Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych

Miasto Białystok

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 499176-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Białystok

Regon: 000515000

ulica: Słonimska

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 85 869 62 49

e-mail: zzp@um.bialystok.pl

Fax: 85 869 62 65

Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku

Numer referencyjny:

ZDM-VII.271.15.2017 MD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja urządzeń kanałów technologicznych na terenie miasta Białegostoku. 2. Miejskie Kanały Technologiczne obejmują kanały, studnie, rurociągi i kanalizacje wykonane jako: 1) Miejskie kanały technologiczne 2) Kanalizacje teletechnicznej wraz ze światłowodami i innymi elementami sieci światłowodowej Ilość kilometrów kanalizacji teletechnicznej i lokalizacje zostały podane w załączniku 6 do SIWZ 3. Zakres realizacji zamówienia: 1) Prace konserwacyjne objęte ryczałtem miesięcznym (materiały potrzebne do wykonania prac wymienionych poniżej konserwator zapewnia własnym staraniem i na własny koszt): a) utrzymanie w czystości komór studni kablowych, b) sprawdzenie i poprawienie mocowania wewnętrznych pokryw zabezpieczających, c) konserwację kłódek i zamków do wewnętrznych pokryw zabezpieczających d) uzupełnienie ubytków murarskich w studniach kablowych o powierzchni nie, przekraczającej 0,5 m2 powierzchni ściany e) w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych wsporników/uchwytów f) przegląd, uporządkowanie i umocowanie istniejących kabli g) przegląd sposobu wprowadzenia rur i ich uszczelnienia z ewentualną poprawą h) uzupełnienie zaślepek i korków na końcówkach rurociągów kablowych (zabezpieczenie przed zamuleniem) i) sprawdzenia stanu i ewentualne uzupełnienie elementów połączeniowych na rurociągach kablowych j) właściwą organizację rur kanalizacji w studni kablowej k) przegląd innych elementów sieci w tym stelaży zapasów kablowych i muf połączeniowych l) konserwację elementów metalowych m) sporządzenie raportu z dokonanych prac i opisu stanu istniejącego studni określające zakres koniecznych prac remontowych n) w przeciągu 6 miesięcy do podpisania umowy wykonanie pełnej inwentaryzacji kanałów technologicznych w wersji elektronicznej np. CAD wraz z przeglądem rocznym o) uzupełnienie przywieszek identyfikacyjnych na elementach sieci w studniach kablowych p) sprawdzanie drożności rur kanalizacji teletechnicznej q) niezwłoczne (nie dłużej niż w ciągu 2 godzin) zabezpieczenie uszkodzonej studni na pomocą znaku U - 21 a lub U - 21 b w przypadku uszkodzenia pokrywy/ ramy zagrażającej bezpieczeństwu również w nocy i dni wolne od pracy r) badania reflektometryczne kabli światłowodowych s) lokalizowanie uszkodzonych światłowodów 2) Sposób realizacji prac konserwacyjnych: a) Na czas realizacji zamówienia wykonawca zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz zapewni stały kontakt telefoniczny oraz będzie posiadał stale włączony fax. w celu umożliwienia przekazywania do realizacji robót - nr telefonu, nr faxu lub tel. komórkowy (dodatkowo może być również konto e-mail). b) Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy w dni robocze, dni wolne od pracy, w tym również dni świąteczne, c) Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania zamówienia w zakresie konserwacji zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w ramach niniejszej umowy. d) Wykonawca zamówienia ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót wykonywanych na obiektach objętych konserwacją. e) Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekty do konserwacji, wraz z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania. f) Po okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu obiekty do konserwacji, wraz z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania. Przekazanie nastąpi w ciągu 2 tygodni od zakończenia terminu obowiązywania umowy. Za czas przekazywania nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. g) Prace określone w rozdz. III pkt 3 objęte ryczałtem, będą wykonywane na bieżąco nie dłużej jednak niż w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia usterki lub wykrycia jej przez konserwatora. Natomiast prace awaryjne będą wykonywane w miarę potrzeb w terminie określonym w protokole konieczności sporządzonym przez zamawiającego. W przypadku niemożności dotrzymania terminu Wykonawca pisemnie zwróci się do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji z uzasadnieniem zaistnienia takiej konieczności. h) Wykonawca zapewni transport do odbioru prac oraz przeglądu kanałów technologicznych objętych konserwacją. i) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia. j) Wykonawca będzie obecny przy dokonywaniu odbiorów oraz umożliwi dostęp do wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia. k) Za wszelkie szkody spowodowane na rzecz osób trzecich a wynikłe z powodu nienależytego bądź nieterminowego wykonania zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. l) Wykonywanie zdjęć cyfrowych wszystkich uszkodzeń elementów związanych z konserwacją w ilości min. 3 szt. odnośnie 1 zdarzenia oraz wykonywanie zdjęć cyfrowych naprawionych elementów związanych z konserwacją. m) Za prace konserwacyjne wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z Załącznika nr 1 do SIWZ - formularza ofertowego. n) Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik konserwacji w formie elektronicznej, w którym będzie odnotowywał: - wszystkie zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości elementów konserwowanych; - wszelkie naprawy elementów konserwowanych - planowane przeglądy, remonty elementów konserwowanych 3) Prace awaryjne a) W tabeli poniżej zamieszczono prace związane z konserwacją, które będą wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności, w którym zostanie określony zakres prac oraz termin ich realizacji. Prace te będą rozliczane cenami jednostkowymi brutto wskazanym Załącznika nr 1A do SIWZ - formularzu cenowym. b) na prace wymienione w tabeli poniżej poz. nr 1 - 38 Wykonawca udzieli min. 2 letniej gwarancji, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru wykonanych prac, zleconych protokołem konieczności - termin gwarancji podlega ocenie zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ. Uwaga: ceny jednostkowe wymienionych poniżej usług muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją w tym m.in. koszty materiałów, robociznę, koszty pośrednie, zysk, koszty pracy sprzętu i transportu. Nr Wykaz prac Planowana ilość 1 Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę 11 szt. 2 Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej pojedynczej, bez regulacji, na nową ramę 10 szt. 3 Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej, bez regulacji, na nową ramę 10 szt. 4 Regulacja rzędnej ramy studni powyżej 5cm za każde rozpoczęte 10cm wysokości 6 szt. 5 Wymiana pokrywy lekkiej 20 szt. 6 Wymiana pokrywy ciężkiej 20 szt. 7 Nabudowanie studni SK-1 na istniejącej kanalizacji 4 szt. 8 Nabudowanie studni SK-2 na istniejącej kanalizacji 4 szt. 9 Nabudowanie studni SKR-1 na istniejącej kanalizacji 3 szt. 10 Nabudowanie studni SKR-2 na istniejącej kanalizacji 4 szt. 11 Usunięcie nie drożności rur kanału technologicznego/ kanalizacji (rury kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych) - bez odtworzenia nawierzchni 15 niedrożnych odcinków 12 Usunięcie niedrożności kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni 20 niedrożnych odcinków 13 Odtworzenie kanału technologicznego metodą wykopu otwartego - za pierwszą rurę 60 mb 14 Odtworzenie kanału technologicznego - za każdą następną 160 mb 15 Montaż studni SK-1 - bez materiału 2 szt. 16 Montaż studni SK-2 - bez materiału 2 szt. 17 Montaż studni SKR-1 - bez materiału 2 szt. 18 Montaż studni SKR-2 - bez materiału 2 szt. 19 Rozbiórka ścian studni 3 m2 20 Odtworzenie ścian studni 5 m2 21 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową 10 m2 22 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni twardych wraz z podbudową (polbruk, płytka chodnikowa, kostka kamienna, trylinka, beton, nawierzchni bitumicznej, itd.) 30 m2 23 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (kruszywa kamienne, żwiry) 50 m2 24 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (grunt rodzimy stabilizowany, trawnik) 50 m2 25 Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej zabezpieczającej - ramy ciężkie lub podwójne lekkie (tzw. PIOCH-y) 2 szt. 26 Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej zabezpieczającej - ramy pojedyncze lekkie (tzw. PIOCH-y) 2 szt. 27 Wykonanie mocowania zapasu kabla lub mufy kablowej do ściany studni (bez kosztu stelaży, skrzynek czy uchwytów do muf) 7 szt. 28 Montaż stelażu zapasu kabla max. do 100m kabla - (bez względu na typ - cena uśredniona) 5 szt. 29 Montaż uchwytu mufy światłowodowej - (bez względu na typ mufy - cena uśredniona) 5 szt. 30 Rozbiórka studni SK-1 z utylizacją 5 szt. 31 Rozbiórka studni SKR-1 z utylizacją 2 szt. 32 Rozbiórka studni SK-2 z utylizacją 5 szt. 33 Rozbiórka studni SKR-2 z utylizacją 2 szt. 34 Naprawa uszkodzonego/ przeciętego kabla światłowodowego do 24 włókien 6 szt. 35 Naprawa uszkodzonego/ przeciętego kabla światłowodowego powyżej 24 do 48 włókien 5 szt. 36 Naprawa uszkodzonego/ przeciętego kabla elektrycznego do 5 żył 6 szt. 37 Wykonanie mufy światłowodowej 8 szt. 38 Wykonie mufy elektrycznej 3 szt. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych w tabelach ilości robót, w ramach ogólnej wartości brutto (CB), przeznaczonej na realizację prac awaryjnych w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianych usług nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych. 4) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie prac (czynności) konserwacyjnych wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. 5) Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV:

50332000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać: - wykonanie lub wykonywanie usług (co najmniej 1usługa) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na prowadzeniu konserwacji kanałów technologicznych wraz z siecią światłowodową - o wartości min. 150 000,00 zł (w przypadku umów będących w trakcie realizacji wartość zrealizowanych usług winna być nie mniejsza niż 150 000,00 zł) lub - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanałów technologicznych wraz z budową sieci światłowodowej o wartości min. 150 000,00 zł;

Informacje dodatkowe:

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca składa: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, lub wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z powyższym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - "Utrzymanie i konserwację urządzeń kanałów technologicznych na terenie miasta Białegostoku." 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.