Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania

Gmina Świebodzin

Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500831-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Świebodzin

Regon: 97077053400000

ulica: Rynkowa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 684 750 916

e-mail: zp@um.swiebodzin.pl

Fax: 684 750 916

Adres strony internetowej (URL): www.bip.swiebodzin.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.swiebodzin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin-pok. nr 22 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny:

BiZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania: 1.1. Zadanie 1: Remont przepustu drogowego i przebudowa ul. Polnej w obszarze przepustu w Świebodzinie Przedmiot zamówienia polega na remoncie drogowego przepustu żelbetowego, rurowego o średnicy wewnętrznej 100 cm i długości ok. 8,0mb., wraz z przebudową ul. Polnej na odcinku ok. 15m oraz przebudową jednego zjazdu do posesji. Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakres zamówienia określają granice działek o nr ewidencyjnych 129; 369/1; 324; 367 obręb 0002 Świebodzin, gmina Świebodzin. Teren objęty robotami znajduje się w obszarze ochrony krajobrazowej zespołu urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne, c) Przepust - pod koroną drogi z rur żelbetowych o śr. 100 cm ok. 8,00 mb., d) Umocnienie rowu, e) Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm ok. 87,5m2 , w tym ok. 33m2 z kostki rozbiórkowej, Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym, potwierdzonych zgłoszeniem zamiaru wykonania robót z dnia 23.05.2017 r., opracowanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , które stanowią załączniki do SIWZ. lub 1.2. Zadanie 2: Remont przepustu drogowego w miejscowości Rzeczyca Przedmiot zamówienia polega na remoncie przepustu drogowego, który obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącego przepustu i jego odbudowę w nowej konstrukcji. Rury betonowe zostaną zastąpione rurami betonowymi wibroprasowanymi ze stopką do przepustów drogowych Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 113/2 obręb Rzeczyca, gmina Świebodzin. Drogą tą odbywa się ruch pojazdów ciężarowych obsługujących pobliską fermę. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne z odwodnieniem wykopu, c) Przepust rurowy z rur betonowych o śr. 60 cm ze stopką ok. 8,0 mb., d) Nawierzchnia dojazdu z mieszanki asfaltu lanego grysowej - ok. 46,74 m2, e) Umocnienie: obsianie skarp w ziemi urodzajnej, montaż barier ochronnych, f) Urządzenie bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie pionowe, zapory drogowe U-20a, Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w projekcie budowlano-wykonawczym, potwierdzonym zgłoszeniem wykonania robót z dnia 28.09.2017 r., opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Plan- Projekt" inż. Krzysztof Nawojski oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, które stanowią załączniki do SIWZ. 2. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany wskazywać Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d) zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), f) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, g) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, h) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, i) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, j) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 zł (Zadanie 1), 30 000 zł (Zadanie 2), k) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, l) wprowadzenia stałej organizacji ruchu (Zadanie 1), m) obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, w tym, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie Zamawiającemu mapy z pieczątką ośrodka na mapie PODGiK oraz protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, n) zawiadomienia mieszkańców i użytkowników terenów przyległych o utrudnieniach w komunikacji pieszej i samochodowej, a także zapewni dojścia do budynków poprzez wykonanie np. kładek dla pieszych, 3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7-1 (Zadanie 1) do SIWZ, załącznik nr 7-2 (Zadanie 2) do SIWZ

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45221111-345111300-145233120-645111200-045233140-271354000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - Zadanie 1: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie przepustów drogowych o długości co najmniej 6m każdy i średnicy co najmniej 80 cm., - Zadanie 2: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie przepustów drogowych o długości co najmniej 6m każdy i średnicy co najmniej 60 cm., z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - Zadanie 1: 1 osobę, w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych, - Zadanie 2: 1 osobę, w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2 lit. a) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2 lit. b) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ROZDZIAŁU XI. SIWZ: 5.1.1. pkt 1)-3) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.2. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1.1. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 5.2. stosuje się.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Formularz Oferty- załącznik nr 1-1(Zadanie 1) do SIWZ, załącznik nr 1-2(Zadanie 2) do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy- załącznik nr 1a-1(Zadanie1) do SIWZ, załącznik nr 1a-2(Zadanie2) do SIWZ. 3)OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ. 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu- zał. nr 2 do SIWZ oraz przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia np. zobowiązanie zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. 5)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Oświadczeniu- zał. nr 2 do SIWZ. 6)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie składa Oświadczenie -zał. nr 2 do SIWZ. 7) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI.SIWZ. 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-załącznik nr 3 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) Zadanie 1: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), b) Zadanie 2: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że, - poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.01 2018 r., do godz. 12:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: a) Zadanie 1: "Wadium: Remont przepustu - ul. Polna - Zadanie nr 1" b) Zadanie 2: "Wadium: Remont przepustu - Rzeczyca - Zadanie nr 2" 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: a) Zadanie 1: "Wadium: Remont przepustu - ul. Polna - Zadanie nr 1" b) Zadanie 2: "Wadium: Remont przepustu - Rzeczyca - Zadanie nr 2" 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena oferty brutto (w zł)60,00Okres gwarancji jakości i rękojmi (w miesiącach)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do umowy możliwe jest tylko w granicach określonych w art. 144 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m.in. następujących zmian w umowie: 1) W przypadku zmiany nr konta bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 11 - zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. 2) W przypadku zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust. 4 - zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby będą spełniać wymagania postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, możliwa będzie w następujących przypadkach: a) Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z decyzji organów. b) Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa. c) Wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. d) Zaszła konieczność wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy lub robót zamiennych rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. e) Inne nieprzewidziane przez strony zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, a których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. 4) Wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców - zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy. 5) W zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 tzn. zlecania przedmiotu umowy podwykonawcom, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień w realizacji umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia uzasadnione jest okolicznościami nie dającymi się wcześniej przewidzieć, a pozwolą ma wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył określonemu celowi. 4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3 okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) podlegają unieważnieniu. W miejsce unieważnionych postanowień wchodzą postanowienia w pierwotnym brzmieniu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania: Zadanie 2: Remont przepustu drogowego w miejscowości Rzeczyca

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.