Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta

Miasto Gorzów Wlkp.

Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503586-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Regon: 210966680

ulica: Sikorskiego

Numer domu: 3-4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48957355576

e-mail: zampubl@um.gorzow.pl

Fax: +48957355612

Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Numer referencyjny:

WAD-VI.271.2.2018.AR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Zorganizowanie i wykonanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gorzowa Wlkp. - w granicach administracyjnych Miasta przy użyciu dwóch samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi, łącznie z kierowcą (8 + 1) będących w dyspozycji Wykonawcy; 2.Samochody muszą być homologacyjnie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniając poniższe warunki: 1)dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z,1926.); 2)przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; 3) wyposażenie w szyny lub pasy do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę, podjazd lub windę umożliwiającą wjazd do samochodu wózkiem z osobą niepełnosprawną; 4) wyposażenie w drzwi boczne umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo; 5) wyposażenie w klimatyzację; 6)dodatkowo oznaczone: a) znakiem stosowanym powszechnie przez osoby niepełnosprawne; b) numerem telefonu, adresem i adresem e-mail, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia oraz udzielane informacje o przewozach; c)logo miasta Gorzowa Wlkp.; 3.Taksometry i kasy fiskalne na okres realizacji zadania zabezpiecza Miasto na zasadzie umowy powierzenia mienia. 4.Wykonanie usług przewozowych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości ok. 60.920,16 km, przy czym Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw do Zleceniodawcy w przypadku nie wykonania podanej przybliżonej ilości kilometrów. 5.Wykonanie usługi przewozowej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz uprawnionych osób, którymi są osoby niepełnosprawne z opiekunem lub bez: -zameldowane w Gorzowie Wlkp. na stałe lub tymczasowo na okres minimum trzech miesięcy lub osoby zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. (co należy potwierdzić umową najmu mieszkania, bądź oświadczeniem właściciela mieszkania o zamieszkiwaniu), które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby przed 16 rokiem życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, -pierwszeństwo przejazdu posiadają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 6. Przewóz osób niepełnosprawnych finansowany jest ze środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Wpływy z tytułu opłat za bilety ponoszone przez Pasażerów stanowią dochód miasta Gorzowa Wlkp. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania opłat od pasażerów w wysokości zgodnej z "Cennikiem opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp." zawartego w załączniku nr 2 do umowy stanowiącej Część II SIWZ i przekazywania ich Zleceniodawcy; 8. Wykonanie usług przewozowych: 1) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00; 2) w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00; 3) poza określonymi godzinami wyłącznie w następujących przypadkach: a) złożenia zamówienia na dzień roboczy (poniedziałek - sobota) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem; b) złożenia zamówienia na dzień wolny od pracy (niedziele i święta) co najmniej w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym. 9. Przyjmowanie zamówień na usługi przewozowe: 1) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00; 2)w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00. 10. Wykonywanie usług przewozowych wg zasad: 1) kurs wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o ile pasażer nie wskaże innej trasy; 2) opłata pobierana będzie od kursu (przejazdu), według obowiązującego "Cennika opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp.; 3)cennik za przejazd osób niepełnosprawnych ustała Zleceniodawca, przy uwzględnieniu bezpłatnego przewozu osoby towarzyszącej (opiekuna) i niepobierania opłat z tytułu dojazdu do pasażera; 4) cena kursu z postojem jest sumą należności za przejazd i czas postoju; 5)czas postoju - jest to czas ustalony pomiędzy pasażerem, a dyspozytorem liczony od czasu opuszczenia pojazdu przez pasażera, zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem, iż czas oczekiwania kierowcy nie może być dłuższy niż 10 minut, od umówionej godziny powrotu. Przekroczenie tego czasu traktowane jest jako rezygnacja z usługi; 6)osoba zamawiająca kurs, rezygnująca z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu, ponosi konsekwencje finansowe polegające na obowiązku opłacenia kosztów dojazdu i powrotu wedle stawki przewidzianej w cenniku; 7) pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu; 8) przy kursach indywidualnych Wykonawca pobierać będzie opłatę bezpośrednio w pojeździe, według obowiązującego cennika, na potwierdzenie wniesienia opłaty za przejazd pasażer otrzymywać będzie paragon; 9) opłatę za przewozy wielokrotne pobierać będzie Wykonawca według obowiązującego cennika - na potwierdzenie wniesienia opłaty pasażer otrzymywać będzie dowód wpłaty (KP) na podstawie którego Zleceniodawca wystawi fakturę VAT; 10) kierowca pojazdu sprawdza wymienione w ust. 5 uprawnienia pasażera do przejazdu; 11)w pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. 11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem pojazdów, w szczególności: ubezpieczenia OC, NW, przeglądów okresowych, bieżących napraw, obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych, paliwa, opłat parkingowych, dbania o ogólny stan pojazdów, utrzymania karoserii i wnętrza pojazdów w czystości. 12. Wykonawca zabezpiecza niezbędny personel do obsługi i przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami - prawo jazdy kategorii B uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260,1926.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiada za prawidłową organizację pracy. Zakres obowiązków i czynności przy świadczeniu ww. usług dla osób wykonujących zamówienie ustala Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV:

60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. w wysokości do 50% zmówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zakresu usług wskazanych w niniejszej SIWZ, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz projekcie umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, uprawniającą do przewozu na terenie Polski, bądź licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzieloną na obszar obejmujący minimum gminę Gorzów Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2017.2200);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a)wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych przez okres min. 6 miesięcy Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu usług złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby zamówienia - co najmniej dwoma samochodami osobowymi, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi, łącznie z kierowcą (8 + 1). Samochody osobowe muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniając poniższe warunki: -dopuszczone do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926.) -przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; -wyposażone w szyny lub pasy do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę, podjazd lub windę umożliwiającą wjazd do samochodu wózkiem z osobą niepełnosprawną; -wyposażone w drzwi boczne umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo; -wyposażone w klimatyzację, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu urządzeń technicznych złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złoży w odniesieniu do tych podmiotów odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, uprawniającą do przewozu na terenie Polski, bądź licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzieloną na obszar obejmujący minimum gminę Gorzów Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2017.2200); b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; c)wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zmówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.- wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),2.Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 3.Pisemne Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów jeśli dotyczy).4.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa,6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a) w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, przy czym wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jaki Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron lub niemożności osiągnięcia celu umowy, okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia: - nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, w tym norm i standardów. b) osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: - niewywiązywanie się tych osób z powierzonych obowiązków, - rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany w umowie Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.