Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medyczn

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505003-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Regon: 51087919600000

ulica: ulicy Gen. Wł. Andersa

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14200

Miejscowość: Iława

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 896 449 601

e-mail: dzp@szpital.ilawa.pl

Fax: 896 492 425

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.ilawa.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpital.ilawa.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.szpital.ilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szpital.ilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemny

Adres:

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ulicy Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania

Numer referencyjny:

2/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania (nr sprawy 2/2018)1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie Zamawiającego. 1.1 Przez "przegląd" należy rozumieć kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania. 1.2 Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd techniczny czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego. 1.3 W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania sprzętu, przeprowadzenia konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymiany części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 4.W skład przeglądów i konserwacji wchodzą w szczególności n/w czynności: 4.1. dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub PNEN 62353, 4.2. potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje do Działu Technicznego-Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych Powiatowego Szpitala w Iławie, 4.3. wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa Wykonawca, 4.4. natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Techniczno-Eksploatacyjny i Zamówień Publicznych) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Informacje dodatkowe: 5.1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. 5.2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności. 5.3. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. 5.4. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego. 5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego. 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 5.7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji. 5.8. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 5.9. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 5.10. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne. 5.12. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. 5.13. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 5.14. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 5.15. Koszty transportu są wliczone w koszt przeglądu, 5.16. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy, 5.17. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy) 6. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zadanie nr 1 PRZEGLĄDY TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY BLANKA + Zadanie nr 2 Przegląd techniczny skaner Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 3 Aparat RTG AXION Zadanie nr 4 PRZEGLĄD TECHNICZNY SKANERA Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 5 POMPY INFUZYJNE S1 MEDIMA Zadanie nr 6 POMPY INFUZYJNE PILOT Zadanie nr 6A POMPY INFUZYJNE BRAUN Zadanie nr 6B POMPY INFUZYJNE RÓŹNE ASCOR Zadanie nr 7 APARATY DO ZNIECZULENIA DATEX-OHMEDA Zadanie nr 8 EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)ASPEL S.A. Zadanie nr 8A EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)SCHILLER Zadanie nr 8B EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY) Medical System Zadanie nr 9 CYKLOERGOMETRY ASPEL S.A. Zadanie nr 10 Kardiomonitory EMTEL Zadanie nr 11 Kardiomonitory EDAN Zadanie nr 11A Kardiomonitory AGILENT Zadanie nr 12 Monitor do pomiarów hemodynamicznych EDWARDS LIFESCIENCES Zadanie nr 13 Kolumny chirurgiczne ( 3 ZESTAWY ) TRUMPF KREUZER Zadanie nr 14 Kolumny anestezjologiczne ( 3 ZESTAWY ) TRMPF KREMER Zadanie nr 15 LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA Zadanie nr 15 A LAMPY DO FOTOTERAPII Philips Zadanie nr 15 B LAMPY DO FOTOTERAPII DRAGER Zadanie nr 16 Defibrylatory LIFE PAK MEDTRONIC Zadanie nr 17 Defibrylatory różne I Zadanie nr 17 A Defibrylatory różne II Zadanie nr 17B Defibrylatory PHILIPS Zadanie nr 17C Defibrylatory EMTEL Zadanie nr 17D Defibrylatory Zadanie nr 18 Aparat do dializ Zadanie nr 19 CPAP Zadanie nr 19A Infant Flow Zadanie nr 19C Respirator Bear Zadanie nr 19D Stanowisko do resuscytacji noworodków Zadanie nr 20 INKUBATORY DRAGER Zadanie nr 20A INKUBATORY UNIMED Zadanie nr 21 Respiratory ENGSTROM Zadanie nr 22 POMPY PRÓŻNIOWE BUSCH Zadanie nr 23 Sprężarki CompAir Zadanie nr 24 PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24A PULSOKSYMETRY NONIN Zadanie nr 24B PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24C PULSOKSYMETRY VOTEM Zadanie nr 24D PULSOKSYMETRY NELCOR Zadanie nr 24E PULSOKSYMETRY MASIMO Zadanie nr 24F PULSOKSYMETRY J&MEDICAL Zadanie nr 24G PULSOKSYMETRY BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY Zadanie nr 25 SPRZĘT REHABILITACYJNY ACCURO Zadanie nr 25A SPRZĘT REHABILITACYJNY MENTREL ELEKTRONIC Zadanie nr 25B SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25C SPRZĘT REHABILITACYJNY E i E OTWOCK Zadanie nr 25D SPRZĘT REHABILITACYJNY CRYOFLEX Zadanie nr 25E SPRZĘT REHABILITACYJNY MARP ELECTRONIC Zadanie nr 25F SPRZĘT REHABILITACYJNY TECHNOMEX PHU GLIWICE Zadanie nr 25G SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25H SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 I SPRZĘT REHABILITACYJNY METRUM CRYOFLEX Zadanie nr 25 J SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 K SPRZĘT REHABILITACYJNY BTL POLSKA SP. z o.o. Zadanie nr 25 L SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 Ł SPRZĘT REHABILITACYJNY TUR Zadanie nr 25 M SPRZĘT REHABILITACYJNY ARIES Zadanie nr 25 N SPRZĘT REHABILITACYJNY REHA+ Zadanie nr 25 O SPRZĘT REHABILITACYJNY KETLLER Zadanie nr 25 P SPRZĘT REHABILITACYJNY KINESIS Zadanie nr 25 R SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 26 ZESTAW LAPAROSKOPII AESKULAP BRAUN Zadanie nr 27 Respiratory RescuPac Smiths Zadanie nr 28 Kardiotokograf ( KTG )Bionet Co.,Ltd Zadanie nr 28A Kardiotokograf ( KTG )Contect-Medical Zadanie nr 28BKardiotokograf ( KTG )Medical system Zadanie nr 28CKardiotokograf ( KTG )Corometrics Zadanie nr 29 Napęd drzwi automatycznych Zadanie nr 30 DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI TEHAND Zadanie nr 30A DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ASBER Zadanie nr 30B DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI FAGOR Zadanie nr 30C DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI EDESSA Zadanie nr 30D DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI RM GASTRO Zadanie nr 30E DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI STELCO Zadanie nr 30F DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ANMED Zadanie nr 30G DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ULTRATR Zadanie nr 31 APARAT USG GE HEALTHCARE Zadanie nr 31A APARAT USG GENERAL ELECTRIC Zadanie nr 31B APARAT USG TOHIBA MEDICAL SYSTEM Zadanie nr 31C APARAT USG HONDA ELEKTRONIC Zadanie nr 31D APARAT USG SIEMENS Zadanie nr 32 APARAT MIERNIK BIRUBINY DRAGER Zadanie nr 33 SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI AGA LABOR Zadanie nr 33A SPRZĘTY MEDYCZNE ITALIANMEDICAL Zadanie nr 33B SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI EVESMEDICAL Zadanie nr 33C SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33D SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI BOSCAROL Zadanie nr 33E SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI ASPIRATOR Zadanie nr 33F SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI CAMI Zadanie nr 33G SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33H SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI MEDICAL Zadanie nr 33I SPRZĘTY MEDYCZNE Zadanie nr 34 SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE NELLCOR Zadanie nr 34A SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE GAYMAR Zadanie nr 34B SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE MES Sp. Z o.o. Zadanie nr 34C SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE PRECOPTIC Zadanie nr 34D SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE KENDRO-LAB Zadanie nr 34E SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE CLE Zadanie nr 34F SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE BOB-OM Zadanie nr 34G SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE ANIMEC Zadanie nr 34H SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34I SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34J SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Medical Device Zadanie nr 35 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STOLTER Zadanie nr 35A ŁÓŻKA REHABILITACYJNE DELTO Zadanie nr 35B ŁÓŻKA REHABILITACYJNE FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 35C ŁÓŻKA REHABILITACYJNE METALOWIEC Zadanie nr 36 STOŁY OPERACYJNE ( 3 ZESTAWY ) i PODZESPOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE STOŁAMI OPERACYJNYMI FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 37 DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ERBE Zadanie nr 38 APARAT DO BADANIA SŁUCHU SPEECH Zadanie nr 38A APARAT DO BADANIA SŁUCHU DEINMARK Zadanie nr 39 MIKROSKOP ZABIEGOWY LARYNGOLOGICZNY ZEISS Zadanie nr 40 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM I OLYMPUS Zadanie nr 41 MYJNIA DO ENDOSKOPÓW CYW-DUO Zadanie nr 42 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM II Zadanie nr 43 REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY SCHILLER Zadanie nr 43A REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ASPEL S.A. Zadanie nr 43B REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ITAM Zadanie nr 43C REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ESOFDC Zadanie nr 43D REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY BRAUN Zadanie nr 44 ZESTAW ELEKTROENCEFALOGRAF ( EEG )ELMIKO Zadanie nr 45 WAGI Zadanie nr 46 WAGA ŁÓŻKOWA Zadanie nr 47 ZESTAW REJESTRATORÓW ( HOLCARD 24 W )ASPEL S.A. Zadanie nr 48 SZYNOWE REGULATORY SSANIA OXYLITRE Zadanie nr 49 TONOMETR SCHIOTZA Zadanie nr 50 BRONCHOFIBEROSKOP 5,6mm x 45 cm KARL STORZ-ENDOSKOPE Zadanie nr 51 CYSTO-URETROSKOP MEDEN-INMED Zadanie nr 52 APARAT DO UROFLOWMETRII MMS MEDICAL MEASUREMENT Zadanie nr 53 KARDIOMONITOR B20 GE. HEALTHCARE Zadanie nr 54 ARTROSKOP ARTREX

II.5) Główny kod CPV:

50421000-2

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCENA60,00STAWKA ROBOCZOGODZINOWA40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 17.01.2018r. (art. 38 ust.1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

B. Na etapie składania ofert , oferta powinna zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, 3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII A pkt. 1.1. SIWZ. , które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Stawka roboczogodzinowa40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty gdy: 1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. 1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. 1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przegląd techniczny skaner Agfa Sp. z o.o.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.