Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych

Gmina Góra

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: część 1 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Piastów w m. Góra" etap I; część 2 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505793-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Góra

Regon: 41105066900000

ulica: ulicy Mickiewicza

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 56200

Miejscowość: Góra

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 655 443 644

e-mail: poplawski@gora.com.pl

Fax: 065/543-26-58

Adres strony internetowej (URL): www.gora.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.gora.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gora.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna. Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, gońca, kuriera

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Górze, ulicy Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 101 - sekretariat, I piętro budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: część 1 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Piastów w m. Góra" etap I; część 2 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra"

Numer referencyjny:

BZP.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: część 1 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Piastów w m. Góra" etap I; część 2 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra" Postępowanie podzielono na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę w każdej z części postępowania. 1. Zakres części 1 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Piastów w m. Góra" etap I; Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 656/69, 651/6, 667/5, 666/3, obręb 0001 Góra. Ulica Piastów to dwukierunkowa droga o szerokości 5,0 m, przebiegająca w całości przez obszar zabudowany. Wzdłuż ulicy występują chodniki z betonowych płyt chodnikowych, betonu asfaltowego i kostki brukowej oraz zjazdy indywidualne do posesji o zróżnicowanej konstrukcji. Nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego, na której występują liczne nierówności, spękania nawierzchni, wyboje. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni chodników, drogi wraz z regulacją wysokościową oraz wymianę konstrukcji nawierzchni zjazdów prywatnych. 1. Zakres robót dla etapu I inwestycji: - frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na średnią gł. 4 cm - ok. 754 m2 - wyrównanie frezowanej nawierzchni, - wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej o gr. 3 cm - ok. 754 m2, - wykonanie nowej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o parametrach wskazanych w dokumentacji gr. 4 cm - ok. 754 m2, - wykonanie chodnika z kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - łącznie ok. 688 m2, w tym: - umocnionego w rejonie skrzyżowania z ulicy Podwale oraz na drugim odcinku ulicy Piastów, - ustawienie krawężników po obu stronach drogi o wym. 15x30x100 cm, - obniżenie na długości zjazdów krawężnika o wym. 15x30x100 cm, - rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników, -wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - obramowanie obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm chodnika; - wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego - ok. 237 m2, -wykonanie koryta odwadniającego z kostki granitowej 8x11 cm -obustronnie - ok. 65 m2, -regulacja istniejących wpustów deszczowych, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, -regulacja zaworów wodnych, -oznakowanie poziome i pionowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, w ramach etapu I zadania zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2. Zakres części 2 - Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra" Zakres przedmiotu zamówienia: dotyczy wykonania etapu I inwestycji, tj. wymianę nawierzchni drogi i chodników ulicy Kwiatowej, w ramach którego należy wykonać w szczególności następujący zakres robót: - frezowanie istniejącej warstwy z betonu asfaltowego do gł. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki, -mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika wraz z podbudową, - wymianę nawierzchni drogi konstrukcji na istniejącej podbudowie wraz z budową ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej 8x11 cm, - wymianę nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych razem z istniejącą podbudową, - wymianę krawężników. Długość drogi wynosi ok. 0,377 km. Na przeważającej długości odcinka nie zmienia się niwelety istniejącej drogi. Projektuje się warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Jezdnia ma przekrój daszkowy o pochyleniach poprzecznych wynoszących 2,00 % i skierowanych do zewnątrz. Chodnik zaś pochylony w stronę jezdni spadkiem o wartości 2,00 %. Wymiana nawierzchni chodników polega na zaprojektowaniu ciągów pieszych z kostki brukowej koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, wraz z wymianą istniejących krawężników i budową ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej 8x11 cm na podsypce cementowo- piaskowej. W miejscu istniejących zjazdów indywidualnych projektuje się zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce cementowej. Zjazdy projektuje się o szerokości dopasowanej do szerokości istniejących bram wjazdowych, jednak nie węższe niż 3,5 m. W związku z wymianą nawierzchni chodników oraz zjazdów przewiduje się regulację wysokościową studziennej infrastruktury technicznej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) - po 2 egz. 3. W części I i II postępowania: 1. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku doboru materiałów - jako kryteria równoważności wskazuje się tożsamość wymiarów, parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych. 2. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót drogowych związanych z wykonaniem: nakładki asfaltowej na jezdnię, korytowaniem pod zjazdami i chodnikiem, roboty ziemne, chodniki, zjazdy, elementy ulic, roboty rozbiórkowe, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych czynności w okresie jej trwania.

II.5) Główny kod CPV:

45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45112000-545233120-645233220-745233290-845233252-045233253-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-08-10

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek dla części 1 postępowania: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w badanym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej: - dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 700 m2 każda oraz dwie roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej o pow. min. 600m2 każda. Wykonawca może spełnić powyższy warunek legitymując się doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót, z których każda obejmowała budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 700 m2 oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o pow. min. 600m2. Warunek dla części 2 postępowania: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w badanym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej: - dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 1700 m2 każda oraz dwie roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej o pow. min. 900m2 każda. Wykonawca może spełnić powyższy warunek legitymując się doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót, z których każda obejmowała budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 1700 m2 oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o pow. min. 900m2. Zgodnie z art. 22 a. ust. 1 ustawy Pzp ,,Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. Korzystając z legitymacji, zawartej w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający w takim przypadku żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Zgodnie z art. 25 a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wymienionym w pkt. VII, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016, poz. 1126) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.3 pp 2 SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- wypełniony formularz ofertowy dla części 1 i/lub 2 wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych, wzór oferty stanowią załączniki nr 1a/1b do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - odrębne dla każdego z nich. - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: a) dla części I postępowania: 4 800,00 (cztery tysiące osiemset złotych), b) dla części II postępowania: 9 000,00 (dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4.Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w sekretariacie UM i G w Górze, pokój nr 101 przed terminem złożenia ofert, tj. przed 31.01.2018 r. przed godz. 12.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na ......................................( nazwa postępowania). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz, zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium, opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCENA60,00Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu zakończenia wykonania prac budowlanych w wypadku: a)przerwania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b)wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem siły przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, c)odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, e)zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, f)opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania, g) innych okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody. 2.Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w sytuacji powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego uprawnienia nie później, niż do terminu zakończenia przedmiotu umowy wynikającego z § 5 ust. 1 b). 3.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian lub przerwa mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia w okolicznościach przewidzianych w umowie. Jeżeli pożądana przez Zamawiającego zmiana dokumentacji projektowej generowała będzie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, których konieczność poniesienia nie wynikała z przedmiotowej SIWZ, - wysokość tych kosztów, których zasadność zostanie zbadana przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ustalona zostanie w odniesieniu do średnich cen rynkowych wynikających z oficjalnych publikatorów. 4.Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcję, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych) i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji wykonanego obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia płatności częściowej za wykonany zakres robót, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zostanie wydłużony termin realizacji umowy, z zastrzeżeniem, iż niniejsze nie napotyka na przeszkody, w szczególności: zasady współfinansowania . 6.Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. 7. Gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany podatku od towarów i usług w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. 8.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podmiotu trzeciego biorącego udział w realizacji określonej część zamówienia, na którego potencjał w ofercie powoływał się Wykonawca, pod warunkiem, że mający brać udział w realizacji tej części zamówienia nowy podmiot trzeci legitymuje się doświadczeniem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. Dokładny opis i warunki zmian istotnych zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: część 2 - ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ulicy Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.