Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkieg

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie

Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506002-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Inwestycja jest realizowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa : Efektywność energetyczna; Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie

Regon:

ulica: ulicy Jana III Sobieskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 896 429 800

e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

Fax: 896 429 817

Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.ostroda.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.powiat.ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.powiat.ostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej.

Adres:

Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ulicy Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego

Numer referencyjny:

ZP.272.RL.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego w zakresie: 1) Części 1 - Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie (dalej ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie), zlokalizowanego w Ostródzie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 2, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4a do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5a do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 6a do siwz; audytem energetycznym (zał. nr 7a do siwz); decyzją RDOŚ (zał. nr 8 do siwz); opinią ornitologiczną (zał. nr 9a do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 2) Części 2 - Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie (dalej ZPSWR w Ostródzie), zlokalizowanego w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 13, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4b do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5b do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 6b do siwz; audytem energetycznym (zał. nr 7b do siwz); decyzją RDOŚ (zał. nr 8 do siwz); opinią ornitologiczną (zał. nr 9b do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 3) Część 3 - Termomodernizacja budynku internatu i stołówki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Morągu (dalej ZSZiO w Morągu), zlokalizowanego w Morągu przy ulicy Kujawskiej 1, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4c do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5c do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 6c do siwz; audytem energetycznym (zał. nr 7c do siwz); decyzją RDOŚ (zał. nr 8 do siwz); opinią ornitologiczną (zał. nr 9c do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 4) Część 4 - Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Morągu (dalej ZSZiO w Morągu), zlokalizowanego w Morągu przy ulicy Kujawskiej 1, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4d do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5d do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 6d do siwz; audytem energetycznym (zał. nr 7d do siwz); decyzją RDOŚ (zał. nr 8 do siwz); opinią ornitologiczną (zał. nr 9d do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź kilka wybranych części lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym: Część 1: a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja) - ok. 2.469,40 m2; b) roboty izolacyjne dachu szkoły oraz stropodachu nad salą gimnastyczną (izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe) - ok. 1.992,00 m2. c) wymiana stolarki okiennej (ok. 83,40 m2) i drzwiowej (ok. 8,50 m2); d) instalacja odgromowa - ok. 247,00 mb. Część 2: a) docieplenie ścian podziemia - ok. 238,77 m2; b) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja) - ok. 1.390,93 m2; c) roboty izolacyjne stropodachu (izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe) - ok. 109,36 m2. d) wymiana stolarki okiennej (ok. 219,39 m2) i drzwiowej (ok. 14,73 m2); e) instalacja odgromowa - ok. 155,00 mb. Część 3: a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja) - ok. 1.240,41 m2; b) wymiana stolarki okiennej (ok. 317,68 m2) i drzwiowej (ok. 11,55 m2); c) docieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami - ok. 483,90 m2; d) docieplenie i wymiana pokrycia dachowego z papy - ok. 1.058,90 m2; e) instalacja odgromowa - ok. 155,00 mb; f) wymiana instalacji c.o. - ok. 918,60 mb z wymianą grzejników - ok. 94 szt. Część 4: a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja) - ok. 599,69 m2; b) wymiana stolarki okiennej (ok. 172,24 m2) i drzwiowej (ok. 7,29 m2); c) izolacja ściany fundamentowej oraz cokołu - ok. 164,22 m2; d) roboty izolacyjne dachu (izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe, paroizolacja) - ok. 380,10 m2; e) instalacja odgromowa - ok. 135,00 mb; f) wymiana instalacji c.o. - ok. 207,00 mb z wymianą grzejników - ok. 69 szt. 2) Przedmiot zamówienia - w zakresie części 1, 2, 3 i 4 obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: a) zniszczenie istniejących gniazd oraz zamontowanie budek lęgowych dla chronionego ptactwa pod nadzorem ornitologicznym wskazanym przez Zamawiającego. Budki dostarcza osoba wskazana przez Zamawiającego do nadzoru ornitologicznego; b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy); c) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz pomieszczeń, w których prowadzone były roboty, w tym sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; d) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; e) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dot. części 1, 2, 3 i 4): 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni (robotnicy budowlani) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1, tj.: a) oświadczenia Wykonawcy i podwykonawcy (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2, oświadczenia i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników (robotników budowlanych) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. 4) Za każdorazowe nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2, że prace fizyczne polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych, są wykonywane przez osoby (robotników budowlanych) zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Inne postanowienia (dot. części 1, 2, 3 i 4): 1) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. 2) Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie żródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV:

45443000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45320000-645321000-345410000-445442110-145421000-445312310-345331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: 1) Część 1 - 180 dni od dnia przekazania terenu budowy; 2) Część 2 - 180 dni od dnia przekazania terenu budowy; 3) Część 3 - 230 dni od dnia przekazania terenu budowy; 4) Część 4 - 180 dni od dnia przekazania terenu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Dot. części 1, 2, 3 i 4 - Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Dot. części 1, 2, 3 i 4 - Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że: a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektów kubaturowych o wartości co najmniej: Część 1 - 600.000,00 zł brutto; Część 2 - 500.000,00 zł brutto; Część 3 - 1.000.000,00 zł brutto; Część 4 - 500.000,00 zł brutto; U W A G A: 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w paragrafie 5 pkt 3 lit. a siwz (adekwatnie dla części, na którą Wykonawca składa ofertę) - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku powoływania się Wykonawcy na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, musi on wykazać, że nabył to doświadczenie poprzez osobiste wykonanie części zadania, na którą się powołuje celem spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 3) Dopuszcza się możliwość wykazania się przez Wykonawcę tym samym doświadczeniem w odniesieniu do kilku lub wszystkich części, pod warunkiem, że wartość wskazanych robót spełniała będzie wymóg ustanowiony adekwatnie dla danej części . 4) W przypadku podania przez Wykonawcę wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokonana ich przeliczenia na złote polskie wg kursu NBP obowiązującego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. b) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: Część 1 - osobami, którym zamierza powierzyć pełnienie funkcji: ? kierownika robót ogólnobudowlanych; wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); Część 2 - osobami, którym zamierza powierzyć pełnienie funkcji: ? kierownika robót ogólnobudowlanych; wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); Część 3 - osobami, którym zamierza powierzyć pełnienie funkcji: ? kierownika robót ogólnobudowlanych; wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); ? kierownika robót sanitarnych - wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); Część 4 - osobami, którym zamierza powierzyć pełnienie funkcji: ? kierownika robót ogólnobudowlanych; wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); ? kierownika robót sanitarnych - wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). U W A G A: 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w paragrafie 5 pkt 3 lit. b siwz w zakresie części, na jaką (na jakie) Wykonawca składa ofertę - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. 2) Dopuszcza się możliwość wskazania do realizacji kilku lub wszystkich części objętych zamówieniem tych samych osób, pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień adekwatnych dla funkcji jaką dana osoba ma pełnić przy realizacji danej części.

Nie

Informacje dodatkowe:

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp - Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1.1. siwz oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 9 siwz); 2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 6 siwz). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt 3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 siwz: 1) określonych w lit. a, odpowiednio dla części, której (których) oferta Wykonawcy dotyczy: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) określonych w lit. b, odpowiednio dla części, której (których) oferta Wykonawcy dotyczy: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w paragrafie 6a ust. 2, 3, 4 i 6 siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w paragrafie 6a ust. 2, 3, 4 i 6 siwz, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (odpowiednio zał. nr 1a - 1d do siwz). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 10 do siwz. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - 13.700,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych); Część 2 - 11.600,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych). Część 3 - 22.400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych); Część 4 - 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018 - 02 - 02 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie pieniądza: przelewem na konto: . PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 -02- 02 o godz. 10:00. . w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro - Biuro Zamówień Publicznych). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14 - 100 Ostróda, ulicy Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia180 180 230 180

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany, o których mowa w umowie w § 4 ust. 4, 5, 9 i 10; § 6 ust. 3-7, § 10 ust. 3, § 13 ust. 3, 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy może podlegać zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz wynikające stąd zmiany wynagrodzenia za dane etapy, oraz inne zmiany nie powodujące zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w paragrafie 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 umowy. 8. Zmiany i modyfikacje harmonogramu nie powodujące zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w paragrafie 4 ust. 1 oraz nie powodujące zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, nie wymagają aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu. 9. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w umowie w paragrafie 4 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 9, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 11. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w umowie w paragrafie 6 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w umowie w § 5 ust. 1 pkt 2, i których wykonanie wymaga dodatkowego nakładu czasu, 2) przestojów (powyżej 7 dni) wynikających z wystąpienia anomalii pogodowych i/lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, jak np.: a) długotrwałe i intensywne opady deszczu; b) oberwania chmury (ulewy), grad bądź wichury (trąby powietrzne), które spowodują szkody na budowie niewynikające z zaniedbań Wykonawcy, a wymagające dodatkowego czasu na ich usunięcie; c) obfite opady śniegu lub spadek temperatury poniżej - 5 stopni C - występujące poza okresem kalendarzowej zimy; 3) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej; 4) wstrzymania, na okres powyżej 7 dni robót budowlanych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w szczególności: a) wynikających z opóźnień w udostępnieniu Wykonawcy frontu robót przez Zamawiającego lub Użytkownika obiektu, na którym prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową; b) wynikających z opóźnień w udostępnieniu Wykonawcy frontu robót przez innego wykonawcę realizującego roboty budowlane na tym samym obiekcie, których wykonanie warunkuje możliwość wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową; c) wynikających z opóźnień w wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itp. dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, d) z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) w przypadku wystąpienia trudności finansowych u Zamawiającego; f) w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym; 5) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 6) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 7) zaistnienia siły wyższej. 12. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 13. W przypadkach określonych w ust. 11, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania robót, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki roboty budowlane zostały wstrzymane. 14. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn określonych w ust. 11, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 15. 15. W przypadku, gdy zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 14, wymagała będzie zgody dysponenta środków finansowych z jakich inwestycja jest dofinansowywana, o których mowa w umowie w § 1 ust. 2 - warunkiem wprowadzenia zmiany będzie uzyskanie takiej zgody. 16. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 17. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób wskazanych w umowie w paragrafie 11 ust. 3, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych do pełnienia tej funkcji postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 17 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i/lub sanitarnymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika robót ogólnobudowlanych i/lub sanitarnych, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19. 19. Postanowienia ust. 18 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy kierownika robót ogólnobudowlanych lub sanitarnych. 20. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i/lub sanitarnymi, innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 21. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w umowie w paragrafie 11 ust. 3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-02

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.