Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nurz

Gmina Nurzec-Stacja

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nurzec-Stacja

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505621-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja

Regon: 5065958500000

ulica: ulicy Żerczycka

Numer domu: 32

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 17330

Miejscowość: Nurzec-Stacja

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 856 575 078

e-mail: gmina@nurzec-stacja.eu

Fax: 856 575 063

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nurzec-Stacja

Numer referencyjny:

RRG.7013.2.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na: 1) Rozbudowie dróg gminnych Nr 109733B i Nr 109732B odc. I w km rob. 0+340 - 0+806, odc. II w km rob. 0+000 - 0+100 w obrębie m. Zabłocie, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2017 z dnia 31.01.2017r. o długości 566mb. - Część 1. 2) Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 109275B w msc. Moszczona Pańska o dł. 191,60m, na podstawie zgłoszenia BS.6743.4.2018.PJ z dnia 03.01.2018r. - Część 2. Część 1: Zakres robót dotyczy wyłącznie wykonania odcinków dróg wskazanych w niniejszym opisie. W ramach niniejszej Części (Nr 1) zamówienia przewidziana rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i Nr 109732B odc. I w km rob. 0+340 - 0+806, odc. II w km rob. 0+000 - 0+100. Na tych odcinkach planowana jest przebudowa i budowa jezdni ze żwirowej i brukowcowej na bitumiczną szer. 5,00-5,50m, składającą się z dwóch warstw betonu asfaltowego po 4 cm każda, z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm (10+20cm w miejscach korytowania) z 35% dodatkiem kruszywa łamanego. a) Powierzchnia poszczególnych warstw wynosi: ? warstwa ścieralna 2946,50m2 ? warstwa wiążąca 3003,10m2 ? podbudowa i warstwa odsączająca 1692,0m2+1754,71m2 ? nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm - rozjazd 8,50m2. b) Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 35% dodatkiem kruszywa łamanego grubości 10 cm - 835m2 c) Zjazdy z kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - 419m2. d) Odwodnienie będzie odbywało się jak dotychczas systemem powierzchniowego spływu wód opadowych na istniejący teren oraz poprzez przebudowywanie przepusty poprzeczne fi 60 odc. I w km. 0+349,50 dł. 9,0m i odc. II w km rob. 0+040 dł. 12,0m. e) W wyniku realizacji robót należy wykonać usunięcie warstwy czarnoziemu z obrębu robót w ilości 1692m3. f) Należy dokonać wycinki drzew w ilości 5 szt. oraz wykonać karczowanie karp i krzaków i poszycia wraz z uporządkowaniem. g) W obrębie działek objętych zadaniem występują następujące instalacje: wodociąg, kabel telefoniczny i kabel energetyczny. Przewiduje się regulację pionową zaworów wodociągowych szt. 14. Zabezpieczenie kabla telefonicznego - rurociągi z HDPE 110/6,3 i A58PS (dwudzielna) 147m, i energetycznego - rurociągi A110PS (dwudzielna) 25,0m. h) Planuje się ustawienie pionowych znaków drogowych szt. 18 na 15 słupkach z rur stalowych oraz barier ochronnych stalowych 24,0m. Część 2 Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 2 jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109275B w msc. Moszczona Pańska o dł. 191,60m Na tym odcinku planowana jest przebudowa jezdni ze żwirowej na bitumiczną szer. 6,00m, składającą się z dwóch warstw betonu asfaltowego po 4 cm każda, z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. a) Powierzchnia poszczególnych warstw wynosi: ? warstwa ścieralna 1149,60m2 ? warstwa wiążąca 1172,60m2 ? podbudowa i warstwa odsączająca 1692,0m2+1754,71m2 b) Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa łamanego grubości 10 cm - 383,20m2 c) Zjazdy z kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. d) Odwodnienie będzie odbywało się jak dotychczas systemem powierzchniowego spływu wód opadowych na istniejący teren. e) W obrębie działek objętych zadaniem występują następujące instalacje: wodociąg, kabel telefoniczny. Przewiduje się regulację pionową zaworów wodociągowych szt. 3. Zabezpieczenie kabla telefonicznego - rurociągi z HDPE 110/6,3 rura O110mm 33,80m f) Planuje się ustawienie pionowych znaków drogowych szt. 2 na 2 słupkach z rur stalowych. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, SST i przedmiarach robót. Projekt i przedmiar stanowią integralną część dokumentacji ze wskazaniem na projekt. Przy czym, przedmiar Części 1 odzwierciedla zakres robót odpowiadający odcinkom objętym niniejszym zamówieniem dla Części 1, a przedmiar robót Części 2 obejmuje odcinek odpowiadający całości zamówienia dla Części 2. 3. Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. Roboty nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte przy ustaleniu ogólnej ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 4. Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z zamawiającym rodzaju materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały to określone w niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej. 5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z SIWZ oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności: ? wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniami, zgłoszeniem oraz warunkami umowy i SIWZ, ? wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, ? przedłożenie Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, oddania do użytkowania oraz do rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, ? wykonanie stosownych, prób i badań laboratoryjnych i przedłożenie Zamawiającemu w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych oraz atestów. ? uwzględnienie kosztów wynikających z warunków technicznych i wydanych uzgodnień, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, odłączenia oraz włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonanych przez przedstawicieli zewnętrznych podmiotów branżowych. 7. W związku z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/, wykonawca winien w terminie 14 dni przed wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu zawiadomić pisemnie Wójta Gminy Nurzec-Stacja, o planowanym terminie jej wprowadzenia. 8. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz warunkami określonymi w umowie. 9. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych podczas realizacji inwestycji. Odbiór odbędzie się po zakończeniu całości robót objętych niniejszą SIWZ w zakresie danej Części zamówienia 1-2. 10. Do zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dołączy wszelkie wymagane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz rozliczenia finansowego i bieżącego użytkowania, eksploatacji. 11. Wykonawca sporządzi i przedłoży do zgłoszenia o którym mowa powyżej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót w 4 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca. 12. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 13. Z uwagi, iż Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, nie wymaga się przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Natomiast będzie on wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego za uprzednim powiadomieniem. 15. Kierownik Budowy wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót inwestycyjnych. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru robót branżowych przez kierowników robót posiadających wymagane prawem uprawnienia. 17. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian warunków umowy polegających na wykonaniu robót zamiennych, dodatkowych i koniecznych. 18. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). Koszt sporządzenia i zatwierdzenia ww. opracowania ponosi Wykonawca. 19. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych: - Zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru - udokumentowanie, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 20. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu oferty - nie mniejszy niż 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 21. Jeśli w formularzu oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji tj. 36 miesięcy. 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. 23. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. 24. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót danej Części 1-2, sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 25. W związku "Centralizacją rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT" fakturę należy wystawić: Nabywca: Gmina Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, NIP: 544-143-81-36 Odbiorca: Gmina Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, 26. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy. 27. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę. 28. Nie przewiduje się faktur przejściowych, częściowych. 29. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 30. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane wyniki z przeprowadzonych badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały. 31. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy pzp. 3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy. 5) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 32. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio następujące czynności: - roboty drogowe (np. obsługa koparki, walca, skrapiarki, zagęszczarki, młoty udarowe, układanie mas bitumicznych, itp.). Konkretne funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę przez tzw. pracowników fizycznych. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót. 3) Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 33. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy pzp. 34. Podział zamówienia na Części: 1) Ofertę należy złożyć na daną Część zamówienia 1-2. 2) Oferty można składać w odniesieniu do jednej, lub wszystkich 2 części zamówienia. 3) Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy - 2. 35. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 36. Informacja o przewidywanych zamówieniach - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845233140-245233220-745233290-845232452-545232300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej: - 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej (o nawierzchni bitumicznej), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł brutto. - dla Części 1 Budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej (o nawierzchni bitumicznej), o wartości nie mniejszej niż 50 000,00zł brutto. - dla Części 2 Wykonawca winien również wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zadania, w pełni sprawnymi jednostkami: Wytwórnia mas bitumicznych.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: jeżeli wykaże, że skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy: - minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: a) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - Kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) pełnił funkcję Kierownika budowy na zrealizowanym i rozliczonym zadaniu - co najmniej: - 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie/przebudowie lub remoncie drogi publicznej (o nawierzchni bitumicznej), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł brutto - dla Części 1 i odpowiednio nie mniejszej niż 50 000,00zł dla Części 2, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. d) Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik F), *UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik H), c) wykaz potencjału technicznego, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik G),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca wnosi jako część swojej oferty wadium w kwocie a) 7 000,00zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych). - dla Części 1 b) 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc 10/100 złotych). - dla Części 2 2. Wadium może być wnoszone w formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 2260). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Gminy Nurzec-Stacja Nr 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040 w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert na wskazany rachunek z dopiskiem - Wadium dotyczy zamówienia "Na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Nurzec-Stacja - Część ..." Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy pzp, należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. 6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały poniżej. 2. Postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana terminu realizacji kontraktu: 1). Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) b) Klęski żywiołowe, 2). Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) b) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3). Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: a) Wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego, b) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub dokumentacji technicznej urządzeń, 4). Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) Przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów dokumentacji projektowej, c) Wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 prawa budowlanego, d) Konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, e) Konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, f) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 5). Zmiana na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w akapitach następnych. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w Dzienniku Budowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1-5 termin wykonania kontraktu może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty - nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, w przypadkach określonych powyżej, winna nastąpić w formie pisemnej w drodze aneksu. II. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 1). Zmiany technologiczne, w szczególności: a) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) Pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu kontraktu lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu kontraktu, c) Pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu kontraktu, d) Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem kontraktu, e) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, uniemożliwiające realizację zamówienia w przyjętym pierwotnie kształcie. g) Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) Konieczność zaspokojenia roszczeń i oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, i) Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. Zmiany, o których mowa w lit. a), mogą być podstawą zwiększenia zatwierdzonej kwoty kontraktowej wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie o co najmniej 10%. Zmiany, o których mowa w lit. b) lub c), nie mogą stanowić podstawy zwiększenia zatwierdzonej kwoty kontraktowej, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Zatwierdzona kwota kontraktowa wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit. b) lub c), jeżeli zakładane w okresie amortyzacji oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Zmiana, o której mowa w lit. d), nie może stanowić podstawy do zwiększenia zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Zmiany, o których mowa w lit. e) - f), mogą być wprowadzone w sytuacjach odpowiadających przesłankom udzielenia zamówień dodatkowych oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku zamawiający nie zgodził się na zwiększenie zatwierdzonej kwoty kontraktowej, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zmiany wskazywane w lit. g) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia zatwierdzonej kwoty kontraktowej z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit. h) - i) będzie powodować poniesienie dodatkowych kosztów, zatwierdzona kwota kontraktowa z tytułu umowy może zostać zwiększona o wysokość tych kosztów. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej. Zmiana umowy zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w przypadkach określonych powyżej, winna nastąpić w formie określonej w pkt. VI ust. 2. III. Zmiany organizacji spełnienia świadczenia: a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego, b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji kontraktu lub sposobu informowania o realizacji kontraktu; zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji kontraktu, c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów, jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa, d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli nowe oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa. Zmiana umowy zakresie organizacji spełnienia świadczenia, w przypadkach określonych powyżej, winna nastąpić w formie pisemnej w drodze aneksu. IV. Zmiana wartości i zakresu robót: a) Cena kontraktowa może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, w sytuacji gdy wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym nie wykona którejś z pozycji wymienionych w dokumentacji projektowej. b) Zmniejszenie zakresu robót dopuszczalnie jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; w takiej sytuacji zamawiający zapłaci wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami, c) Zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana umowy zakresie wartości i zakresu robót, w przypadkach określonych powyżej, winna nastąpić w formie pisemnej w drodze aneksu. V. Pozostałe zmiany: a) Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, b) Zmiana części zamówienia, które wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. c) Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu kontraktu (w tym przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami), d) Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, e) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w lit. a) - e), zatwierdzona kwota kontraktowa może zostać zmieniona (zwiększona lub zmniejszona). Zmiana umowy w zakresie zapisów występujących w umowie w przypadkach określonych w lit. a) - e) winna nastąpić w formie pisemnej w drodze aneksu. VI. Roboty zamienne: 1. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). 2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego, strony spisują protokół. W przypadku zmiany wartości wynagrodzenia określonego w umowie strony dokonują zmiany umowy w formie aneksu. Zmiana wartości wynagrodzenia będąca następstwem powstania robót zamiennych nie może być wyższa od 15% wartości zamówienia podstawowego. Zmiany projektu winny być ponadto uwidocznione w dzienniku budowy. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robot zamiennych będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym, inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. VII. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: a) Ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa, b) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, d) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt, a od których wymagano określonego doświadczenia, uprawnień lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem, uprawnieniami lub wykształceniem spełniającym wymóg siwz. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę. Zmiany postanowień umowy, o których mowa powyżej mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, wystąpienia jednej ze stron. 5. Niezależnie od powyższego, dopuszcza się zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109275B w msc. Moszczona Pańska o dł. 191,60m.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.