Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wie

Gmina i Miasto Środa Śląska

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500475-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska

Regon: 69291493227000

ulica: Plac Wolności

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 55300

Miejscowość: Środa Śląska

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713 960 724

e-mail: izp_zap@srodaslaska.pl

Fax: 713 173 405

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.srodaslaska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Gmina Środa Śląska, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śłąska,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno

Numer referencyjny:

WZP 271.1.3/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45321000-3 Izolacje cieplne 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ. Opis poszczególnych elementów zagospodarowania terenu: Boisko Boisko z nową nawierzchnią poliuretanową i podbudową. Linie białe wyznaczające pole do gry w siatkę i żółte wyznaczające pole do gry w koszykówkę. Piłkowchwyty Boisko należy otoczyć piłkochwytami do wysokości min. 4m. Przebieg piłkochwytów przedstawiono na rysunku. Rozstaw słupków i rodzaj siatki określone w projekcie wykonawczym. Krzewy Oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu obszary opisane w legendzie jako klomby należy regularnie obsadzić w równomiernym zróżnicowaniu kolorystycznym następującymi roślinami: glicynie, berberysy, budleje, liliaki, tawuły, jałowce. Lokalizacja nasadzeń wg wykonawcy terenu zielonego. Przy lokalizacji nasadzeń należy się kierować zasadą by rośliny tak porastały by nie mogły być łatwo zniszczone przez pieszych, rowerzystów, ani żeby nie dawały możliwości przejścia na skróty przez obszar na którym są posadzone. Sugeruje się nasadzenie krzewów pod oknami o wysokości nie przekraczającej 50cm ponad parapety parteru. Trawniki W ramach zadania projektuje się zieleń niską oznaczoną na planie zagospodarowania terenu. Zieleń istniejąca. Zieleń istniejącą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas budowy. Murki Murkiem betonowym wysokości 30 cm należy wydzielić palenisko pod ognisko. Lampy Wg projektu wykonawczego. Projektuje się miejsca na lokalizację lamp. Zasilanie wg projektu elektrycznego. Teren utwardzony Istniejące i projektowane z 3 odcieni kostki brukowej betonowej. Układ zgodny z projektem zagospodarowania terenu., KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (podłoże G2) warstwa ścieralna z kostki betonowej (czerwona, jasnoszara ciemnoszara) 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego-niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 10 cm warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego 10 cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA (podłoże G2) nawierzchnia poliuretanowa składająca się z 2 warstw: 1,3 cm warstwa użytkowa - system poliuretanowy zmieszany z granulatem (0,2-0,3 cm) warstwa nośna - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego układana mechanicznie (1-1,1 cm) beton jamisty 10 cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5mm 10 cm geowłóknina separacyjno-filtracyjna warstwa odsączająca z piasku 20 cm Drewutnia i budynek gospodarczy W projekcie przewiduje się 2 nowe budynki gospodarcze. Pod budynki należy przygotować plac betonowy monolityczny. Budynki jako gotowe obiekty gospodarcze o wymiarach podstawy: Drewutnia 2x3m, Budynek gospodarczy 5x7m Budynki w konstrukcji drewnianej. Elewacje wykończone drewnem lub tynkiem jasnoszarym lub beżowym. Odwodnienie Odwodnienie projektowanej drogi realizowane będzie poprzez projektowane spadki podłużne i pochylenia poprzeczne powierzchniowo na teren zielony. Odwodnienie projektowanych dróg należy wykonać zgodnie z Polską Normą: PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu powierzchnia terenu w granicach opracowania 2501,80m2 powierzchnia zabudowy - chodnik z kos. betonowej ciemnoszarej 126,90m2 powierzchnia zabudowy - chodnik z kos. betonowej jasnoszarej 361,50m2 powierzchnia zabudowy - chodnik z kos. betonowej czerwonej 157,40m2 powierzchnia zabudowy - boisko z naw. tartanowej 330,00m2 tereny zielone w granicach opracowania - trawnik 537,20m2 tereny zielone w granicach opracowania - klomby 153,00m2 tereny w granicach opracowania - żwirek Oświetlenie terenu. Jako oświetlenie terenu należy zastosować rozwiązanie ledowe typu PILZEO 16 LEDS 500mA 26W NW o krzywej rozsyłu 5102 oraz typu PILZEO 16 LEDS 700mA 38W NW SYmmetrical o krzywej rozsyłu 5068 prod. Schreder. Oprawy montować bezpośrednio na słupach aluminiowych prod. Rosa typu SAL-4 z podstawą, anodowanych INOX C-45. Przyziemie słupów zabezpieczyć elastomerem w kolorze anodowania. Słupy należy montować na fundamencie B-60 z koszem zbrojeniowym Z-60. Fundamenty należy instalować w gruncie o nośności nie mniejszej niż 0,2 MPa. Przed montażem fundament należy zabezpieczyć roztworem abizolu. Na śruby fundamentów należy nałożyć kapturki osłonowe. Montaż słupa należy wykonać w szczególności z wytycznymi producenta. Słupy oznakować na wysokości 2,5m zgodnie z wytycznymi Inwestora. Oprawy oświetlenia terenu należy wyposażyć w sterowniki lokalne systemu OWLET. Muszą one współpracować ze sterownikiem centralnym systemu OWLET. Projektowane słupy oświetleniowe należy zasilić linią kablową typu YKYżo 5*4 mm2 0,6/1 kV z rozdzielnicy budynku świetlicy. Oświetlenie boiska Jako oświetlenie boiska należy zastosować rozwiązanie ledowe typu OMNISTAR 96 LEDS 700mA 213W NW o krzywej rozsyłu 5120 prod. Schreder. Oprawy montować bezpośrednio na słupach ocynkowanych prod. Elmonter typu C 10/3/60. Słupy należy montować na fundamencie B-120. Fundamenty należy instalować w gruncie o nośności nie mniejszej niż 0,2 MPa. Przed montażem fundament należy zabezpieczyć roztworem abizolu. Na śruby fundamentów należy nałożyć kapturki osłonowe. Montaż słupa należy wykonać w szczególności z wytycznymi producenta. Słupy oznakować na wysokości 2,5m zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dla zasilania i sterowania pracą projektowanych naświetlaczy boiska należy w miejscu wskazanym na planie posadowić szafkę oświetleniową SO, wyposażoną zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Szafkę należy wyposażyć w układ sterowania umożliwiający załączanie każdej oprawy indywidualnie oraz wszystkich jednocześnie. W słupach należy zabudować złącza słupowe np. typu IZK, prod. Sintur. Lampy należy zasilić przewodem YDYżo 3*2,5mm2 450/750 V zabezpieczając wkładkami bezpiecznikowymi gG 4A. W każdym słupie należy połączyć przewodem typu LgYżo 16 mm2 450/750V zacisk uziemiający słupa z przewodem PE linii kablowej. Zgodnie z "Normą N SEP-E-001. Projektowane linie kablowe układać w rurach osłonowych DVK 50, prod. Arot na całej długości. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierać się o krawędź otworów. Ocieplenie budynku świetlicy. Ściany budynku ocieplić styropianem fasadowym EPS 70 038 gr 10 cm o współczynniku ?Dmin= 0,038 W/m2K. Styropian o krawędziach fazowanych - zakładkowy. Płyty styropianowe należy kleić do podłoża na placki oraz obwodowo na całej płycie. Dodatkowo płyty należy kołkować do ściany za pomocą łączników systemowych. Ściany cokołu ocieplić styropianem XPS 100 gr 6 cm. System mocowania jak przy fasadzie. Ocieplenie wykonać metodą lekką mokra z zastosowaniem wyprawy elewacyjnej barwionej w masie o ziarnie 2 mm. Kolor należy ustalić z inwestorem. Cokół należy licować płytkami klinkierowymi o wymiarach 6x25 cm. Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej o gr 0,7 mm. Parapety oraz obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm w kolorze brązowym. Przy parapetach należy zastosować systemowe zakończenia parapetów. Część elementów przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu zostało zakupionych i zamontowanych: ławki parkowe-15szt., stolik z dwoma ławeczkami -6 kpl, stolik z czterema krzesełkami -2 kpl, urządzenia siłowni plenerowej-5 kpl, stojak rowerowy- 9 szt., stół do tenisa stołowego- 1szt. Należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejących obiektów małej architektury: urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, ławo-stoły, stojak rowerowy, stół do tenisa stołowego. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i kosztorysach stanowiącej załącznik do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące, dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1. umowa, 2. dokumentacja projektowa, 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 4. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 5. przedmiar robót, 6. oferta Wykonawcy, 7. harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej w terenie. 3. Wymagania dla Wykonawcy / Podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę Obowiązki dotyczące zatrudnienia 1) Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym: a) co najmniej 1 pracownika do robót elektrycznych i montażowych b) co najmniej 2 pracowników do robót budowlanych, wymagany czas zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1. 3) Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 4) W W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233220-745400000-145112710-545321000-331527200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywania zagospodarowania terenu lub wykonania ocieplenia budynku. Wartość każdej z robót nie mniejsza niż 300.000 zł brutto. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w pełnym zakresie - kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży budowlanej. Wykonawca zobligowany jest wypełnić załącznik do SIWZ tj. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieniu i złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzień składania ofert - (zał. nr 3 do SIWZ); 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 3. 4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. 4) dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 16.412,75 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 75/00 groszy). 1. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie poniżej w dniu i godzinie składania ofert wskazanym w dalszej części SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub jeżeli dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i jako taka podlegać będzie odrzuceniu. (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP). W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, Lub Gwarancja będzie zawierała klauzulę o treści: Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z zaznaczeniem: wadium Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno WZP ______/18 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty potwierdzoną kserokopię a oryginał - należy złożyć oddzielnie w kasie Urzędu Miejskiego. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: Rozliczenie zadania będzie się odbywać na podstawie oferty ryczałtowej. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) Zmian spowodowanych zmianą obowiązującej stawki VAT. b) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: - konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; - konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; - zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron; - skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę; - zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych, lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych; - w sytuacji przedłużenia okresu badań archeologicznych - jeżeli ma to wpływ na termin realizacji umowy i będzie to potwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego lub decyzji wydanej przez DWKZ we Wrocławiu; - zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie zaakceptowana przez projektanta oraz inspektora nadzoru; - konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie; - wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót; - wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w pasie drogowym, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); - wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; - wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: - ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów dokumentacji projektowej. - zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie zaakceptowana przez projektanta oraz inspektora nadzoru; - przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym; - wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. - zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: . protestów mieszkańców; . objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody); . niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; . wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę). . odstąpienia na uzasadniony wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia d) Wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, zewnętrznego, niosącego skutki dla wykonania przedmiotu zamówienia. e) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.