Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu

Gmina Żary o statusie miejskim

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002 w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 502969-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko i kultura", Działanie 4.4 "Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego", Poddziałanie 4.4.1 "Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Żary o statusie miejskim

Regon: 970770540

ulica: pl. Rynek

Numer domu: 1-5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 68-200

Miejscowość: Żary

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (068) 470 83 13

e-mail: ewa.nowak@um.zary.pl

Fax: (068) 470 83 90

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zary.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający, tj. Gmina Żary o statusie miejskim oraz Żarski Dom Kultury , wspólnie przeprowadzają postępowanie. Jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania wyznaczono Gminę Żary o statusie miejskim, która po wyborze najkorzystniejszej oferty udzieli również zamówienia w imieniu własnym i na rzecz Żarskiego Domu Kultury.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający, tj. Gmina Żary o statusie miejskim oraz Żarski Dom Kultury , wspólnie przeprowadzają postępowanie. Jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania wyznaczono Gminę Żary o statusie miejskim, która po wyborze najkorzystniejszej oferty udzieli również zamówienia w imieniu własnym i na rzecz Żarskiego Domu Kultury.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.zary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68 - 200 Żary, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002 w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny:

WZP.271.1.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002 w formule "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z wymaganiami określonymi w Programach Funkcjonalno - Użytkowych (PFU) oraz wymaganiami określonymi w zaleceniach konserwatorskich, a także z wymaganiami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, którą Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na podstawie opracowanej przez siebie, uzgodnionej z właściwym Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 2. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) dla zadania I pn.: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obr. 0002 stanowi załącznik nr 1 do umowy, 3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) dla zadania II pn.: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 5. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko i kultura", Działanie 4.4 "Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego", Poddziałanie 4.4.1 "Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT" 6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj", obejmuje: 1) Zadanie I - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obr. 0002: a) Część 1 - opracowanie dokumentacji projektowej, b) Część 2, na którą składa się: - wykonawstwo robót budowlano - montażowych oraz prac konserwatorskich na podstawie uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzyskanej w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji, - nadzór autorski nad zakresem robót budowlanych wynikającym z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej jw. 2) Zadanie II - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obr. 0002. a) Część 1a - opracowanie dokumentacji projektowej, b) Część 2a, na którą składa się: - wykonawstwo robót budowlano - montażowych oraz prac konserwatorskich na podstawie uzgodnionej z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzyskanej w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji - nadzór autorski nad zakresem robót budowlanych wynikającym z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

PodmiotGmina Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68 - 200 Żary, NIP: 928-20-77-626; REGON: 970770540; osoba do kontaktu: Ewa Nowak - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, tel. 68/ 470-83-13, e-mail: ewa.nowak@um.zary.plŻarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68 - 200 Żary; NIP: 928-000-95-08; REGON: 000285675; osoba do kontaktu: Roman Krzywotulski - Dyrektor Żarskiego Domu Kultury, tel. 68/374 24 13; e-mail: roman.krzywotulski@dkzary.pl

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

nie dotyczy

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352). O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 2, Rozdział II SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp, a także w szczególności: 1) Zmiana terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2) Zmiana terminu wykonania Części 2 i 2a przedmiotu umowy w przypadku: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i być potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w §5 ust.5 umowy. d) wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, o których mowa w §5 ust.7 umowy. 3) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w §5 ust. 5 umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w §5 ust. 6 umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §5 ust.7 umowy 4) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §5 ust.5 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z §10 ust. 8 umowy, b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w §5 ust.6 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z §10 ust. 9 umowy, c) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w §5 ust.7 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z §10 ust. 10 umowy. d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z §10 ust. 8/ ust. 9/ ust. 10 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.