Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i rewitalizację

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i rewitalizację wybranych terenów zieleni położonych w dzielnicach Szopienice i Śródmieście Miasta Katowice wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504611-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Regon: 000515780

ulica: ulicy Grażyńskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40-126

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 258 20 21-25

e-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl

Fax: 32 258 20 25, 41 63 167

Adres strony internetowej (URL): www.kzgm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską

Adres:

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro - Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ulicy Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i rewitalizację wybranych terenów zieleni położonych w dzielnicach Szopienice i Śródmieście Miasta Katowice wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny:

NZ.231.006.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 5 kompletów dokumentacji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni w dzielnicach Szopienice i Śródmieście w następujących lokalizacjach: 1) ulicy Oswobodzenia 53a, 2) ulicy Wiosny Ludów 81, ulicy Chemiczna 1,3,5, ulicy Szabelniana 6 3) ulicy Zamenhofa 40-40b, 4) ulicy Obrońców Westerplatte 15, 5) ulicy Skłodowskiej 29, zwanych dalej "Zadaniami". 2. Wykonawca zobowiązany jest: 1) sporządzić, dla każdego z Zadań określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3 i 5 dokumentację obejmującą: a) projekt wykonawczy zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) STWIORB; 2) sporządzić, dla Zadania określonego w ust. 1 pkt. 4 dokumentację obejmującą: a) mapa do celów projektowych, b) projekt wykonawczy zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni wraz z wykonaniem oświetlenia solarnego na terenie objętym zagospodarowaniem, c) przedmiar robót, d) kosztorys inwestorski, e) STWIORB; 3) uzyskać wymagane prawem decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, a także potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych; 4) uzyskać opinie, uzgodnienia lub pozwolenia konserwatorskie (dla nieruchomości objętych ochroną konserwatorską Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), jeśli zakres projektowanych robót budowlanych i prac agrotechnicznych będzie tego wymagał, 5) jednorazowo, dla każdego zadania, zaktualizować projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, po przeprowadzeniu w okresie wiosennym oględzin stanu trawników, w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy zakresem zaplanowanych zabiegów rekultywacyjnych, a stanem faktycznym; 6) zaktualizować, dla każdego Zadania, kosztorysy inwestorskie na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane; 7) udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywać je Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonać stosownych zmian w dokumentacji, podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; 8) pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych i prac agrotechnicznych, w tym w oparciu o wykonaną dokumentację. 3. Tereny objęte zamówieniem, "Zadania", są położone w lokalizacjach: 1. w okolicy nieruchomości przy ulicy Oswobodzenia 53a Obręb: Janów; dz. nr 2547/188,2548/188,2549/188,1440/188, powierzchnia: ok. 1500 m2 Właściciel (władający): Miasto Katowice (KZGM), 2. w okolicy nieruchomości przy ulicy Wiosny Ludów 81, ulicy Chemicznej 1,3, 5 i ulicy Szabelnianej 6, Obręb: Szopienice; dz. nr 2021/103; powierzchnia: ok. 2200 m2; Właściciel (władający): Miasto Katowice (KZGM) 3. w okolicy nieruchomości przy ulicy Zamenhofa 40-40b, Obręb: Szopienice, dz. nr 1581/17, 1580/17, 1576/17, 1793/16 , powierzchnia: ok. 283m2 Właściciel (władający): Miasto Katowice (Urząd Miasta-Zasoby Gminy) 4. w okolicy nieruchomości przy ulicy Obrońców Westerplatte 15 Obręb: Roździeń, dz. nr 1152/18, 1084/18, powierzchnia: ok. 1300 m2 Właściciel (władający): Miasto Katowice (KZGM) 5. w okolicy nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 29 Obręb: Śródmieście - Załęże, dz. nr 45/14 i 45/15, powierzchnia: ok. 220 m2 Właściciel (władający) : Miasto Katowice (KZGM) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ), w tym informacje w zakresie wielkości obszaru objętego projektowaniem, czynności koniecznych do wykonania oraz wytycznych, co do poszczególnych opracowań zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna wraz z planami sytuacyjnymi z zakresem planowanych prac stanowiące załącznik do umowy). 5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia (gwarantowany zakres zamówienia, jaki na pewno zostanie zrealizowany) obejmuje opracowanie dokumentacji. Prawo opcji polega na możliwości zlecania pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego (maksymalnie 17 nadzorów). Zamawiający może zrezygnować ze zlecania nadzoru autorskiego w przypadku niewykonywania robót budowlanych lub braku okoliczności wymagających pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót. W przypadku braku pisemnego wezwania dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzorów wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

II.5) Główny kod CPV:

71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71242000-671248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

33031,72

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu usług tego samego rodzaju tj. opracowanie nie więcej niż 4 dokumentacji mogących obejmować: a) projekt wykonawczy zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) STWIORB, lub a) mapa do celów projektowych, b) projekt wykonawczy zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni, c) przedmiar robót, d) kosztorys inwestorski, e) STWIORB, dla terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Łączna wartość zamówień nie przekroczy wartości 33.000,00 zł netto.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

90

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Dotyczy sekcja II.6) Podana kwota dotyczy zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 wynosi 66 031,72 zł. Dotyczy sekcja II.8) 1. Wykonawca wykona kompletną dokumentację w terminie: do 90 dni od dnia podpisania umowy. zgodnie z Harmonogramem stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy. 2. Wykonawca dla Zadania określonego w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania "Protokołu odbioru dokumentacji-Zadania" stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy zgłosi roboty budowlane właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji tj.: a) projektantem tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszeni we właściwym samorządzie zawodowym, zgodnie z zapisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1725); b) architektem krajobrazu tj. osobą posiadającą tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu. UWAGA: 5) Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji projektanta i architekta krajobrazu pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. uprawnień i wykształcenia). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65) 2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał usługę/i polegającą/e na wykonaniu projektu/ów zagospodarowania terenów (np.: projekt budowlany lub wykonawczy) o łącznej powierzchni terenu objętego projektem/ami co najmniej 2000 m2. UWAGI: 1. Przez zagospodarowanie terenu Zamawiający rozumie projekt zawierający zaprojektowanie nasadzeń krzewów, drzew, trawników, rabat kwiatowych, elementów architektury. 2. Zamawiający dopuszcza wykazanie (łączenie) usługi mniejszych obszarów zagospodarowania terenu składających się na łączną powierzchnię, co najmniej 2000 m2, wykonanych w ramach jednej lub wielu umów. Każdy z projektów musi zawierać wymagane elementy.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga podania imienia i nazwiska architekta krajobrazu i projektanta.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (w tym nazwa i numer uprawnień), wykształcenia (dotyczy architekta krajobrazu) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, b) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym obszaru terenu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie; UWAGA: dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w §17 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w następującym zakresie: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie oraz realizacji nadzoru autorskiego może nastąpić: a) w następstwie opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp. od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, o czas tych opóźnień, b) w następstwie istotnych zmian w zakresie rozwiązań projektowych zaistniałych w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną, (w szczególności Katowickie Wodociągi S.A., TAURON Polska Energia, TAURON CIEPŁO SA, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Okręgowy Urząd Górniczy, właściciel nieruchomości itp.), o czas konieczny do wprowadzenia tych zmian, c) w następstwie okoliczności wpływających na wykonanie dokumentacji z tytułu spraw terenowo - prawnych, w tym m.in. braku zgody właściciela nieruchomości na wejście na teren, do czasu ustania tych okoliczności, d) w następstwie przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protestów osób prawnych i fizycznych, o czas trwania takiej przyczyny, e) w następstwie opóźnienia w rozpoczęciu lub wykonaniu robót budowlanych, która spowoduje wydłużenie okresu realizacji robót budowlanych i uniemożliwi dokonanie odbioru końcowego w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem że opóźnienie nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o czas trwania takiego opóźnienia, f) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, które spowodują wydłużenie okresu ich realizacji, o czas trwania takiego wydłużenia, g) w następstwie konieczności wykonania zamówienia na usługi dodatkowe zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić: a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, o wartość tego podatku, b) w przypadku konieczności rezygnacji z poszczególnych Zadań, jeżeli w wyniku uzgodnień, decyzji, opinii prawnych nie będzie możliwe wykonanie dokumentacji w sposób przewidziany w umowie tj. konieczne będzie przygotowanie dodatkowej (nie przewidzianej w umowie) dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu organu właściwego do zgłoszenia robót budowlanych, o wartość tego Zadania, c) w przypadku konieczności rezygnacji z Zadania, w następstwie nie wyrażenia zgody na udostępnienie terenów lub wniesieniu sprzeciwu do planów wykonania robót budowlanych na nieruchomościach gruntowych, będących we władaniu lub współwładaniu innych jednostek organizacyjnych/zakładów budżetowych Miasta Katowice, które to nieruchomości są objęte są zamówieniem, o wartość tego Zadania, d) w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie wynikającej z winy Wykonawcy, skutkującej koniecznością zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na nadzór autorski, przy zastosowaniu ryczałtowej stawki jednostkowej za 1 NA określonej w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, przy czym łączna wartość zmiany wynagrodzenia w tym zakresie będzie mniejsza od 10% całkowitej wartości zamówienia; 3) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach, wykształceniu i doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w ofercie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 4) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa pozyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 5) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. 6) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie pełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) W przypadku, gdyby okres obowiązywania umowy był dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o waloryzację stawki należnej za nadzór autorski wskazanej w § 4 ust. 4 umowy z powołaniem się na zmianę następujących okoliczności: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co poparte będzie wzrostem o więcej niż 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a Zamawiający, jeśli uzna to za uzasadnione, wyrazi zgodę na tę zmianę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

08:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - jeśli dotyczy; 5) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (złożenie dobrowolne); 6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 7) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia - jeśli dotyczy. 8) 8) Dokumenty potwierdzające doświadczenie architekta krajobrazu i projektanta wskazane w formularzu ofertowym (referencje, protokoły odbioru itp.) zawierające zakres opracowania, datę wykonania, podmiot na rzecz którego opracowania zostały wykonane oraz dane projektanta ( imię i nazwisko) zalecane - nie wymagane. 9) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. II. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 570), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku innym niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, lub gdy Zamawiający ma wiedzę, że je posiada (i nie potrzebuje wskazania Wykonawcy), w szczególności przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu. III.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. V.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą , zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.