Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Świadczenie usług konserwacji systemów bezpieczeństwa

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Świadczenie usług konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 498896-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Regon: 102127000000

ulica: ul. Wiślna

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 2557-300

e-mail: is@mp.mofnet.gov.pl, karol.wykurz@mp.mofnet.gov.pl

Fax: 12 2557-465

Adres strony internetowej (URL): www.malopolskie.kas.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.malopolskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w Sekretariacie VI piętro w budynku Zamawiającego

Adres:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Numer referencyjny:

1201-ILL-5.260.102.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiektach Zamawiającego wraz z usługami uzupełniającymi, rozumiana jako cykliczny proces kontroli i badań przeprowadzany w ustalonych odstępach czasu w celu utrzymania prawidłowej pracy tych systemów. 2. Konserwacja oraz usługi uzupełniające obejmują w szczególności: 1) okresowe przeglądy techniczne systemów; 2) gotowość do wykonywania na warunkach niniejszego zamówienia diagnostyki technicznej oraz napraw: a) bieżących - wykonywanych w celu usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowej pracy systemów, b) planowych - wykonywane w celu utrzymania systemów w sprawności; 3) gotowość do wykonywania modyfikacji systemów na warunkach niniejszego zamówienia w przypadkach zmian budowlanych, zmiany przeznaczenia pomieszczeń lub zmiany w charakterze działalności w zabezpieczanym obszarze; 4) wsparcie techniczne Zamawiającego i użytkowników systemów; 5) szkolenie użytkowników systemów; 6) dokumentowanie pracy systemów i aktualizację dokumentacji technicznej. 3. Przedmiot umowy dotyczy następujących systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiektach Zamawiającego: 1) dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO); 2) systemów sygnalizacji pożaru (SSP); 3) systemów oddymiania i wentylacji pożarowej (SO); 4) stałych urządzeń gaśniczych (SUG); 5) systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); 6) telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV); 7) systemów kontroli dostępu (KD). 4. Szczegółowy zakres usług i sposób ich realizacji określono w istotnych postanowieniach umowy (§ 4-11) oraz załączniku nr 2 do tych postanowień. Szczegółowy opis systemów w poszczególnych obiektach zawarto w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy. 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części, z których poszczególne dotyczą: Część I: 1. Urząd Skarbowy w Bochni, ul. Gołębia 3, 32-700 Bochnia 2. Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, Małopolski Urząd Skarbowy os. Bohaterów Września 80, 31-624 Kraków 3. Urząd Skarbowy w Proszowicach, ul. M. Reja 1, 32-100 Proszowice 4. Urząd Skarbowy w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, 32-020 Wieliczka Część II: 1. Urząd Skarbowy w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko 2. Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 3. Urząd Skarbowy w Gorlicach, ul. Bardiowska 9, 38-300 Gorlice 4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96A, 33-100 Tarnów 5. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów Część III: 1. Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków 2. Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik, Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, Drugi Urząd Skarbowy Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków 3. Urząd Skarbowy w Miechowie, ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów 4. Urząd Skarbowy w Olkuszu, ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz Część IV: 1. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków 2. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków 3. Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków 4. Urząd Skarbowy w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzanów 5. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, ul. Plebańska 2, 32-600 Oświęcim 6. Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 36, 34-200 Sucha Beskidzka Część V: 1. Urząd Skarbowy w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa 2. Urząd Skarbowy w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 2, 32-400 Myślenice 3. Urząd Skarbowy w Wadowicach, ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice Część VI: 1. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 10, 33-300 Nowy Sącz 2. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 40, 33-300 Nowy Sącz 3. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 42, 33-300 Nowy Sącz 4. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 44, 33-300 Nowy Sącz 5. Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ 6. Urząd Skarbowy w Zakopanem, ul. Szymony 14, 34-500 Zakopane Część VII: 1. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków 2. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Łokietka 98, 31-334 Kraków 3. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, ul. Pachońskiego 3, 31-223 Kraków 4. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Krakowie, Oddział Celny II w Krakowie, ul. Nad Drwiną 16, 30-741 Kraków 5. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (adres zostanie wskazany Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa) 6. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków Część VIII: 1. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu - Oddział Celny w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów 2. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu - Oddział Celny w Tarnowie, al. Solidarności 5-9A, 33-100 Tarnów

II.5) Główny kod CPV:

50710000-5

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena brutto oferty60,00Czas przystąpienia do naprawy (usunięcia awarii)30,00Wysokość kar umownych10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada koncesję, o której mowa w art. 15-18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.), udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się indywidualnie (każdy z osobna) spełnianiem warunku określonego powyżej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w szczególności osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - uprawnienia SEP do 1 kV.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 ust.1 pzp oraz art. 24 ust. 1 pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Koncesja, o której mowa w art. 15-18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.), udzielona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Koncesja o której mowa powyżej wymagana jest od każdego z Wykonawców, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług konserwacji systemów z usługami uzupełniającymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 12 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia). 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto oferty60,00Czas przystąpienia do naprawy (usunięcia awarii)30,00Wysokość kar umownych10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Umowy zostaną przygotowane z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy i warunków dotyczących realizacji przedmiotu umowy zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały określone w § 22-25 istotnych postanowień umowy. 3. Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-02

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Świadczenie usług konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie - część II

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.