Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe

Gmina Dobroszyce

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Dobroszycach - I etap

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505789-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Dobroszyce

Regon: 93193477900000

ulica: ulicy Rynek

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 56410

Miejscowość: Dobroszyce

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 071 3141167, 3141173

e-mail: sekretariat@dobroszyce.pl

Fax: 713 141 276

Adres strony internetowej (URL): http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,516.html

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,516.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,516.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pocztą, kurierem lub złożenie osobiste w biurze podawczym Urzędu Gminy Dobroszyce (parter) pokój nr 4

Adres:

56-410 Dobroszyce, Dobroszyce ulicy Rynek 16; biuro podawcze (kancelaria) pokój nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Dobroszycach - I etap

Numer referencyjny:

IG.I.271.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ W DOBROSZYCACH - I ETAP Na przedmiot zamówienia składa się: Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej: 1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach, w ramach pierwszego etapu realizacji zakresu objętego pozwoleniem na budowę obejmująca kanały: K4 od S1PRO do S49, KS6 od S1 do S11, K7 od S15 do S11, K6.1 i K4.4, K 4.3 od S39 do S57, K4.1, K4.2, K5 od S34 do S31, od S58 do S61 i od S66 do S70. Wg Projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do obowiązującego ostatecznego pozwolenia na budowę z dnia 16 maja 2016r. nr I-218/2016r. są to następujące ilości: - wykonanie 1975,27 m kanałów grawitacyjnych z rur PCV fi 200mm łączonych na wcisk, lite min. SN8 - wykonanie 21 szt. studni z kręgów betonowych fi 1000 mm, z kinetą monolityczną - wykonanie 40 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych fi 400mm oraz wykonanie (zaślepionych na granicy działek gminnych, zgodnie z mpzp) przykanalików z rur PCV fi 200mm łączonych na wcisk, lite min. SN8 do granic posesji działek gminnych o łącznej długości: 492m Wszystkie rurociągi planuje się skontrolować poprzez inspekcję kamerą wizyjną (załącznikiem do operatu kolaudacyjnego będzie film na płycie CD z inspekcji kamerą wizyjną, z czytelnym określeniem lokalizacji kamery). 1.2 Budowa sieci wodociągowej w Dobroszycach w ramach pierwszego etapu realizacji zakresu objętego pozwoleniem na budowę obejmująca rurociągi: W-4 (T22B-Z41.1), W-4 (K18-T24), W-8 (T24-T46), W-3 (T17-T6), W7 - W5 (133-W134), W6 (T34-T42), W5-W4 (T36-T24) i (T25-T49) - wykonanie 334,41m rurociągu z rur PE fi 160mm łączonych metodą zgrzewania - wykonanie 852,41m rurociągu z rur PE fi 110mm łączonych metoda zgrzewania - wykonanie 30,2m rurociągu z rur PE fi 90mm łączonych metoda zgrzewania - wykonanie 268,8m przyłączy z rur PE fi 32mm - montaż 56 szt opasko-nawiertek 110/32mm na rurociągach (ilość przyłączy) - montaż 8 kpl zasuw typu E kielichowych z obudową fi 160mm - montaż 33 kpl zasuw typu E kielichowych z obudową fi 110mm - montaż 11 kpl. hydrantów przeciwpożarowych naziemnych fi 80mm - montaż 1 kpl zestawu odpowietrzającego W27ZNO - montaż 1 kpl zestawu odpowietrzającego W114ZNO - montaż 1 kpl zestawu odpowietrzającego W125ZNO oraz wykonanie (zaślepionych na granicy działek gminnych, zgodnie z mpzp) przyłączy z rur PE fi 32mm. Podstawę do wykonania robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektowe: ADESI Sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze ulicy Waszczyka 2c/10 obejmująca: projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiOR i przedmiary robót (wymienione wg. kolejności ważności). Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Oleśnickiego decyzją z dnia 16 maja 2016r. nr I-218/2016. 1.3 W ramach I etapu realizacji pozwolenia na budowę ujęto opisany w pkt. 1 i 2 zakres, który znajduje się na rysunkach: Nr S1: Rurociągi: K4, W8 i W4; K4.3; K6.1 i W5; K4.2; K6 i W7; K7 i W6; K5 Nr S2: Rurociągi: (powtórzony K4, W8 i W4); K4.3 i W4; część K4.1 NR S3: Rurociągi: (powtórzony: K 4.2, część K4 i W4, część K4.1); K 4.1 (część powtórzona) oraz na rysunkach profili, schematów i studni. W ramach obowiązków Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną w terenie w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu umownego robót oraz pomiary powykonawcze zrealizowanego zakresu robót. Pomiary powykonawcze zrealizowanego zakresu robót budowlanych wykona uprawniony Geodeta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania pomiarów kontrolnych wykonanego zakresu robót na zlecenie i koszt Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232410-945232150-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN (art. 22c, ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej realizację budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1500 m łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz z budową lub rozbudową sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 000 m również łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.: Kierownikiem Budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 11 września 2011 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na co najmniej realizację budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1500 m łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz z budową lub rozbudową sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 000 m również łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca winien dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na pod-stawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku zarejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do dostarczenia odpisów z ww. rejestrów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. zające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. b) W wykazie osób dla Kierownika Budowy należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6A do SIWZ - WYKAZ OSÓB. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 2) Doświadczenie Zawodowe Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, np.: protokół odbioru robót. WW. wykaz należy złożyć o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik "Wykaz robót budowlanych" (należy podać dane niezbędne do oceny, czy spełniony jest warunek określony w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.) Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 B do SIWZ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z Konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). a) Wadium wnoszone w pieniądzu poprzez wpłatę na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oleśnica, o/Dobroszyce Nr konta 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 z adnotacją: "Wadium - przetarg: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dobroszycach" 2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy załączyć do oferty przetargowej. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług b) w przypadku realizacji robót dodatkowych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez Projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, określona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, - rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego. - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w następujący sposób: i. Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o: pomiar geodezyjny robót dodatkowych oraz średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Dolnośląskiego za dany kwartał 2018r.: robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu materiałów i zysku. ii. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa wyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót, iii. jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. 2. zmiana terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, b) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy - wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego Konserwatora Zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót), f) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron w sytuacjach niezawinionych przez strony kontraktu na zasadach opisanych w nim. Powyższe zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.2 "Gospodarka wodno - ściekowa" regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.