Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siec

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505842-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

Regon: 2203376100000

ulica: ulicy Jana Pawła II

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 55011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 71 786 09 70

e-mail: sylwester.sas@sisk-siechnice

Fax:

Adres strony internetowej (URL): sisksiechnice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Gminna Spółka Komunalna z wyłącznym udziałem Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://sisk-siechnice.nowybip.pl/zamowienia;

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://sisk-siechnice.nowybip.pl/zamowienia;

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej, na adres podany poniżej

Adres:

55 - 011 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

Numer referencyjny:

SISK.Z.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, mycie okien od wewnątrz, zewnątrz, parapetów, odśnieżanie tarasu oraz dostarczanie środków higienicznych do pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Jana Pawła II nr 12 w Siechnicach należącym do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach o łącznej powierzchni 2090,10 metrów kwadratowych. 2. Łączna powierzchnia sprzątania codziennego obejmuje. 2.1. Powierzchnie pomieszczeń biurowych, grupa A i B, około 1025 m2, - wykładzina dywanowa, 2.2. Powierzchnie pomieszczeń toalet i socjalnych, grupa C, około 153 m2, - gres i lastryko, 2.3. Powierzchnie komunikacji i holi, grupa D, około 500 m2, - gres i lastryko, 2.4. Powierzchnie pomieszczeń sal, grupa E, około 197 m2, - parkiet drewniany, 2.5. Powierzchnie pomieszczeń tarasów, grupa D, około 500 m2, - kostka betonowa, 8.1. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania czynności sprzątania terminowo i z należytą starannością, przy użyciu zakupionych przez siebie urządzeń i sprzętu czyszczącego odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni, b) kupowania i dostarczania na własny koszt, do miejsc wykonywania umowy środków myjących, czyszczących i higienicznych, c) stosowania materiałów i środków wysokiej jakości, w szczególności: - mydło w płynie antybakteryjne dobrej jakości i miłym zapachu - ręczniki papierowe białe co najmniej dwuwarstwowe - papier toaletowy biały co najmniej dwuwarstwowy - zapachy do toalet (odświeżacze powietrza) o miłym i trwałym zapachu oraz zapewnienia, że wszelkie używane materiały i środki spełniają obowiązujące normy oraz mają niezbędne certyfikaty, w tym atest PZH, oraz są odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, Wykonawca ma obowiązek udostępnić w/w certyfikaty i atesty na każde żądanie Zamawiającego, d) sprzątania pomieszczeń zgodnie z przekazanymi instrukcjami, e) zapewnienia przy wykonywaniu usług bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zachowanie wymogów ppoż., f) niestwarzania zagrożenia dla osób trzecich w trakcie i w wyniku wykonywania usługi, g) w trakcie i po codziennym wykonaniu usługi, należytego zabezpieczenia sprzątanych pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, h) przekazania i uaktualniania na bieżąco (w przypadkach zmiany lub zastępstwa personelu) imiennego wykazu osób, które będą świadczyły prace porządkowe na terenie budynku. W celu zapewnienia stałej obsługi utrzymania czystości na terenie obiektu, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 (środa do 17:00) "godziny urzędowania", dyżur ma pełnić jeden pracownik wyznaczony przez Wykonawcę, którego zadaniem będzie wykonanie prac porządkowych zlecanych przez Zamawiającego. W poniedziałki od godziny 6:30.

II.5) Główny kod CPV:

90911200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90911300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy nie wcześniej niż od dnia 15.02.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli w chwili zawarcia umowy oraz przez czas jej trwania będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000,00 złotych za jedno i wszystkie zdarzenia;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługi w zakresie usług sprzątania w budynku o powierzchni użytkowej min. 1500,00 m2, będącym budynkiem czynnym tj. oddanym do użytkowania oraz użytkowanym w zwykły sposób przez użytkowników nie wykorzystywanych na cele magazynowe lub produkcyjne lub produkcyjno-magazynowe. Powyższych kryteriów nie spełnią Wykonawcy, którzy wykonali usługę sprzątania budynku po zakończeniu robót budowlanych.

Informacje dodatkowe:

4.1. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę wykonywania czynności sprzątania pomieszczeń opisanych w Załączniku 8 SIWZ, Tabela 2 l.p. 1, 3.1 - 3.15, 3.17-3.19, 4.1-4.5. 4.2. Z zastrzeżeniem poprzedniego podpunktu Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.3. Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany wskazać, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy (firmy) podwykonawców. 4.5. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w Załączniku 1 SIWZ. 5.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d), Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego ofertę najwyżej ocenił, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni) dokumentów i oświadczeń aktualnych na dzień złożenia ofert - oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia. 13.1. Na wezwanie Wykonawca musi dostarczyć aktualną informację z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, CEiDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy lub wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub będących w posiadaniu Zamawiającego. 13.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument lub oświadczenie musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 13.3. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, informacja musi zawierać dane umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. 13.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdego Wykonawcę. 13.5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 13.6. W przypadku powoływania się na podmiot trzeci - podmiot trzeci składa wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy podmiot. 13.7. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa oświadczenie. 13.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub aktualne dokumenty dotyczące wykonawcy składającego ofertę lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać adres strony internetowej oraz wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego (przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o.) w którym były złożone przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (Załącznik 3 SIWZ) - jeżeli dotyczy Wykonawcy zawierającego w szczególności: 1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 2. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zakres, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia winno być złożone w oryginale. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona; 6. na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy. 7. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 8. Na wezwanie Zamawiającego wykaz wraz z referencjami lub innymi dokumentami innych Zamawiających potwierdzającymi, że zadanie zostało wykonane należycie. Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną usługę w zakresie usług sprzątania w budynku o powierzchni użytkowej min. 1500,00 m2, będącym budynkiem czynnym tj. oddanym do użytkowania oraz użytkowanym w zwykły sposób przez użytkowników nie wykorzystywanych na cele magazynowe lub produkcyjne lub produkcyjno-magazynowe. Powyższych kryteriów nie spełnią Wykonawcy, którzy wykonali usługę sprzątania budynku po zakończeniu robót budowlanych. 9. Wykonawca zobowiązany jest w wykazie, o którym mowa powyżej, wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, budynek z podaniem jego adresu, przeznaczenie budynku oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi Załącznik 5 SIWZ. 10. Dowodami, o których mowa powyżej są: 10.1. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, 10.2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów uzyskać. Treść dokumentów musi potwierdzać, że dostawy zostały lub są wykonane w sposób należyty. 11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane informacje mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. 12. Na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie, że przy realizacji zadania dostarczone zostaną urządzenia, materiały, które będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania (Załącznik 6 SIWZ). 13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę w zakresie w jakim jego dotyczy. 14. Dokument potwierdzający zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC). na sumę (jednego lub wszystkich zdarzeń) nie mniejszą niż 100 000,00 (sto tysięcy) złotych wraz z dowodem opłacenia składki. 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub aktualne dokumenty dotyczące wykonawcy składającego ofertę lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać adres strony internetowej oraz wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego (przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o.) w którym były złożone przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie, że przy realizacji zadania dostarczone zostaną urządzenia, materiały, które będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania (Załącznik 6 SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 3000,00 złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: a. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; c. w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 - 3 Umowy będzie pomniejszane o wartość usług niewykonywanych przez Wykonawcę również z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. wyłączenia poszczególnych pomieszczeń objętych przedmiotem Umowy, na okres wykonywania prac remontowo - budowlanych, b. zamknięcia pomieszczeń z innych przyczyn. 2. Wówczas zmianie ulegnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość usługi wykonywanej w wyłączonych ze sprzątania pomieszczeń, skalkulowaną na podstawie ceny sprzątania 1 m2 powierzchni, wskazanej w złożonej ofercie przez Wykonawcę. 3. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia zaistnienia sytuacji uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

11. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą 11.1. Oferta na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik 1 SIWZ. 11.2. Oświadczenie w formie określonej w Załączniku 2 SIWZ o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 11.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu Załączniku 2 SIWZ. 11.4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 11.5. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca występuje jako spółka cywilna a oferta nie jest podpisywana przez członków spółki cywilnej. 11.6. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.7. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) musi podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. 11.8. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 11.9. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy Wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą. 11.10. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, informacja musi zawierać dane umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. ? W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdego Wykonawcę. ? W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. ? W przypadku powoływania się na podmiot trzeci - podmiot trzeci składa wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy podmiot. ? W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa oświadczenie. 11.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 11.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9.4. W przypadku, gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.5. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów a podmiot udostępniający swoje zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom. 9.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10. Wykazy, oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania 10.1. Wykazy, oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia potwierdza Wykonawca lub podmioty składające wykazy, oświadczenia i dokumenty. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego. 10.2. Dokumenty dotyczące oświadczenia woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań muszą być złożone w formie oryginału a nie kopii. 10.3. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ inne niż oświadczenia lub dotyczące zaciągania zobowiązań składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.