Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Wykonanie usług wyceny wybranych nieruchomości znajdującyc

Polska Akademia Nauk

Wykonanie usług wyceny wybranych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości PAN położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505665-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Polska Akademia Nauk

Regon: 32571300000

ulica: pl. Defilad

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00901

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 182 62 32

e-mail: zp@pan.pl

Fax: 22 182 70 58

Adres strony internetowej (URL): www.pan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Polska Akademia Nauk

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, piętro 25 pok. 2516

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usług wyceny wybranych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości PAN położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Numer referencyjny:

2/ZP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. "Wycena wybranych nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zapisy umowy określono w Załączniku nr 8 do SIWZ. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca - na pisemne zapytania Zamawiającego (dopuszcza się przesłanie zapytań drogą mailową) - zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi lub wyjaśnień dotyczących przygotowanych operatów. 3. Zamawiający może zwrócić się z pytaniami w okresie dwóch lat następujących po dacie sporządzenia danego operatu, w związku z prowadzonym w oparciu o wykonany operat postępowaniem w przedmiocie zbycia nieruchomości. 4. Odpowiedzi lub wyjaśnienia Wykonawcy składane będą na piśmie (dopuszcza się przesłanie odpowiedzi lub wyjaśnień drogą mailową) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wpłynięcia zapytania do Wykonawcy. 5. Zamówienie zostało podzielone na 5 części, w następujący sposób: Część 1. - Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego; Część 2. - Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa wielkopolskiego; Część 3. - Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa śląskiego; Część 4. - Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; Część 5. - Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 15 Zamawiający określa maksymalną liczbę części, na jakie Wykonawca może złożyć ofertę jako maksymalnie dwie części zamówienia. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona na większą niż maksymalna liczbę części, zostanie ona odrzucona z postępowania jako niezgodna z SIWZ. 7. Określenie wartości nieruchomości sporządzone zostaje dla potrzeb: a) sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności i prawa wieczystego użytkowania; b) zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania; c) określenia stawek czynszu dzierżawnego; d) określenia stawki czynszu najmu za 1 m2; e) określenie poniesionych nakładów; z zastrzeżeniem, że cel (cele) wyceny określony zostaje dla każdej nieruchomości odrębnie, w Załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca w wymaganych przypadkach potwierdził aktualność wykonanych operatów szacunkowych, w terminie 1 roku, licząc od daty sporządzenia operatu szacunkowego. 9. Zamawiający wymaga, aby operaty szacunkowe oraz wszelkie czynności związane z ich sporządzeniem, wykonane zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, przy zachowaniu zasady bezstronności w określaniu wartości prawa własności i innych praw rzeczowych do poszczególnych nieruchomości. 10. Zamawiający wymaga zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatów szacunkowych w języku polskim w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej dostarczanej na płycie CD (format pliku PDF) wraz z integralnym katalogiem "dokumentacja fotograficzna", w którym znajdzie się minimum 20 zdjęć, w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 3000 x 2500 pixels. 12. Operaty szacunkowe, oprócz wartości nieruchomości muszą zawierać odrębnie podaną wartość prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu i odrębnie wartość każdego z naniesień. W przypadku, gdy dana nieruchomość będzie w zasobie KOWR (dawne ANR) należy uwzględnić i podać wartość prawa własności. 13. W przypadku wyceny lokali mieszkalnych w operacie szacunkowym należy podać również oddzielną wartość udziału w prawie własności/użytkowania wieczystego dla danego lokalu. 14. Do sporządzonego operatu szacunkowego Wykonawca dołączy: a) wydruk z elektronicznej księgi wieczystej, b) dokumenty przekazane przez Zamawiającego, c) dokumentację fotograficzną przedmiotu wyceny d) inne dokumenty wymagane prawem. 15. Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem tych materiałów. 16. Wykonawcy ustalając cenę ofertową w niniejszym postępowaniu zobowiązani są uwzględnić m.in. koszt potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych w terminie 1 roku od daty sporządzenia operatu. 17. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części operatów szacunkowych opisanych w Załącznik nr 1 do SIWZ do wysokości 30% wartości zamówienia określonego w Umowie. Dotyczy części 1 do 4.

II.5) Główny kod CPV:

70000000-1

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-11-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostaną udzielone w ciągu następnych 3 lat po udzieleniu zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień opisanych w opisie przedmiotu zamówienia - Rozdział III SIWZ. Zamówienia te zostaną udzielone w trybie wolnej ręki na warunkach określonych w art. 68 ustawy Pzp (dotyczy części 1 do 4).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Maksymalny termin zakończenia zlecenia cząstkowego: i. dla części 1 zamówienia: trzydzieści (30) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przesłanego e-mailem; ii. dla części 2 zamówienia: dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przesłanego e-mailem; iii. dla części 3 zamówienia: czterdzieści pięć (45) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przesłanego e-mailem; iv. dla części 4 zamówienia: trzydzieści (30) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przesłanego e-mailem; v. dla części 5 zamówienia: dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przesłanego e-mailem. Skrócenie ww. terminów realizacji jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (w ramach jednej lub większej liczby umów) następujące usługi (operaty) obejmujące łącznie wykonanie: A. Dla części 1 zamówienia (województwo mazowieckie): 13 operatów, w tym: . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z udziałami w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego / prawie własności gruntu, . Co najmniej 3 operatów, którego przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości, w celu zawarcia umowy, . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu najmu, w celu zawarcia umowy. B. Dla części 2 zamówienia (województwo wielkopolskie): 6 operatów, w tym: . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. C. Dla części 3 Zamówienia (województwo śląskie): 9 operatów, w tym: . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości funkcjonalnie zorganizowanych o charakterze rolnym, w skład których wchodziły grunty rolne, infrastruktura techniczna, budynki, budowle, . Co najmniej 3 operaty szacunkowe, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów rolnych niezabudowanych, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości, w celu zawarcia umowy, . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu najmu, w celu zawarcia umowy, . Co najmniej 1 operat, którego przedmiotem była wycena nakładów na nieruchomość. D. Dla części 4 Zamówienia (województwo warmińsko-mazurskie): 12 operatów, w tym: . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości funkcjonalnie zorganizowanych o charakterze rolnym, w skład których wchodziły grunty rolne, infrastruktura techniczna, budynki, budowle, . Co najmniej 3 operaty szacunkowe, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów rolnych niezabudowanych, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości, w celu zawarcia umowy, . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wysokości nakładów na nieruchomość, . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wysokości stawki czynszu najmu, . Co najmniej 1 operatu, którego przedmiotem było określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego / prawie własności gruntu. E. Dla części 5 Zamówienia (województwo zachodniopomorskie): 6 operatów, w tym: . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, . Co najmniej 3 operatów, których przedmiotem było określenie wartości rynkowej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. A. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia, o których mowa w rozdziale 4 art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) w zakresie szacowania nieruchomości.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz szczegółową kalkulację ceny ofertowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Załącznika nr 7 do SIWZ; 2. Oświadczenia wskazane w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5. Zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. 7. Uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy). 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do złożenia dokumentów potwierdzających: a. uprawnienia osób, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c ppkt ii. SIWZ, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c ppkt ii. SIWZ; b. zawarcie umowy ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1620);

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów wykonania poszczególnych zleceń: a. gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia (termin może ulec przedłużeniu o czas trwania siły wyższej); b. w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności); 2. Możliwa jest zmiana umowy: a) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie; b) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie; W ww. przypadkach zmianie może ulec odpowiednio zakres, termin lub sposób wykonania zamówienia, wysokość wynagrodzenia lub termin płatności. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa wielkopolskiego

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.