Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Wielgomłyny

Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przebudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wielgomłyny w 2018 roku z podziałem na pięć części.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505021-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wielgomłyny

Regon: 55200100000

ulica: ulicy Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 97525

Miejscowość: Wielgomłyny

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 447 871 087

e-mail: urząd@wielgomłyny.pl

Fax: 447 871 082

Adres strony internetowej (URL): www.wielgomlyny.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.wielgomlyny.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, lub za pośrednictwem posłańca należy przesłać na adres

Adres:

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny, pokój nr 5.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przebudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wielgomłyny w 2018 roku z podziałem na pięć części.

Numer referencyjny:

Dr-01/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przebudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wielgomłyny w 2018 roku z podziałem na pięć części. Częściami postępowania są trzy odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dwa odcinki dróg gminnych. Oferta może obejmować zamówienie na wykonanie jednej, dwóch, trzech, czterech lub pięciu części zamówienia. Część 1 zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 277/1. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0,14047 km. Jezdnia 2) Koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - 711,00 m2. 3) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - 213,30 m3. 4) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 711,00 m2. 5) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 695,00 m2. 6) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 (0/63,0 mm) Krotność = 0,8 - 653 m2. 7) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (0/31,5 mm) - 605 m2. 8) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 583,00 m2. 9) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 - 569,00 m2. Pobocza 10) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 142,00 m2. 11) Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 10 cm - 142,00 m2. Część 2 zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 112203E w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej 270/1. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 230 m (liczone od drogi powiatowej działki nr 270/2). Rozbiórka elementów drogowych 2) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i grubości 3 cm - 70,00 m2. 3) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - 70 m2. 4) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km wywóz rozebranej nawierzchni asfaltowej - 18,20 m3. Wykonanie poszerzenia jezdni 5) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta Krotność = 4,5 - 65,00 m2. 6) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km - 19,50 m3. 7) Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonane ręcznie, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2 - 65 m2. 8) Podbudowa z kruszywa łamanego(0/63,0 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,75 - 65,00 m2. 9) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0,625 - 65,00 m2. 10) Mechaniczne oczyszczenie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 65,00 m2. 11) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - 41,561t. Wykonanie nakładki - warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna 12) Mechaniczne oczyszczenie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 1150,00 m2. 13) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - 57,50 t. 14) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 5 cm - 1150,00 m2. Wykonanie nowej konstrukcji KR1 na zjeździe publicznym i skrzyżowaniu KM 0+125 i 0+265 15) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 70,00 m2 16) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1 km - 21,00 m3. 17) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 70,00 m2. 18) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 70 m2. 19) Mechaniczne oczyszczenie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 70,00 m2. 20) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5 cm - 70,00 m2. Część 3 zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popielarnia obręb geodezyjny Wola Kuźniewska na działkach geodezyjnych 71 i 470. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0.855 km. 2) Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 0.015 ha. 3) Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - 150 mp. 4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - 280 m2. 5) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 8.4 m3. 6) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz. 5 - 8.4 m3. Jezdnia 7) Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm - 4191.460 m2. 8) Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 poz. 7 - 4191.460 m2. 9) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz. 7 - 1467.011 m3. 10) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km poz. 9 - 1467.011 m3. 11) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV poz. 7 - 4191.460 m2. 12) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz. 7 - 4191.460 m2. 13) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo 0/63,0 mm) - 3849.300 m2. 14) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm (kruszywo 0/31,5 mm) - 3592.680 m2. 15) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu (kruszywo 0/31,5 mm) Krotność = 2 poz. 14 - 3592.680 m2. 16) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz. 14 - 3592.680 m2. 17) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz. 14 - 3592.680 m2. 18) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm - 3448.00 m2. 19) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu Krotność = 2 poz. 18 - 3448.000 m2. Pobocza 20) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0.5 - 813.000 m2. 21) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - 81.300 m3. 22) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km poz. 21 - 81.300 m3. 23) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 813.000 m2. 24) Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 813 m2. 25) Pobocza z kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu Krotność = 2 - 813.000 m2. Roboty dodatkowe 26) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt. Część 4 zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin - Wielgomłyny ulicy Zagórska etap 2. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0.340 km. Jezdnia 2) Koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w grubcie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - 1265.000 m2. 3) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - 373.500 m3. 4) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1265.000 m2. 5) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 1265.000 m2. 6) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (0/63,0mm) Krotność = 0.8 - 1265.000 m2. 7) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (0/31,5 mm) - 1265.000 m2. 8) Mechaniczne oczyszczenie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 1197.000 m2. 9) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 - 1197.000 m2. Pobocza 10) Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3w gr. kat. IV - 3.000 m3. 11) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 37.000 m2. 12) Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 10 cm - 45.000 m2. Roboty towarzyszące 13) Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50 % jego średnicy - 12 m. 14) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm - 25.000 m. 15) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 1 szt. 16) Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniakami (kat. gr. III-IV) - 6.000 m3. 17) Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 6.000 m3. 18) Ława pod korytko ściekowe betonowa zwykła - 1.800 m3. 19) Ścieki z prefabrykatów betonowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej Krotność = 0.53 - 24.000 m. Część 5 zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno w miejscowości Krzętów na działce geodezyjnej nr 1036 i 1067. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Podbudowa 1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych a) oczyszczenie warstw bitumicznych - 16872 m2, b) skropienie warstw bitumicznych - 16872 m2. Nawierzchnie twarde ulepszone 2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego a) warstwa wyrównawcza gr. 3 cm (632,7 t) razem - 8436 m2, b) warstwa ścieralna drogi gr. 4 cm (819,4 t) razem - 8194 m2. 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno (recykling) - frezowanie nawierzchni o głębokości od 1 do 4 cm (162,3 t), a) gr. śr. 1,5 cm - 126 m2, b) gr. śr. 2,0 cm - 2858 m2, c) gr. śr 3,0 cm - 195 m2. Roboty związane 4. Regulacja wysokościowa 21 studni kanalizacyjnych - 21 szt. 5. Regulacja wysokościowa 3 studzienek odwodnienia - 3 szt.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-05-18 2018-05-18 2018-06-08 2018-06-22 2018-07-10

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: I. Dla Część 1 zamówienia wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. II. Dla Część 2 zamówienia wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa budowlanego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. III. Dla Część 3 zamówienia wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa budowlanego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. IV. Dla Część 4 zamówienia wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa budowlanego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. V. Dla Część 5 zamówienia wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa budowlanego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część może w wykazie osób wskazać jedną osobę, która będzie kierownikiem robót w odniesieniu do każdej z dróg.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności z zakresu wykonania przebudowy ww. odcinków dróg, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem". Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określone zostały w wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dla Części 1 zamówienia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SWIZ. Dla Części 2 zamówienia: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SWIZ. Dla części 3 zamówienia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SWIZ. Dla części 4 zamówienia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SWIZ. Dla części 5 zamówienia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SWIZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony na zasadach określonych w rozdziale 13 siwz (dla poszczególnych części zamówienia na które wykonawca składa ofertę. 4. Wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 17 do SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenie1.Cena60,002. Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenia robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) klęsk żywiołowych, c) innych przyczyn zewnętrznych, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 2) wynagrodzenia umownego pod warunkiem , ze zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4) zmiany kierownika budowy. 5) zmiany podwykonawców wskazanych w załączniku nr 17 do siwz. 6) pozostałych okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych pozwalających na uniknięciu kolizji, 7) zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta, gdy konieczność ich wprowadzenia powstała w szczególności w wyniku: a) zmiany w materiale lub urządzeniu, które aktualnie nie są dostępne na rynku z racji zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenia dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robót objętych przedmiotem umowy, b) ujawnienia wad opracowania projektowego, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, c) zmiany w prawie, wprowadzone już po wykonaniu dokumentacji technicznej w czasie realizacji kontraktu i pociągające za sobą konieczność zmian materiałowych, d) zmian w zakresie technologii wykonania elementów robót pod warunkiem przedstawienia projektu zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów oraz uzyskania akceptacji projektu przez autora projektu i Zamawiającego, 8) zmian innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 112203E w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej 270/1.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.