Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Usługi serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.

Usługi serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 499717-N-2018 z dnia 2018-01-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.

Regon: 24083705400000

ulica: ul. Szpitalna

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41-219

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 41 30 111

e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

Fax: 32 41 30 112

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej

Numer referencyjny:

ZP-2200-2/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1) przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 2÷14), 2) serwisowania i przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 1) będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1. Zamówienie składa się z 14 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet 1 - Serwisowanie sterylizatorów parowych SteriVap; Pakiet 2 - Aparat EEG Nicolet One firmy Viasys; Pakiet 3 - Nóż harmoniczny firmy Olympus; Pakiet 4 - Respirator transportowy Medumat firmy Weinmann; Pakiet 5 - Zestaw laryngologiczny: Generator RF, diagnostyka zaburzeń snu, videookulary; Pakiet 6 - Aparat InfantFlow SiPAP firmy Care Fusion; Pakiet 7 - Zestaw Core z elektronarzędziami ortopedycznymi firmy Stryker; Pakiet 8 - Zestawy endoskopowe Evis Exera firmy Olympus; Pakiet 9 - Aparat do badań urodynamicznych Sensic Clinic G3 firmy Mediwatch; Pakiet 10 - Zestaw artroskopowy Full HD z shaverem firmy Storz; Pakiet 11 - Shaver laryngologiczny IPC M4 i nawigacja elektromagnetyczna Fusion firmy Medtronic; Pakiet 12 - Mammograf Mammomat 1000 firmy Siemens; Pakiet 13 - Laser Lisa Spihnx 60 firmy Lisa; Pakiet 14 - Aparat RTG Multix Pro firmy Siemens. 2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ.. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ, 2) dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ, 3) dokonania, podczas przeglądów, wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy), 4) wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego. 5) dokumentowania przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego. Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 2÷14) Po zakończeniu przeglądu, bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 1) Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabr., nazwisko osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę. 4. Wpis do paszportu będzie zawierać zapis: "Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne - zalecana naprawa), kolejna zalecana przez Wykonawcę data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu. 5. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego. 6. Realizacja zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym +/-5 dni roboczych, po ustaleniu z Działem Aparatury Medycznej. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę min. 12 godz. przed przybyciem u Zamawiającego - Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135 - WARUNEK BEZWZGLĘDNY. 7. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę. 8. Zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu. 9. Podczas przeglądu technicznego będą wymienione tylko te części, które wskaże Wykonawca, po rzeczywistym stwierdzeniu konieczności wymiany i potwierdzeniu przez służby techniczne Zamawiającego, poza częściami, o których mowa w pkt. 3.1.

II.5) Główny kod CPV:

50400000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena100,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi serwisowania, przeglądów technicznych urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę (wymieniony poniżej ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (co najmniej 1 zamówienie): Pakiet 1 - Serwisowanie sterylizatorów parowych firmy BMT; Pakiet 2 - Aparaty EEG firmy Viasys; Pakiet 3 - Nóż harmoniczny firmy Olympus; Pakiet 4 - Respirator transportowy firmy Weinmann; Pakiet 5 - Zestaw laryngologiczny: Generator RF, diagnostyka zaburzeń snu, videookulary firmy Curis; Pakiet 6 - Aparaty do wspomagania oddechu firmy Care Fusion; Pakiet 7 - Zestaw elektronarzędzi ortopedycznych firmy Stryker; Pakiet 8 - Zestawy endoskopowe firmy Olympus; Pakiet 9 - Aparat do badań urodynamicznych firmy Mediwatch; Pakiet 10 - Zestaw artroskopowy z shaverem firmy Storz; Pakiet 11 - Shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic; Pakiet 12 - Mammografy firmy Siemens; Pakiet 13 - Lasery firmy Lisa; Pakiet 14 - Aparaty RTG firmy Siemens. 2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej 1 zamówienie w/g wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Przez wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający rozumie serwisowanie, przeglądy techniczne urządzeń, aparatury medycznej - opisanych w Rozdz. 2 pkt 1 SIWZ i Rozdz. IV pkt 2 - opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Dowodem, o którym mowa wyżej są: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje (posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów) i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe (do serwisowania przedmiotu zamówienie dla pakietu 1 i do przeglądu technicznego aparatury dla pakietów 2÷14 określonej w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ - według załącznika nr 6 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: - formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ, - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz 2.1 do SIWZ, - formularz/e asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.14 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

WYNAGRODZENIE 1. Wartość przedmiotu umowy ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas przeglądu zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. 2. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1, wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy. 4. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach niniejszej umowy i unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe. 3. Przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. w przypadku braku możliwości dokonania serwisowania lub przeglądu aparatury spowodowanego awarią aparatury.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-09

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Pakiet 2 - Aparat EEG Nicolet One firmy Viasys

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.