Dzisiaj jest: 28.1.2021, imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Usługi prania bielizny szpitalnej dla Tomaszowskiego Cent

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Usługi prania bielizny szpitalnej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500127-N-2018 z dnia 2018-01-02 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Regon: 10055873300000

ulica: ul. Jana Pawła II

Numer domu: 35

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 97200

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 447 257 235

e-mail: centrum@tomaszow.org.pl

Fax: 447 257 235

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalwtomaszowie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.szpitalwtomaszowie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szpitalwtomaszowie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, złożyć w Kancelarii Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi prania bielizny szpitalnej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Numer referencyjny:

ZP/1/SP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: usługa prania bielizny szpitalnej wraz z korzystaniem z bielizny operacyjnej przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Usługi prania obejmują - odbiór od Zamawiającego brudnej bielizny, dezynfekcję, maglowanie, moczenie, pranie, krochmalenie, czyszczenie na sucho, suszenie, prasowanie bielizny, pościeli i odzieży, naprawa asortymentu uszkodzonego oraz dowóz do Zamawiającego. Przewidywana ilości asortymentu do prania na okres 24 miesięcy - 200.000kg [...]

II.5) Główny kod CPV:

98310000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV98311000-698315000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3.2 zezwolenie władz sanitarno-epidemiologicznych na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej; zezwolenie stacji sanitarno-epidemiologicznej na środek transportu, który przeznaczony będzie do przewożenia bielizny i odzieży szpitalnej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3.2

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3.2 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Forma wykazu zgodna z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż min. 200 000 zł; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. , Forma wykazu zgodna z załącznikiem nr 7 do SIWZ. W wykazie należy podać: urządzenie do prasowania fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne lub ręczne składanie; środek transportu przystosowanym do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej. Wskazany środek transportu musi posiadać aktualną opinie wydaną przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub równoważną jednostkę, dopuszczającą wykazany transport do przewozu bielizny i odzieży szpitalne

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenia Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, - załącznik nr 3.1, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3.2 zezwolenie władz sanitarno-epidemiologicznych na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej; zezwolenie stacji sanitarno-epidemiologicznej na środek transportu, który przeznaczony będzie do przewożenia bielizny i odzieży szpitalnej. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Forma wykazu zgodna z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż min. 200 000 zł; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. , Forma wykazu zgodna z załącznikiem nr 7 do SIWZ. W wykazie należy podać: urządzenie do prasowania fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne lub ręczne składanie; środek transportu przystosowanym do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej. Wskazany środek transportu musi posiadać aktualną opinie wydaną przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub równoważną jednostkę, dopuszczającą wykazany transport do przewozu bielizny i odzieży szpitalne

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

protokołu z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub równoważną jednostkę, ( nie starszy niż 12 miesięcy), protokołu z ostatniej kontroli z badań mikrobiologicznych dotyczący pranej bielizny czystej i wózków transportowych przeprowadzonej przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub równoważną jednostkę, ( nie starszy niż 12 miesięcy); certyfikatu lub raportu potwierdzającego, że bielizna operacyjna spełnia normę PN-EN 13795

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ; wypełniony formularz : Formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ. dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX, XII niniejszej SIWZ Upoważnienie do podpisywania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Oferta wspólna musi wskazywać pełnomocnika o reprezentowaniu w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i w określonym zakresie i warunkach: a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę ceny będącej przedmiotem umowy; b) dopuszczalna jest zmiana terminów realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej o czas niezbędny wynikający z tych okoliczności ( za siłę wyższą nie uznaje się np.: warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca usługi, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.); c) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów); d) jeżeli zamiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie. Waloryzacja odbywa się na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmian na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, o wartość całkowitego wzrostu kosztu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia lub stawki godzinowej osób, może nastąpić wyłącznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę zarówno samego wzrostu kosztów jak również ich wysokości z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych obciążeń publicznoprawnych z tym związanych, zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego ww. wniosku i udowodnienia zawartych w nim twierdzeń, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia wejście w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym zmieniona wysokość wynagrodzenia w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności złożonego wniosku obowiązywać będzie od dnia jego złożenia, jednak nie wcześniej niż od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, jeżeli Wykonawca złoży i udokumentuje wniosek po upływie 30 dni, zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.); e) jeżeli zamiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie. Waloryzacja odbywa się na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmian na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, o wartość wzrostu całkowitego kosztu ponoszonego dodatkowo przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, może nastąpić wyłącznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę zarówno samego wzrostu kosztów jak również ich wysokości , zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego ww. wniosku i udowodnienia zawartych w nim twierdzeń, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia wejście w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym zmieniona wysokość wynagrodzenia w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności złożonego wniosku obowiązywać będzie od dnia jego złożenia, jednak nie wcześniej niż od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, jeżeli Wykonawca złoży i udokumentuje wniosek po upływie 30 dni, zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.); f) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, nazwy; g) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych jakie posiadają podmioty zamienne; h) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego; i) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-12

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.