Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

USŁUGA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

USŁUGA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PT. "ŚRODOWISKO RODZINNE - NAJLEPIEJ W NIM!" NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503344-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "ŚRODOWISKO RODZINNE - NAJLEPIEJ W NIM!" NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Regon: 69064698600000

ulica: ul. Parkowa

Numer domu: 28

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 39200

Miejscowość: Dębica

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 14 680 31 48

e-mail: pcprdebica@wp.pl

Fax: 14 680 31 21

Adres strony internetowej (URL): www.pcprpowiatdebicki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pcprpowiatdebicki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pcprpowiatdebicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1421), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, IV p. Pok. Nr 413 w godzinach 7.30 - 15.30.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PT. "ŚRODOWISKO RODZINNE - NAJLEPIEJ W NIM!" NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Usługa organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, o której mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, realizowana ma być w okresie: od I do VI 2018 r. oraz od X 2018 r. do IV 2019 r., która będzie obejmowała: 1) indywidualną terapię specjalistyczną tj. logopedyczną, sensoryczną, terapeutyczną dla dzieci w wieku do15 roku życia, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. dla ok. 30 dzieci x 18 godzin na 1 dziecko oraz koszt wynajmu sali. Rodzaj i szczegółowy zakres dobierany będzie w zależności od indywidualnych potrzeb/problemów wychowanków. 2) grupowy trening zastępowania agresji/trening integracji emocjonalnej aspekcie niebezpieczeństw i problemów tj. Przemoc w rodzinie, uzależnienia, potrzeby emocjonalne, seksualność - według indywidualnych potrzeb dla 20 wychowanków: 2 grupy (do 10 osób na grupę) x 24 godz./na grupę w wieku powyżej 15 roku życia. Realizacja min. 4 godziny dziennie. Koszt obejmuje także wynajem sali, materiały szkoleniowe i biurowe dla każdego dziecka, catering (napoje ciepłe i zimne, ciastka). 3.2. Wsparcie o którym mowa w ust. 3.1. realizowane będzie w godzinach dopołudniowych lub w weekendy, w czasie wolnym od nauki, pracy, w celu zapewnienia równego dostępu dla wszystkich. 3.3. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godz.= 60 min. 3.4. Koszt przedmiotowej usługi obejmuje w szczególności: usługę organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci wraz z przejazdem, wynajem sali w odległości nie więcej niż 10 km od miejsca zamieszkania uczestnika z terenu powiatu dębickiego lub miejsca wskazanego przez uczestnika. Budynek, pomieszczenia, w których będą świadczone usługi muszą być dostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.5. Wykonawca posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe i wykształcenie wyższe specjalistyczne. 3.6. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotowego zamówienia, spełniającymi warunek wynikający z ust. 3 pkt 3.5 niniejszego Rozdziału. 3.7. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży oświadczenie osób, które będą realizowały usługę, że nie są osobami karanymi oraz kopie dyplomów potwierdzające ich wykształcenie. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opinii terapeuty prowadzącego terapię na wejściu i wyjściu każdego dziecka z projektu. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać miesięczne listy potwierdzające obecność uczestników na terapii specjalistycznej, które będą załącznikiem do umowy i składać Zamawiającemu w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności o wszelkich zagrożeniach. 3.11. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. 3.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia. 3.13. Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania. 3.14. Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi żadnych dodatkowych opłat; 3.15. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego; 3.16. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych dokumentów na wszystkich polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 3.17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie upoważnionej instytucji i Zamawiającego. 3.18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin pracy potwierdzającej zaangażowanie specjalistów w realizację zadań wynikających z w/w zamówienia oraz do dostarczania ewidencji godzin do Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 3.19. Wykonawca będzie zobowiązany do składania oświadczeń, że łączne zaangażowanie zawodowe specjalistów w realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (zaangażowanie dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej). W przypadku przekroczenia limitu w/w godzin w ramach umowy zawartej w ramach niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami niekwalifikowalnymi wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 3.20. Wykonawca zobowiązuje się podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia bazy personelu projektu w ramach systemu SL2014. 3.21. Wykonawca oświadcza, że nie pracuje w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu (tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

II.5) Główny kod CPV:

85000000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

121900,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania usług, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) posiada min. 3 letnie doświadczenie w usługach organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 1 usługę organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zawartą w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ; b) Specjaliści wykonujący usługę posiadają wykształcenie dotyczące spełniania kryteriów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt. 3.5. SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca do oferty powinien przedłożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - do oferty powinien przedłożyć oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. b) zdolności zawodowej - wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, że posiada min. 3 letnie doświadczenie w usługach organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 usługi organizacji i przeprowadzenia terapii specjalistycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zawartą w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ oraz potwierdzenie wykształcenia dotyczącego spełniania kryteriów określonych w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.5.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: 1) liczby godzin świadczonych usług; 2) wartości zamówienia w przypadku nieprzewidzianego niezrealizowania godzin usług z powodu zdarzeń losowych, choroby i innych; 3) zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść lub przedmiot umowy, w szczególności zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

14:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.