Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Rozwój terenów zieleni w Słupcy

Urząd Miasta w Słupcy

Rozwój terenów zieleni w Słupcy

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500869-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Tytuł projektu: Rozwój terenów zieleni w Słupcy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta w Słupcy

Regon: 52462500000

ulica: ul. Pułaskiego

Numer domu: 21

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62-400

Miejscowość: Słupca

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 63 277 27 27

e-mail: um@miasto.slupca.pl

Fax: 63 277 26 69

Adres strony internetowej (URL): www.bip.slupca.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

bip.slupca.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.slupca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna w postaci papierowej

Adres:

Urząd Miasta w Słupcy, ul.Pułaskiego 21, 62-400 Słupca , Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój terenów zieleni w Słupcy

Numer referencyjny:

RIM.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie terenów zieleni w Słupcy zgodnie z przepisami prawa w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: 1) stworzenie terenu zieleni o charakterze parkowym z ciągiem komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Aleją Tysiąclecia i ul. Warszawską w Słupcy. Teren objęty projektem, to teren zielony o powierzchni ok. 39 ha (obejmujący m. in. las komunalny i zabytkowy Park Miejski), w tym nowoutworzony pas zieleni o długości ok. 900 m i zmiennej szerokości od ok. 25m do 45 - 50 m. Jest on zlokalizowany wzdłuż cieku wodnego łączącego Jezioro Słupeckie ze stawkiem pomiędzy Aleją Tysiąclecia a ul. Warszawską. Przez działki objęte projektem przechodzą: kolektor kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, wodociąg. Wzdłuż terenu, w połowie szerokości przebiega linia energetyczna napowietrzna. Powierzchnia terenu jest płaska, wyrównana. Wierzchnią warstwę stanowią grunty nasypowe, o różnej wartości pod względem agrotechnicznym. Do nasadzeń wielopiętrowych wybrane zostały takie gatunki drzew i krzewów (szczegółowo określone w tabeli nr 1 do SST Zieleń ), których uprawa i pielęgnacja nie powinna stanowić większego problemu, poza koniecznością wykonywania rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych . Uzupełnieniem dla zieleni wysokiej i krzewów będzie trawnik łąkowy z roślinami okrywowymi jak barwinek pospolity, bluszcz pospolity i bylinami - konwalią majową. W bezpośrednim sąsiedztwie szkół został zaprojektowany obszerny trawnik . (Założenia dotyczące nasadzeń zieleni szczegółowo opisane w SST - ZIELEŃ). Warunki gwarancji dla nasadzeń: Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił co najmniej, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego: a)12 miesięcznej gwarancji na żywotność trawnika oraz posadzonych bylin i roślin okrywowych, b)24 miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych krzewów, c) 36 miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. Uwaga: 1.Sadzonki wszystkich roślin muszą odpowiadać wymaganiom określonym w "zaleceniach jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" opracowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. 2. Wykonawca przedłoży dokumentację pochodzenia materiału szkółkarskiego. 2) Budki dla ptaków, owadów oraz małych ssaków. a) Przewidziano wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków montowanych na drzewach oraz na paliku w ilości łącznej 650 szt. Ze względu na występowanie różnych gatunków ptaków przewidziano dwie wielkości budek dla ptaków takich jak: szpaki, dzięcioły , kowaliki oraz dla sikorek, wróbli, kowalików itp. Budki wykonać z drewna gr. 15mm, nie należy ich impregnować ani malować. b) Budki lęgowe dla owadów należy wykonać z deseczek drewnianych wypełnione pustymi w środku łodygami roślin (np. bambusa, malin, forsycji lub czarnego bzu) w ilości 100 szt. c) Budki lęgowe dla małych ssaków (nietoperzy, jeży oraz wiewiórek) Przewidziano wykonanie i montaż budek lęgowych dla nietoperzy, jeży oraz wiewiórek o łącznej ilości 100szt. Budki dla nietoperzy oraz wiewiórek wykonać z desek o grubości minimum 20 mm z drewna sosnowego lub innego iglastego, zewnętrzne powierzchnie elementów składowych budki gładkie, wewnętrzne powierzchnie elementów budki nieheblowane. Wewnętrzne powierzchnie budki winny pozostać w stanie surowym. Budki dla jeży, ze względu na warunki zimowania jeży, muszą być wykonane z materiałów odpornych na wodę i inne warunki atmosferyczne, co zapewnia im budowa z płyty OSB. Przed przystąpieniem do rozłożenia budek lęgowych dla ptaków, owadów oraz ssaków, Wykonawca uzgodni ich rozmieszczenie z osobami posiadającymi uprawnienia w tych dziedzinach tj. ornitologa, zoologa, entomologa. 3) Wykonanie umocnienia skarp nasypu materacami gambionowymi a) wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego; b) położenie geowłókniny separacyjno- filtracyjnej z włókien polipropylenowych ciętych łączonych mechanicznie metodą igłowania. c) ułożenie materacu gambionowego z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach kwadratowych 76,2x76,2 (3"x3"). Siatka stalowa o2,70mm (średnica drutu). zabezpieczona przed korozja powłoką PCV o średnicy o3,2mm (z powłoką); d) wypełnienie ręczne materacu gambionowego kamieniem wypełniającym łamanym- granit żółty, o wymiarach 100-150mm. Kształt regularny zbliżony do prostopadłościanu. e) montaż balustrad stalowych U11a 4) Montaż małej architektury, oświetlenia, 4.1. Mała architektura a) Przewidziano ławki na konstrukcji żeliwnej (Ral 9005 ) do montażu do podłoża w ilości 33 szt. Siedziska wykonane z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi grubości 4cm w kolorze "teak". Sposób montażu do podłoża należy uzgodnić z producentem elementów. b) Przewidziano kosze na śmieci wykonane ze stali i żeliwa (Ral 9005) betonowane do podłoża w ilości 33 szt. Korpus, daszek i pojemnik kosza na śmieci wykonane ze stali lakierowanej, słupek stal i żeliwo lakierowane. c) Tablice informacyjne na słupach stalowych w kolorze szarym (Ral 9005) z powierzchnią informacyjną o wymiarach 140x100cm zakończona elementem łukowym wykonanym z polimeru o wysokości łącznej 2,5m. Powierzchnia płyty informacyjnej wykonana z płyty MFP. Tablice informacyjne montowane do podłoża- wkopane słupy stalowe zalane betonem. 4.2. Oświetlenie: Przewidziano latarnie solarne z oprawą typu LED na słupach stalowych o wysokości 5m z wysięgnikiem 1m, oprawa aluminiowa. Mocowane do podłoża za pomocą prefabrykowanego fundamentu betonowego. Moc akumulatora: 150Ah, moc oprawy 30W. 5) Wykonanie ścieżki gruntowej W zakres robót wchodzi : a) zdjęcie warstwy urodzajnej gruntu z odwiezieniem na odległość do 30m oraz jego rozplantowaniem; b) geodezyjne wytyczenie ścieżki; c) profilowanie ścieżki wraz z zagęszczeniem; d) utwardzenie poprzez wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 3cm; e) geodezyjne pomiary powykonawcze. 2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz we wzorze umowy. 3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca planowanych robót, zapoznał się na miejscu z warunkami, ich charakterem i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 4. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał informacyjny i mają być traktowane jako materiał pomocniczy. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie nie są robotami dodatkowymi i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta/produktów lub zdjęciami urządzeń, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Czynności związane z odbiorem zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w sposób i na zasadach określonych w specyfikacji technicznej i projekcie umowy. 7. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na żywotność posadzonych drzew i na pozostałe roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 8. Wymagania dodatkowe . 8.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: 1) prace ogrodnicze (1 osoba), 2) roboty związane z budową ścieżek spacerowych (1 osoba) , 3) roboty związane z budową sieci oświetlenia ulicznego(1 osoba) 8.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w. osób: a) Wykonawca będzie, na żądanie Zamawiającego przedstawiał mu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie będzie składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a następnie na żądanie Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. - za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 8.3. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach a) rozpoczęcie : w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy, b) roboty przygotowawcze: luty - kwiecień 2018r. c) nasadzenia roślin: kwiecień - czerwiec 2018r. d) pielęgnacja roślin: kwiecień - październik 2018r. e) całkowite zakończenie praz związanych z realizacją zamówienia do 31.10.2018r.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45112710-545111200-045233161-545316110-945233293-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań szczegółowych

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż: 1)dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą nadzorującą z wykształceniem wyższym kierunkowym w zakresie ogrodnictwa lub leśnictwa lub rolnictwa lub architektury krajobrazu oraz posiadającą co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i doświadczenie w kierowaniu pracami dotyczącymi nasadzeń zieleni co najmniej przy dwóch zrealizowanych zleceniach o wartości łącznej wykazanych dwóch zleceń nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto oraz wykazanie robót nasadzeń drzew w ilości minimum 500 szt.; 2)dysponuje co najmniej 2 pracownikami pomocniczymi posiadającymi( każdy z nich) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową i doświadczenie w pracach związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych co najmniej przy dwóch zrealizowanych zleceniach, Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane(uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej), niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności wskaże: - 1 osobę na stanowisko kierownika budowy wraz z oświadczeniem iż, osoba ta posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4) w zakresie potwierdzenia zdolności technicznej(rozumianej jako doświadczenie zawodowe) Wykonawca ma złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty , miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał robotę budowlaną związaną z : - wykonaniem nawierzchni (budową , przebudową ciągów dla pieszych), - nasadzeniem zieleni, pielęgnacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów; -wyposażeniem małej architektury. Wymagany zakres należy spełnić w ramach maksymalnie dwóch umów zrealizowanych o sumarycznej wartości 700 000,00zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Tak

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. IV pkt. 2 lit. a),b) i c) SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja" o której mowa w pkt.1) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 a) ust. 5pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdz. V ust.2 pkt 3) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa powyżej mowa w rozdz. V ust.2 pkt 3) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2. stosuje się odpowiednio. 4 . W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. b) ust.1 pkt23 ustawy pzp dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje dotyczące (1)kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,(2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda dostarczenia dokumentów: - potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdz.IVust.2 lit.b) SIWZ, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania opisane w rozdz. IV ust.2 pkt c) 1),2) i 3) niniejszej SIWZ w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)kosztorys ofertowy, sporządzony na bazie przedmiarów (pomocniczo), 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takiego udostępnienia , 3) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, jeżeli dotyczy. 4)pełnomocnictwo(jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1pkt 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w następujących przypadkach: 1) konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi - w szczególności klęskami żywiołowymi -uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp, b) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez zamawiającego oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, c) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, d) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi takimi jak np. niewybuchy czy wykopaliska architektoniczne, e) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymagających większego nakładu pracy lub jeżeli technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia, f) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac. 2) konieczność zmian technologicznych, w szczególności konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej ; 3) zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, o ile spełniają wymogi SIWZ i zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego. 2.Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.