Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dydaktycznego W

Uniwersytet Łódzki

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500302-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet Łódzki

Regon: 128700000

ulica: ul. Narutowicza

Numer domu: 68

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 90136

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 42 635 43 54

e-mail: przetargi@uni.lodz.pl

Fax: 42 635 43 26

Adres strony internetowej (URL): www.uni.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.uni.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

Dział Inwestycji i Remontów UŁ, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pokój 220 12 luty 2018 r. przed godz. 10:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 w Łodzi

Numer referencyjny:

1/DIR/UŁ/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 w Łodzi", zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. "Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy zamawiający , w przedmiocie usługi dotyczącym nadzorów autorskich , przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach zamówienia podstawowego zrealizowane będzie 20 nadzór autorskich ( pobytów na budowie ). Dodatkowa Zamawiający , w zależności od potrzeby , w czasie realizacji inwestycji , zastrzega sobie możliwość zrealizowania dodatkowych , maksymalnie 20 nadzorów autorskich , po cenie za jeden określonej przez Wykonawcę w Formularzu oferty dla zamówienia podstawowego. 3.1.1 W skład dokumentacji projektowej wchodzą niżej wymienione opracowania: 1. Inwentaryzacje w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu, 2. Niezbędne ekspertyzy techniczne, 3. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia w szczególności dotyczące obowiązujących przepisów, w tym przeciwpożarowych, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, Opracowanie powinno zawierać : 1) projekty branżowe - projekt budowlany - 4 kpl., 2) projekty branżowe - projekt wykonawczy - 6 kpl., 3) przedmiary robót - 2 egz., 4) kosztorysy inwestorskie - 2 egz., 5) zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz., 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., 7) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym - 2 egz.; 8) iluminacja budynku - 2 egz. 4. Projekty, kosztorysy nakładcze i inwestorskie, specyfikacja wykonania i odbioru robót w następujących zakresach: a) budowlanym,konstrukcyjnym, b) instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie opracowania kosztorysu inwestorskiego i nakładczego dla niniejszego projektu,instalacji deszczowej, c) instalacji c.o.,instalacji elektrycznej wraz z iluminacją budynku ,instalacji wentylacji mechanicznej, d) instalacji klimatyzacji,instalacji słaboprądowej (p.poż., RTV, alarmu, DSO, monitoringu, internetowej wraz z Wi-Fi, telefoniczną, przyzywowej dla osób niepełnosprawnych), e) drogowym, f) zagospodarowania terenu, g) zestawienia wyposażenia, h) aranżacji wnętrz pomieszczeń, i) wykonania opracowania kosztorysu inwestorskiego i nakładczego związanych z pomieszczeniami i komunikacją (podjazd, miejsca parkingowe, oznakowania) dla osób niepełnosprawnych. 5. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania, 6. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym. 3.1.2 Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości: A. w wersji papierowej: 1) projekty branżowe - projekt budowlany - 4 kpl., 2) projekty branżowe - projekt wykonawczy - 6 kpl., 3) przedmiary robót - 2 egz., 4) kosztorysy inwestorskie - 2 egz., 5) zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz., 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., 7) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym - 2 egz.; 8) iluminacja budynku - 2 egz. 9) w wersji elektronicznej: 1 komplet wszystkich opracowań na płycie CD, w formacie umożliwiającym odczyt rysunków i map za pomocą programu AutoCAD jak również edycję oraz nanoszenie zmian, a także w formacie .pdf. Pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub .docx, oraz .pdf, zdjęcia lub ilustracje w formacie jpg. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary w programie NORMA w formacie .ath oraz .pdf. 3.1.3 Oferta powinna zawierać: 1) Cenę wykonania kompletnego projektu wraz z uzgodnieniami aż do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z 20. nadzorami autorskimi; 2) Koszt jednego nadzoru autorskiego ( max. 350 zł brutto/ za jednorazowy pobyt na budowie); 3) Koncepcje: zagospodarowania terenu (w tym wskazanie miejsc parkingowych) wraz z wizualizacją obiektu (widoki elewacji) oraz widok 3D ze skrzyżowania ulic Narutowicza-Uniwersytecka, patrząc od strony Sądu Rejonowego, a także proponowany układ pomieszczeń w rzucie jednej kondygnacji nadziemnej; 4) Makieta uwzględniające budynek wraz z otoczeniem oraz zagospodarowaniem terenu* 5) Wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w pkt. 8.1.1 niniejszej SIWZ; 6) Szacunkowy koszt realizacji dla pozycji : a) prace budowlane ; b) instalacyjne c) wyposażenie; d) Wartość łączna inwestycji 7) Termin wykonania prac projektowych - nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy).

II.5) Główny kod CPV:

71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71000000-871221000-371222000-071320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - nie dłużej niż 6miesięcy od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

6.1.3.1 wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku do celów naukowo-dydaktycznych lub użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 500 000 zł netto oraz powierzchni użytkowej minimum 4 000 m2 oraz wykaże : 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku do celów naukowo-dydaktycznych lub użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 200 000 zł netto wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Ww. warunki w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie. 6.1.3.2 wykaże że dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje: a) min. 1 osobą posiadają wykształcenie techniczne mającą przynajmniej 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu architektoniczno - budowlanym posiadającej uprawnienie do projektowania bez ograniczeń, b) min. 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne mającej przynajmniej 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienie do projektowania bez ograniczeń, c) min. 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne mającej przynajmniej 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienie do projektowania bez ograniczeń - lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych usług a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art., 25 ust. 1 Ustawy, tj.: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 2) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku do celów naukowo-dydaktycznych lub użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 500 000 zł netto oraz powierzchni użytkowej minimum 4 000 m2 oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku do celów naukowo-dydaktycznych lub użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 200 000 zł netto wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Zamawiający dopuszcza tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Informacje należy podać w Załączniku nr 3 do SIWZ; 3) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymienione w wykazie osoby winny spełniać wymogi określone w pkt 6.1.3.2. Informacje należy podać w Załączniku nr 4 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunku udziału w w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 8.1.1. Oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ i Załącznik nr 2a do SIWZ, b) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu umieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1a) SIWZ, c) wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, umieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1 a) SIWZ, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U z 2015r. poz. 184,1618,1634). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy zł 00/100), Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem - wadium do postępowania przetargowego nr 1/DIR/UŁ/2018 w Dziale Inwestycji i Remontów, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, w godzinach pracy. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: mBank 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001 z adnotacją - wadium do postępowania 1/DIR/UŁ/2018. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko?wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 14. Pozostałe uwagi dotyczące wadium: 14.1 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 14.2 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 14.3 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 14.4 W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 14.5 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia6

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany Umowy Zawarte w § 9 Projektu Umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-12

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.