400000-145330000-945310000-345315600-445315500-345311100-145316000-532342300-531500000-151110000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający przewiduje jedynie udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7; 2) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku wydłużającej się procedury przetargowej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 1 pkt. 8 lit. d Istotnych postanowień umownych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

dla części 1 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej: 250.000,00 PLN. dla części 2 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej: 250.000,00 PLN. Jeżeli wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej: 500.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dla części 1 postępowania a) posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: jedną robotę budowlaną, obejmującą roboty budowlane konstrukcyjno-budowlane w zakresie modernizacji budynków, w tym termomodernizację i wykonanie izolacji przyziemia wraz z wykonaniem iniekcji krystalicznej, o wartości co najmniej 500.000,00 zł netto dla części 2 postępowania aa) posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą roboty instalacji elektrycznych nisko- i silno- prądowych, o wartości co najmniej 500.000,00 zł netto, ab) posiada doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem, obejmującą wyposażenie sali w sprzęt nagłaśniający oraz ekran z przeznaczeniem pod działalność kinową wraz z montażem, o wartości co najmniej 80.000,00 zł netto b) dysponuje lub będzie dysponował: dla części 1 postępowania ba) co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie o wartości robót budowlanych 1.000.000,00 zł. bb) co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. dla części 2 postępowania bc) co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, oraz doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie o wartości robót elektrycznych 1.000.000,00 zł. bd) co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych - SEP do 1kv , E (eksploatacyjne) i D (dozorowe) łącznie z pomiarami. W związku z warunkami szczegółowymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie (wykaz osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.

Tak

Informacje dodatkowe:

oraz załączy dowody określające odpowiednio: - czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - wzór oświadczenia zostanie załączony do Wezwania, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGI: - Dokumenty, o których mowa w lit. a, b, c, d Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów, na których zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, określonego w cz. V pkt. 4 ppkt 1 i ppkt 2 siwz. - W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w lit. a, b, c, d przedłożyć zobowiązany będzie każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór Wykazu zostanie załączony do Wezwania); c) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(wzór Wykazu zostanie załączony do Wezwania); d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu zostanie załączony do Wezwania).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty - załącznik nr 1 do siwz; 2) oświadczenia, o którym mowa w cz.VI pkt 1 siwz oraz jeżeli dotyczy: 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) dokument/-y, o którym/-ych mowa w cz. V pkt 5 ppkt. 1 siwz; 6) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z cz. X pkt 5 siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: dla części 1 postępowania: 50.000,00 zł. dla części 2 postępowania: 50.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski II o/Bytom nr 36 1050 1230 1000 0002 0000 2962, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" z dopiskiem "Roboty elektryczne" - wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Bytomskim Centrum Kultury w sekretariacie, pok. 001; 41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Bytomskie Centrum Kultury reprezentowane przez dyrektora z siedzibą w Bytomiu, pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu). 7. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Wysokość kary umownej20,00Doświadczenie Kierownika Budowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 3) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT, 4) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych, 5) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 7 ust. 1 umowy, 6) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 7 ust. 1 umowy, 8) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie. Niniejsza zmian możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy. Niniejsza zmian możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, c) wykonanie robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Niniejsza zmian możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, d) gdy procedura przetargowa przedłużyła się poza wyznaczony termin rozpoczęcia robót, czyli 15 marca 2018 r., termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony odpowiednio o taką samą ilość dni, nie dłużej jednak niż do dnia 30.11.2018 r. 9) zmiany § 15 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, 10) zmiany osób wskazanych w § 27 ust.1 umowy w przypadku: a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia, co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zastępowania kierownika budowy, za którego Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca zobowiązuje się wskazać jako zastępującą osobę, o co najmniej takim doświadczeniu, które powoli uzyskać co najmniej taką samą punktację jak uzyskano na podstawie oferty. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Roboty elektryczne

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.