Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Usługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Sy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Usługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 502947-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Regon:

ulica: ul. Bankowa

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40007

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 323 592 048

e-mail: dzp-l@us.edu.pl

Fax: 323 592 048

Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://dzp.us.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://dzp.us.edu.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Dziale Zamówień Publicznych UŚ w Katowicach

Adres:

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. 69

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP

Numer referencyjny:

DZP.381.095.2017.UG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP, zwanego dalej "Systemem", w łącznej liczbie do 120 osobodni w okresie trwania umowy (1 osobodzień = 8 godzin roboczych). 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) naprawę awarii, błędów i usterek systemu SAP wraz z przekazaniem dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie; b) udzielanie administratorom systemu wsparcia w czynnościach związanych z wgrywaniem poprawek oraz not aktualizacyjnych system zgodnie z obowiązującymi w organizacji Zamawiającego procedurami; c) udzielanie administratorom i użytkownikom kluczowym wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów aplikacyjnych związanych z użytkowaniem systemu SAP; d) udzielanie wyznaczonym przez Zamawiającego użytkownikom systemu SAP profesjonalnej pomocy (konsultacje zdalne lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) w korzystaniu z systemu z użyciem funkcjonalności, jakie posiada wdrożony system Zamawiającego; e) udzielanie administratorom systemu wsparcia w zakresie wykonywania prac konfiguracyjnych w systemie SAP; f) aktualizacje systemu, dostosowywanie systemu SAP do zmieniających się przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego; g) realizowanie prac polegających na modyfikacji i rozwoju systemu SAP wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizowanej modyfikacji. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 4) Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w terminie od daty zawarcia umowy do 06.11.2018r. albo do wyczerpania 120 osobodni świadczenia usług w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 5) Wymagany maksymalny czas reakcji liczony od zgłoszenia serwisowego: a) Awaria do 1h, b) Błąd do 6h roboczych, c) Usterka do 24h roboczych. W przypadku, gdy zgłoszenie serwisowe zostanie dokonane poza godzinami roboczymi (tj. poza godzinami 8:00-16:00), uważa się je za złożone o godz. 8:00 następnego dnia roboczego po dacie tego zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszeń awarii. 6) Wymagany maksymalny czas rozwiązania problemu liczony od zgłoszenia serwisowego: a) Awaria do 8h, b) Błąd do 48h, c) Usterka do 72h. Czas rozwiązania problemu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert - w przypadku zaoferowania krótszego czasu, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ 7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

72250000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV72514300-472514200-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-06

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zdolność techniczna Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty: a) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, której przedmiotem jest wdrożenie systemu SAP ERP zakończone startem produkcyjnym, który obejmował przynajmniej moduły: FI, CO, PM, SD, MM, PS, HR, dla minimum 50 nazwanych użytkowników systemu produkcyjnego i co najmniej 1000 zatrudnionych, który wspiera obsługę wielozatrudnienia w systemie, oraz b) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, której przedmiotem jest wparcie i rozwój wdrożonego systemu SAP ERP dla minimum 50 nazwanych użytkowników systemu produkcyjnego, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, oraz c) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, której przedmiotem jest wparcie i rozwój wdrożonego systemu SAP ERP w obszarze HR ze wsparciem obsługi wielozatrudnienia w systemie, dla minimum 500 zatrudnionych, dla których naliczane jest wynagrodzenie, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykaże się realizacją usług, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz - wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt. 1 SIWZ (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona). Zdolność zawodowa O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: a) Kierownik wsparcia i rozwoju posiadający: - udział jako kierownik projektu w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu systemu SAP ERP, oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na systemie SAP ERP, b) na potrzeby wsparcia i rozwoju grupy Finanse i Księgowość systemu SAP (Moduły: Finanse i Księgowość, Zarządzanie środkami trwałymi, Controling, Budżetowanie, Gospodarka materiałowa, Sprzedaż i dystrybucja, Podatek od towarów i usług, Inwentaryzacja), co najmniej 2 osoby posiadające: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu z grupy Finanse i Księgowość systemu SAP, oraz - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju wdrożonego systemu zawierającego co najmniej 3 Moduły z grupy Finanse i Księgowość systemu SAP, c) na potrzeby wsparcia i rozwoju grupy Kadry i Płace w zakresie kadr co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu Kadry systemu SAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju wdrożonego systemu zawierającego co najmniej Moduł Kadry systemu SAP, d) na potrzeby wsparcia i rozwoju grupy Kadry i Płace w zakresie płac co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu Płace systemu SAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju, wdrożonego systemu zawierającego co najmniej Moduł Płace systemu SAP, e) na potrzeby wsparcia i rozwoju w obszarze BASIS co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu BASIS SAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju wdrożonego systemu SAP, f) na potrzeby wsparcia i rozwoju grupy Pozostałe obszary ERP (Moduły: Podróże służbowe, Inwestycje, Zakupy, Zarządzanie nieruchomościami) co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu z grupy Pozostałe obszary ERP systemu SAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju, wdrożonego systemu zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Pozostałe obszary ERP systemu SAP, g) na potrzeby wsparcia i rozwoju Systemu od strony programistycznej co najmniej 2 osoby posiadające: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programowania w języku ABAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju, wdrożonego systemu SAP, h) na potrzeby wsparcia i rozwoju grupy Pozostałe PS Badania naukowe co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu w zakresie co najmniej jednego Modułu z grupy PS systemu SAP, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju, wdrożonego systemu zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy PS systemu SAP, i) na potrzeby wsparcia i rozwoju Portalu pracowniczego (Enterprise Portal SAP - EP) co najmniej 1 osobę posiadającą: - udział w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniu Portalu pracowniczego, - udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, którego przedmiotem było świadczenie usługi wparcia i rozwoju, wdrożonego systemu zawierającego Portal pracowniczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia żadnej z funkcji opisanych w pkt a) do i), tzn. jedna osoba nie może pełnić w przedmiotowym zamówieniu więcej niż jednej funkcji. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz - wykaz osób, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 2 SIWZ (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).

Tak

Informacje dodatkowe:

1) Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2) ustawy Pzp; c) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w niniejszym punkcie nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami, lub aby zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności, o których mowa w pkt 1. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku wymienionego w pkt III.1.3 ogłoszenia powinno zostać wykazane łącznie;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1E do SIWZ. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1F do SIWZ. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. "siła wyższa"; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty lub jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, 4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 8 umowy, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 9 umowy, 5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych od osób uczestniczących w wykonywaniu usługi, określonych w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy), 6) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron, 7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.