Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY

Tyski Sport S.A.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505578-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Tyski Sport S.A.

Regon: 24192206900000

ulica: ulicy Edukacji

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43100

Miejscowość: Tychy

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 227 50 45

e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl

Fax: 32 227 50 45

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy: bip.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

gminna spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.tyski-sport.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pośrednictwem poczty

Adres:

Tyski Sport S.A., uyl. Edukacji 7, 43-100 Tychy, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY

Numer referencyjny:

ZP 02/2018/TS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Stadionu Miejskiego Tychy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Sprzątanie przed, w trakcie i po meczu/imprezie 2.1.1. Zakres sprzątania obejmuje: 1) 4 trybuny o łącznej powierzchni ok. 12 055 m2 , 2) krzesełka w ilości 15 150 szt., 3) poziom 1: ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni ok. 1 988,14 m2 (ciągi komunikacyjne za trybunami) wraz z klatkami schodowymi, schodami i womitoriami), 19 sanitariatów o łącznej powierzchni 546,5 m2, 3 pomieszczenia pomocy medycznej o łącznej powierzchni 46,2 m2, 4) poziom 0: szatnie gości i szatnie gospodarzy (hol, szatnie, zaplecze socjalne -toalety, natryski, pomieszczenie do mycia obuwia, odnowa biologiczna), hol główny (strefa mieszana), wejście od strony VIP, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne - łączna pow. ok. 794 m2, 5) Strefa "VIP", 6) Teren wokół stadionu wraz z przyległymi parkingami. 2.1.2. Zakres czynności sprzątania obejmuje: 1) 4 trybuny: sprzątanie i mycie krzesełek oraz trybun w tym również usuwanie gum do żucia, papierków, butelek i innych zanieczyszczeń, usuwanie wody, lodu/śniegu z krzesełek i trybun, usuwanie ptasich odchodów, mechaniczne i chemiczne usuwanie plam po napojach; 2) ciągi komunikacyjne: mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń, wymianą worków na śmieci oraz wyniesieniem odpadów w miejscu ich składowania (wywóz śmieci - koszt zamawiającego), mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych (poziom1), usuwanie lodu/śniegu z ciągów komunikacyjnych, w razie konieczności posypywanie ciągów komunikacyjnych środkiem antypoślizgowym, zbieranie śmieci, wymiana worków na śmieci oraz wywóz odpadów włącznie z odpadami gastronomii, 3) sanitariaty: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło; 4) punkty medyczne: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło; 5) poziome 0: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło. 2.1.3. Dodatkowo utrzymanie czystości podczas meczów/imprez (przed, w trakcie, po) obejmuje również utrzymanie czystości w strefie VIP wraz z lożami i korytarzem, salą konferencyjną, w strefie pracy mediów, studia TV, pomieszczeniem policji i monitoringu - 1 399,22m2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości powierzchni socjalnej na poz. II (17 pomieszczeń, w tym przy trefie VIP, media, monitoring, policja) - 119,22 m2. Uzupełnianie dozowników na mydło oraz papier toaletowy i ręczniki papierowe; 2.1.4. Zamawiający przewiduje udzielenie około 25 usług sprzątania przed meczem/imprezą w okresie obowiązywania umowy. 2.1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość serwisu sprzątającego w trakcie meczu/imprezy w ilości co najmniej 3 osób (w tym 1 osoba tylko do obsługi strefy VIP). W ramach serwisu sprzątającego w trakcie meczu/imprezy Wykonawca zobowiązany jest do: bieżącego sprzątania trybun i ciągów komunikacyjnych, wymiany worków na śmieci, wymiany wypełnień podajników w sanitariatach, interwencyjnego mycia powierzchni podłóg w sanitariatach i punktach medycznych. 2.1.6. W okresie między rozgrywkami (pomiędzy rundami) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia krzesełek workami foliowymi, w miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie ich ptasimi odchodami (około 300 krzesełek) - wykonawca dostarczy worki we własnym zakresie. 2.2. Codzienne sprzątanie 2.2.1. Zakres sprzątania obejmuje: 1) Codzienne sprzątanie w szczególności: ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, hol VIP, hol kibiców, hol strefy mieszanej, hol główny, pomieszczenie BMS, centrala, szatnie z przyległymi pomieszczeniami, w tym odnowa biologiczna, suszarnia, pralnia, pokój badań, sala rozgrzewkowa, magazynki oraz klatki schodowe, windy, wszystkie loże VIP - 1 692,57m2. uzupełnianie dozowników na mydło oraz papier toaletowy i ręczniki papierowe, w tym: a) poziom 0: powierzchnia ogółem: 999 m2 - hol główny, ciągi komunikacyjne w powierzchniach biurowych oraz szatniach gospodarzy, toalety w ciągach komunikacyjnych, pomieszczenie ochrony - BMS, b) poziom II: serwis strefy VIP, tj. codzienne sprawdzenie stanu czystości oraz sprzątanie według potrzeb - odkurzanie wykładzin dywanowych w strefie VIP, media, monitoring, sala konferencyjna + mycie toalet., serwis wind - 2 szt. c) teren zewnętrzy: codzienne sprzątanie terenu zewnętrznego z grubszych zanieczyszczeń (zbieranie śmieci, butelek, puszek). 2.2.2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przegląd stanu czystości wind w ilości 9 szt. z ich umyciem. Windy wykorzystywane są jedynie w okresie sezonowym (mecz/imprezy). W dni powszednie używane są dwie windy, na potrzeby strefy VIP, druga na potrzeby muzeum i sali konferencyjnej. 2.3. Sprzątanie pomieszczeń kasowych: 2.3.1. Zakres sprzątania obejmuje: sprzątanie pomieszczeń kas biletowych zlokalizowanych w obrębie terenów utwardzonych Stadionu - częstotliwość sprzątania - 2 razy w tygodniu w okresie 7 miesięcy. Zakres sprzątania obejmuje zamiatanie i mycie podłóg, przetarcie i odkurzanie mebli i sprzętów, mycie przeszkleń oraz opróżnianie koszy na śmieci. 2.4. Sprzątanie szatni strefa północna poz. 0: 2.4.1. Zakres sprzątania obejmuje: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło - sprzątanie 2 razy w tygodniu powierzchni ok. 1 123m2 (ciągi komunikacyjne, szatnie zawodników i trenerów). 2.4.2. Przewiduje się możliwość dodatkowego sprzątania w zakresie jak w punkcie 2.5.1. w dni, w które szatnie wynajmowane są dla drużyn zewnętrznych. Przyjmuje się dodatkowo 2 dni w tygodniu. 2.5. Utrzymanie czystości terenu przyległego: 2.5.1. Zamiatanie ręczne i maszynowe terenów utwardzonych - według potrzeb, lecz nie częściej niż dwa razy w tygodniu. ok. 25 000m2 terenu utwardzonego z kostki brukowej, sprzątanie śmieci, liści, gałęzi itp. z całości terenów zewnętrznych, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek, wynoszenie śmieci, utrzymanie czystości przy kontenerze. 2.6. Utrzymanie terenów zielonych: 2.6.1. Koszenie trawnika (utrzymanie wysokości trawy poniżej 8mm) 2 razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października - ok. 9 000m2. Według potrzeb usuwanie chwastów 2.7. Zimowe utrzymanie terenu przyległego: 2.7.1. Mechaniczne bądź ręczne odśnieżanie terenu według potrzeb i w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Czas reakcji odśnieżania terenu - do 1 godziny od chwili ustania opadów. W zakres wchodzi wywóz śniegu. 2.8. Wywóz odpadów - odpady opakowaniowe Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na koszt własny dodatkowych 6 szt. zamykanych pojemników na odpady o poj. min. 1100 l. Wykonawca ustawi pojemniki w razie potrzeby, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Pojemniki muszą być tak zabezpieczone (zamykane) aby uniemożliwić wrzucanie do nich odpadów przez osoby trzecie. Pojemniki mają służyć do zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych głównie podczas imprez odbywających się na obiekcie. Szacuje się, iż średnio miesięcznie nastąpi sześciokrotne napełnienie i opróżnienie wszystkich pojemników. 2.9. Pranie wykładzin podłogowych Pranie wykładzin - usuwanie plam, głównie w strefie VIP, następować będzie w razie potrzeb. Przewiduje się pranie max. 1 500m2. 2.10. Sprzątanie po imprezach Zamawiającego lub jego kontrahentów Powyższe obejmować będzie sprzątanie po imprezach Zamawiającego lub jego kontrahentów odbywających się na terenie Stadionu Miejskiego Tychy (np. w salach konferencyjnych) z cateringiem. Sprzątanie będzie obejmowało sprzątnięcie pomieszczenia, zamiatanie i odkurzanie podłóg, wyniesienie śmieci, przetarcie i odkurzanie mebli i sprzętów, mycie przeszkleń oraz opróżnianie koszy na śmieci. Przewiduje się max. 15 imprez.

II.5) Główny kod CPV:

90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90919200-490914000-790620000-977314100-590610000-690630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: a) minimum 2 usługi sprzątania spełniające każda z nich poniższe warunki: - usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 10 miesięcy; - usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni w pomieszczeniach wewnętrznych, przy czym powierzchnie te nie mogą być mniejsze niż 2 000 m2; Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i ten czas Wykonawca jest zobowiązany podać w Wykazie usług. b) minimum 1 usługi sprzątania nieprzerwanie przez minimum 10 miesięcy stadionów piłkarskich - usługa ta może być jedną z usług wymienionych powyżej; c) minimum 1 usługi obejmującej swym zakresem świadczenie usług utrzymania czystości obiektów w zakresie czyszczenia powierzchni wewnętrznych, terenów przyległych, czyszczenia przeszkleń, utrzymania zieleni, odśnieżania terenu, odśnieżania dachu o pow. powyżej 10 000m2 - usługa ta może być jedną z usług wymienionych powyżej. 2. dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującym sprzętem niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia: a) zamiatarka mechaniczna o szerokości zamiatania od 1400mm do 2880mm z funkcją ssania powierzchni czyszczonych, b) odkurzacze samobieżne z własną trakcją o pojemności zbiornika na śmieci minimum 250 l, c) ciągnik o mocy min. 35kM z osprzętem hydraulicznym oraz przednim układem zawieszenia pługa i zaczepem do podwieszenia rozrzutnika, d) jednostka napędowa do zamocowania szczotki do zamiatania i odrzucania śniegu, e) pług lemieszowy o długości ok. 2,60m oraz pług o długości ok. 2,5m, f) rozrzutniki do rozsypywania środków rozmrażających , g) kosy spalinowe, wykaszarki - 3 szt., h) kosiarka spalinowa samobieżna z koszem do trawy o szerokości koszenia 100 cm - 125cm, i) samochód dostawczy do 3,5 tony bez plandeki z niezbędną częścią towarową - samowyładowczy, j) ładowacz czerpakowy do załadunku trawy i śniegu, k) dmuchawa do liści, l) odkurzacz do liści, m) maszyna szorująco-zbierająca zasilana bateriami o pojemności minimum 80 A/5-6h, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności co najmniej 100 L każdy (najlepiej zbiornik przepompowy). Minimalna szerokość robocza około 750mm, moc silników ssących co najmniej 500W, podciśnienie (silnik ssący) około 160 mBar, moc silników szczotek minimum 700W, moc silnika trakcyjnego min. 500W, nacisk szczotek ok. 35g/cm2, obroty szczotek nie mniej niż 170 obr/min., przepływ powietrza ok. 35 l/s, n) szorowarka jednotarczowa o liczbie obrotów pomiędzy 180 a 300 ob./min., o) maszyna do ekstrakcyjnego prania wykładzin i dywanów o min. ciśnieniu bary, p) maszyna do szamponowania wykładzin tekstylnych bądź przyssawka do szorowania w postaci wytwornicy piany parowej, q) odkurzacz do pracy na sucho i mokro o mocy 900-1000W i podciśnieniu co najmniej 210-220 mBar, r) pojazd ciężarowy o zabudowie typu śmieciarka, pojemność silnika ok. 2461cm3 o mocy 135kM przystosowany do zgniatania oraz wywozu śmieci - samochód do odbioru odpadów z pojemników 1100l i wywozu tych odpadów.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 5.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 5.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

5.1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5.2. wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 1.3. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 3. Warunki zmiany są następujące: 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jedynie w następujących przypadkach: a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. intensywne opady atmosferyczne, huragan, a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej, b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, oraz ze względu na: c) uwarunkowania organizacyjno-techniczne, d) uwarunkowania formalno-prawne, e) inne przyczyny leżących po stronie Zamawiającego, f) zmianę sprzętu na sprzęt o równoważnych parametrach lub lepszych i zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany ustawowej podatku VAT. 3.3. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w pkt 3. będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy. 3.4. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy. 3.5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności. 3.6. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości podatku od towarów i usług - w takim przypadku, na pisemny wniosek wykonawcy bądź zamawiającego zostanie sporządzony aneks.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.