Dzisiaj jest: 28.1.2021, imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tere

Gmina Kwidzyn

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn - część B

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500209-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Termomodernizacja budynków użytczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Kwidzyn

Regon: 17074776700000

ulica: ul. Grudziądzka

Numer domu: 30

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 82500

Miejscowość: Kwidzyn

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 055 261-41-51

e-mail: przetargi@gminakwidzyn.pl

Fax: 552 792 306

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminakwidzyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.gminakwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gminakwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.

Adres:

Urząd Gminy Kwidzyn , ul. Grudziądzka 30 , 82-500 Kwidzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn - część B

Numer referencyjny:

ZP.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Tychnowy w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane dwuetapowo. Usługi projektowe od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 13.04.2018 roku, roboty budowlane w terminie od dnia 23.06.2018 i nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie na materiałach Wykonawcy (w tym geodezyjnych)dokumentacji: a)projektowej wykonawczej łącznie z informacją BIOZ , b)projektowej budowlanej w zakresie wszystkich niezbędnych branż (ilość niezbędna Wykonawcy + 3 egz. dla Zamawiającego wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej)w oparciu Program funkcjonalno-użytkowy. Wersje elektroniczne dokumentów dostarczone w formie edytowalnej dwg, doc, xls. 2) Opracowanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wszystkie elementy realizowanych robót (ilość niezbędna Wykonawcy + 3 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem ath; 3) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego, wielobranżowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, spójnego z PFU; 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji;` 5) Przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym; 6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 7) Dokumentacja projektowa ma obejmować projekt budowlany i wykonawczy docieplenia budynku, projekt budowlany i wykonawczy przebudowy instalacji odgromowej hali sportowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Projekty budowlane i wykonawcze musza być kompletne , obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja służyć. Wykonawca na etapie projektowania dokona minimum dwóch uzgodnień w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych i materiałowych planowanych do zastosowania w opracowywanej dokumentacji. 9) Przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją budowy; Dokumentacja projektowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawą Prawo Budowlane. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach II etapach: Etap nr I- w którego zakres wchodzi: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz decyzją pozwolenia na budowę, 2. Pozyskanie niezbędnych materiałów( mapy, wypisy, wyrysy w przypadku gdy są wymagane); 3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę lub roboty budowlane- (w przypadku gdy są wymagane oraz ich dostarczenie) 4. Opracowania dokumentacji projektowej ( projekt budowlany i wykonawczy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami), 5. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów rozbiciu na poszczególne branże; 6. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 3 szt. W rozbiciu na poszczególne branże; Opisując przedmiot dotyczący niniejszej dokumentacji należy przestrzegać zakazu wskazywania w opisie patentów, znaków towarowych lub pochodzenia, chyba że wynika to ze specyfiki i nie można go opisać za pomocą innych dokładnych określeń(cechy jakościowe, techniczne itp.).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Program funkcjonalno- użytkowy. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych decyzji i uzgodnień; Dokumentacja projektowa będzie objęta gwarancją Wykonawcy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru. W ramach gwarancji, w tym na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 1. czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania parametrów materiałów i sprzętu; uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; 2. uzupełniana szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniana wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; 3. udziału w odbiorze robót; 4. udziału w naradach - minimum dwóch na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz w ilościach uzgodnionych w trakcie prowadzenia przedmiotowej inwestycji. Etap nr II- w którego zakres wchodzi: 1. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową w następującym zakresie: a) roboty murarskie i murowe, b) tynkowanie, c) roboty w zakresie stolarki budowlanej, d) bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynku, e) izolowanie dachu, f) naprawa i konserwacja dachów, g) instalowanie centralnego ogrzewania, h) roboty instalacyjne elektryczne Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z należytą starannością. a) Etap nr I - dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana i przekazana we wskazanej w pkt. III SIWZ ilości Zamawiającemu nie później niż do dnia 13.04.2018 roku. b) Etap nr II realizowany będzie w oparciu o przygotowaną dokumentacją projektową w miesiącach VI-VIII 2018 roku i zakończony wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu nie później niż do dnia 31.08.2018 roku, tak aby mógł być przekazany w efekcie końcowym, jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. Za koordynację robót i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy. Wstępny opis przedmiotu zamówienia dot. termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Tychnowach znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi.

II.5) Główny kod CPV:

45320000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45300000-045421130-471320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Okres realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zadanie realizowane dwuetapowo. Usługi projektowe od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 13.04.2018 r., roboty budowlane w terminie od dnia 2.06.2018 i nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający prosi o potwierdzenie wykonania: - minimum jednej roboty projektowej o wartości minimum 30.000,00 złotych brutto oraz - minimum trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto każda ( Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, został wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 1. Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania , pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającą min. 5 letnie doświadczenie; 2. Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sprawującej funkcję projektanta branży sanitarnej, oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w tym wykonanie minimum trzech projektów modernizacji instalacji c.o. oraz kotłowni o moc min. 100 kW , 3. kierownika robót budowlanych w specjalności budowlanej mającego wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiednio ważne uprawnienia budowlane, 4. kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych mającego wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiednio ważne uprawnienia budowlane, 5. kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych mającego wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiednio ważne uprawnienia budowlane, Nie dopuszcza się łączenia funkcji w ramach powyższego warunku.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnego na dzień złożenia oświadczeń, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; . Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnego na dzień złożenia oświadczeń, zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; . Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnego na dzień złożenia oświadczeń, oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2016r. poz.716) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający wymagania Zamawiającego przetłumaczony na język polski. Jeżeli w kraju zamieszkania Wykonawcy lub kraju w którym ma siedzibę nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisem podanym w pkt.VI ppkt. b -Załącznik nr 5 do SIWZ b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zapisem SIWZ pkt VI ppkt. b- Załącznik nr 5 A do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w art. 24 ust.11 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 18.000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: . pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060, w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem "WADIUM zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn część B"; . poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, . gwarancjach bankowych, . gwarancjach ubezpieczeniowych, . poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).). . Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty, Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty w osobnej kopercie, na której zapisana będzie nazwa niniejszego zamówienia z dopiskiem "WADIUM zamówienie publiczne pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn" część B. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszych Umów mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art.144 ust. 1 pkt 1 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy - o ile stały się niezbędne i Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł ich przewidzieć. (szczegółowe zapisy we wzorze umowy stanowiącej nieodłączną część SIWZ). 1) Zmiany terminu realizacji etapów zadania: etap nr I , etap nr II w Szkole Podstawowej Tychnowach w przypadku: a) wystąpienia, okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e) wystąpienia dodatkowych robót , niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przed zawarciem umowy; f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi - normami, potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku: a) zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy; 3) Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych; 4) Wszystkie powyższe postanowienia w pkt 1-2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody; 5) Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy; Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być przez Wykonawcę zmienione. Osoby te winny spełniać określone w SIWZ wymagania, a zamiana taka może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i jego akceptacji;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.