Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem

Gmina Puszcza Mariańska

Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505014-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska

Regon: 750148390

ulica: Stanisława Papczyńskiego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96-330

Miejscowość: Puszcza Mariańska

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48(46)8318151

e-mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl, urzad@puszcza-marianska.pl

Fax: +48(46)8318118

Adres strony internetowej (URL): www.puszcza-marianska.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.puszcza-marianska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.puszcza-marianska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy przesyłać w wersji papierowej na adres Zamawiającego - (pokój nr 8 - Sekretariat) w sposób opisany w pkt. 11, ppkt. 11.7 SIWZ

Adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ulicy Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój nr 8 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem.

Numer referencyjny:

Z.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0 - 50,0 mm, w ilości 3 000 ton wraz z dostawą na terenie Gminy Puszcza Mariańska. W przypadku wykonywania robót na drogach bez przejazdu (tzw. "ślepe ulice") lub o ograniczonym tonażu, Wykonawca użyje do transportu gruzu samochody dostosowane do ww. ograniczeń z możliwością bocznego wyładunku. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia - art. 29 ustawy Pzp). 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek gruzu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem kruszywa na drogach gminnych. Dostawy gruzu będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy. 3.2. W przypadku wątpliwości, co do jakości gruzu, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca, a nadto Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zakwestionowanej partii gruzu na wolny od wad w terminie 7 dni od skierowania takiego żądania przez Zamawiającego. 3.3. Dostarczony gruz betonowy kruszony musi być wolny od elementów szkodliwych dla środowiska (azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg. 3.4. Dostawa gruzu betonowego kruszonego realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć gruz w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, komisyjnie przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie gruzu przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu. W dniu wyładunku gruzu wykonawca wyrówna go i utwardzi na wskazanych drogach gminnych.

II.5) Główny kod CPV:

45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: a) zdolności technicznej lub zawodowej W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg kruszywem - gruzem betonowym kruszonym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości 70 000 zł każda.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia aktualny na dzień złoenia oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty: a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg kruszywem - gruzem betonowym kruszonym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości 70 000 zł każda. b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału, aktualny na dzień złożenia oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 7.1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji; b) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji. 7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty: a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg kruszywem - gruzem betonowym kruszonym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości 70 000 zł każda. b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału, aktualny na dzień złożenia oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji. 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia aktualny na dzień złoenia oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji. 7.4. Każdy Wykonawca składa dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), muszą ona spełniać następujące warunki: a) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. b) Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. c) Oferta winna zawierać oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. b) dla każdego z wykonawców osobno. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7.6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: a) Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. b) Za oryginał uważa się oświadczenia lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. c) Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. d) Potwierdzenia za zgodność dokonuje Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiedni w zakresie do dokumentów, które każdego z nich dotyczą. e) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. f) Oferta oraz wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. g) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. h) Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1., a Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego składa dokumenty o których mowa w pkt 5.6. b) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy inne podmioty, na których zdolności powołuje się Wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zmiany terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania robót dodatkowych ustalony odrębną umową ; 2) przedłużenie terminu zakończenia robót z przyczyn wskazanych w §5 umowy - termin ulega przedłużeniu o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego. 3) przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia - termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu skróceniu ; 4) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy) - w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych przyczyn robót innemu podwykonawcy niż wskazany w umowie; 5) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 2. Zmiana umowy wymaga zgody stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.