Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przed

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500849-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 30%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regon: 39008153600000

ulica: ul. Nowodworska

Numer domu: 60

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59220

Miejscowość: Legnica

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 76 8566350

e-mail: m_muszynska@lpgk.pl; b_pierzga@lpgk.pl; m_pietrak@lpgk.pl

Fax: 76 8566355

Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym nizej adresem

Adres:

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Numer referencyjny:

TP/OC/8/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości we wskazanych poniżej obiektach Zamawiającego. 2.Przewidywana ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości wynosi 13.365 roboczogodzin. 3.Wykonawca podczas wykonywania usług sprzątania korzystał będzie wyłącznie ze środków chemicznych zakupionych przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem i kartą charakterystyki środka chemicznego, a także będzie dbał o właściwe pH ścieków trafiających do szamba. Wykonawca zobowiązany jest do składowania środków chemicznych (czystościowych) zgodnie z kartami charakterystyki i instrukcją magazynową. Wytwórcą odpadów opakowaniowych po zużytych środkach chemicznych będzie Zamawiający. 4.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji umowy czynności sprzątania. 5.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH: 5.1.Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy (RIPOK) 1)Zakres prac: a)odkurzanie i mycie podłóg, b)odkurzanie i mycie biurek, c)mycie okien i drzwi (1 raz na 6 miesięcy), d)mycie luster e)czyszczenie i dezynfekcja: -umywalek, -muszli klozetowych, -kabin natryskowych, f)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający). 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)budynek administracyjno-socjalny: -pomieszczenia biurowe - ok. 36 m2, -pomieszczenia sanitarne - ok. 18 m2, -pomieszczenie wagi, -13 okien barakowych (różnych rozmiarów, największe 1,5 x 1,0 m2). b)budynek kompostowni: -powierzchnia użytkowa budynku - ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne - ok. 16 m2, -4 okna. c)budynek sortowni odpadów: -pomieszczenia sanitarne - 9,1 m2 d)baraki socjalne przy sortowni -powierzchnia użytkowa - ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne - ok. 14 m2, -9 okien barakowych (3 okna o wymiarach 0,8 x 1,0 m2 oraz 6 okien o wymiarach 0,4 x 1,0 m2). 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (3 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów - tel. 76 856 63 43 wew. 24, Zastępstwo: Mistrz ds. Obsługi Technicznej Składowiska - tel. 76 856 63 43 wew. 21. 5.2.Budynek biurowy z zapleczem socjalnym przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie codziennych czynności sprzątania powierzchni podłóg, ścian, mebli, b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, armatury, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku z wymianą worków i z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów, e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)pranie MOP, ścierek, firan, zasłon, flag i ściereczek do naczyń z wykorzystaniem elektrycznej pralki automatycznej, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, kafelek oraz mycie wg potrzeb okien, ekranów i drzwi, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące i zapachowe, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)oczyszczanie wycieraczek (wewnątrz i na zewnątrz budynku), n)mycie parapetów zewnętrznych, o)używanie wyłącznie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, p)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień). 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)całkowita powierzchnia budynku biurowego wynosi ok. 1 072,0 m2, w tym: -dywany, wykładziny dywanowe, chodniki - ok. 60 m2, -gres - ok. 356,73 m2, -parkiet - ok. 38,72m2, -panele podłogowe - ok. 598,2m2. b)w budynku znajduje się 11 oczek w toaletach i 2 pisuary. c)okna łącznie mają ok. 169,90 m2 powierzchni. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (16 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Pracowniczego - tel. 76 856 63 50 wew. 224. 5.3.Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 w Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (podłóg, ścian, mebli), b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów, e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)ręczne pranie MOP i ścierek, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, okien i kafelek, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, n)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień) 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 581,36 m2, b)łączna powierzchnia okien wynosi ok. 59,82 m2. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (8 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta - tel. 76 856 63 40 wew. 22, Zastępstwo: Dyspozytor Środków Transportowo-Sprzętowych - tel. 76 856 63 40 wew. 32. 5.4.Zakład Usług Pogrzebowych 1)Zakres prac: Porządkowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej, w szczególności grabienie liści i zamiatanie. 2)Częstotliwość wykonywania usług: Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o potrzebie wykonania usługi z odpowiednim wyprzedzeniem oraz określi termin i godziny sprzątania (orientacyjnie w drugiej połowie października oraz do końca pierwszego tygodnia listopada w dni robocze od pon. do pt. w godz. od 07.00 do 15.00). Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema osobami, które będzie mógł oddelegować do realizacji przedmiotowej usługi. 3)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych - tel. 76 856 63 45 wew. 24. 6.Zamawiający w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przewiduje możliwość zmiany częstotliwości wykonywania usług sprzątania i utrzymania czystości oraz zmiany wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania na poszczególnych obiektach oraz rozszerzenie usług na dodatkowe obiekty. 7.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.5) Główny kod CPV:

90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90919200-490911200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej świadczone w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż rok, przy czym przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Nie

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 2)Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.3.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 3)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4)W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, to Wykonawca winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy (lub Podwykonawców), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt VII.1.4) SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej świadczone w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż rok, przy czym przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. 2)Dowody określające czy usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. 3)Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r., poz. 777 i 935) lub inne dokumenty potwierdzające status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych. 4)Dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez zakład pracy chronionej lub Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy winien w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ wskazać tego Podwykonawcę (lub Podwykonawców) w celu wykazania braku istnienia wobec Podwykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Podwykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.1.2. SIWZ. 3)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien: a)złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), b)w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 4)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 5)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 7)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII.1. SIWZ. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt. X.1. SIWZ. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I O/Legnica, nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia składania ofert, określonego w pkt. XII.1. SIWZ, do godz. 09.00 i być oznaczone: "WADIUM DO PRZETARGU TP/OC/8/2017". 9. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr TP/OC/8/2017 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:1)gdy wystąpi potrzeba zmiany częstotliwości świadczenia usług na poszczególnych obiektach, 2)w przypadku zmiany wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania na poszczególnych obiektach, 3)w razie zaistnienia konieczności rozszerzenia usług na dodatkowe obiekty, 4)Strony są uprawnione do skrócenia terminu obowiązywania niniejszej umowy w przypadku gdy dalsza jej realizacja prowadziłaby do przekroczenia kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia, tj. maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy nr TP/OC/8/2017, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5)Wykonawca jest uprawniony do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp oraz w pkt VI SIWZ w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6)Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wymienionemu w ofercie Wykonawcy lub dokonania zmiany Podwykonawcy wymienionego w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 wzoru umowy nr TP/OC/8/2017, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7)Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej albo zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeszcze nie dokonano. 8)Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 3.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-12

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1) i art. 22 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r., poz. 777 i 935). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie może być niższy niż 30% osób zatrudnionych przez zakład pracy chronionej lub innego Wykonawcę, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w/w warunek musi być spełniony również przez tego Podwykonawcę.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.