Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samoch

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu - kurs o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim".

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505448-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński

Regon: 871118550

ulica: Plac 1000-lecia

Numer domu: 25

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 56 683 53 80/81

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

Fax: 56 475 61 11

Adres strony internetowej (URL): www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu - kurs o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim".

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu - dla uczniów szkół: Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński - beneficjentów projektu, ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla przewidywanej liczby 240 uczniów. Postanowienia dotyczące przedmiotu postępowania oraz warunki szczegółowe: Miejsce szkolenia teoretycznego: pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na terenie dwóch zespołów szkół: Kowalewa Pomorskiego i Golubia- Dobrzynia, których uczniowie będą uczestniczyli w kursach. Zamawiający przekaże na okres przewidziany do realizacji zamówienia, w nieodpłatne użyczenie posiadane sale, które spełniają wymogi techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280). Miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie miasta, w którym przeprowadzane są egzaminy państwowe, tj. Torunia, Grudziądza oraz na drogach dojazdowych do tych miast. Zamawiający zastrzega, aby początek i koniec zajęć praktycznych miał miejsce na terenie Golubia-Dobrzynia lub Kowalewa Pomorskiego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: - pokrył koszty badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego postępowaniem (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, skierowanego na kurs przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeń lekarskich, wykonawca pokryje koszty badań lekarskich osoby z listy rezerwowej); - ustalił termin i opłacił koszty egzaminu państwowego kat. B w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że: a) opłacił koszty egzaminu teoretycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłacił powtórnie egzamin teoretyczny (tylko jedna poprawka), b) opłacił koszty egzaminu praktycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłacił powtórnie egzamin praktyczny (tylko jedna poprawka). Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Kurs prawa jazdy kat. B oraz egzamin wewnętrzny winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280). Wykonawca wyposaży każdego z uczestników w nie podlegające zwrotowi, nieodpłatne materiały dydaktyczne i piśmienne, które będą wykorzystywane podczas kursu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu materiałów dydaktycznych - uczestnikom kursu - Zamawiającemu, wraz z listą pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników w/w materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na dokumentach oraz materiałach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wykonawca zapewni uczestnikom nadzór wykładowcy lub instruktora, na każdym etapie kursu; Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW (powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca jego odbywania i z powrotem) dla uczestników zajęć, w okresie realizacji umowy; Kurs winien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje, iż liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin - w tym co najmniej 4 godziny w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych (godzina zajęć- 45 minut) i 30 godzin zajęć praktycznych ( godzina zajęć - 60 minut) na każdego uczestnika kursu. Zgodnie z § 9 ust 3 pkt 2 lit. c wyżej cytowanego rozporządzenia zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia powinny uwzględniać co najmniej 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h, na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć. Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli uczeń nie uzyska orzeczenia nie będzie mógł przystąpić do kursu. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego nie będzie obciążać Zamawiającego. Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć, czy wszyscy uczniowie otrzymają takie orzeczenie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych uczestników kursów, tj. nie odbywały się wcześniej niż przed godz. 14.00. Każdorazowe wcześniejsze zajęcia praktyczne są możliwe po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie ze strony Zamawiającego. Imienna lista uczestników wytypowanych do odbycia szkolenia będzie załącznikiem do umowy. Zamawiający zakłada realizację zamówienia w sześciu grupach (6 grup zgodnie z podziałem ilościowym dla poszczególnych szkół) wg następującego harmonogramu : Dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim: Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 1 (10 osób): do 15 kwietnia 2018; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 2 (15 osób): kwiecień/czerwiec 2018, Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 3 (20 osób): lipiec/grudzień 2018; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 4 (15 osób): styczeń/kwiecień 2019r; Dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu: Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 1 (30 osób): do 15 kwietnia 2018; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 2 (30 osób): kwiecień/czerwiec 2018, Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 3 (30 osób): lipiec/grudzień 2018; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 4 (30 osób): styczeń/kwiecień 2019r; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 5 (30 osób): do czerwca 2019r; Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 6 (30 osób): do czerwca 2019r; Terminy określone zostały ramowo i mogą ulec modyfikacji. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy program kursu - obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną - wraz z harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym, obejmującym realizację programu; Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez:- prowadzenie list obecności uczestników kursu, -bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,-zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego; Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający:-imienne wskazanie osób, które odbyły kurs z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportu list obecności),-wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów;-rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć,-ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem, oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD.Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego a także organizację i terminową realizację szkolenia.

II.5) Główny kod CPV:

80411200-0

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. B z wynikiem pozytywnym za 2016 rok 40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 28 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) winny posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, prowadzonego przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Zamawiający uzna Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na załączniku nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna Warunek za spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na załączniku nr 2 do SIWZ , potencjał techniczny - na załączniku nr 4 do SIWZ, zdolność zawodowa - na załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ. Potencjał techniczny zgodny z warunkami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ustawą (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280) - dotyczy części praktycznej. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie informacji zawartych w wypełnionym Załączniku nr 4 do SIWZ oraz - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia, który stanowi zasób innych podmiotów - przedstawione przez Wykonawcę pisemne zobowiązanie się tych podmiotów do udostępnienia wskazanego potencjału technicznego na czas realizacji zamówienia. Zdolność zawodowa: Ocena dokonana będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (druk oświadczenia - załącznik nr 5 i 6 do SIWZ).

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujący sytuacjach: a)w przypadku zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego, b)w przypadku zmian harmonogramu ramowego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć. W innych przypadkach (o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia), gdy: a)nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, c)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. d)wystąpi konieczność zmiany miejsca prowadzenia kursu; Warunki zmian: a)inicjowanie zmian- na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b)uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, c)forma zmian- aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.