Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artyst

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów

Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ulicy Helclów 2.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505815-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów

Regon: 000293172

ulica: ulicy Helclów

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31-148

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 126330828

e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

Fax: 126343151

Adres strony internetowej (URL): www.dpshelclow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.dpshelclow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.dpshelclow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej w postaci papierowej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego; osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów 31-148 Kraków, ulicy Helclów 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ulicy Helclów 2.

Numer referencyjny:

DPS.271.1.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na "Wykonaniu warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III DPS im. L. i A. Helclów" - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ określającym minimalne parametry jakie winny spełniać płyty ochronne oraz dopuszczalną kolorystykę płyt określoną według wzornika NCS (Natural Color System). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, których szczegółowy zakres został określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót - stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Rzutem kondygnacji - stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ: 1) montaż płyt ochronnych o wysokości 120 cm, na ścianach korytarzy na wszystkich piętrach oraz przewiązki parteru nad cokołami z wykładziny. Płyty winny być montowane doczołowo do cokołu z wykładziny; 2) montaż płyt ochronnych na ścianach w obrębie głównej klatki schodowej na pierwszym piętrze - na ścianach oddzielających korytarz od kuchni pomocniczej i dyżurki oraz na drugim piętrze - na ścianach oddzielających korytarz od dyżurki i magazynu - jednostronnie od strony korytarza - zgodnie z rzutem kondygnacji z zaznaczonym miejscem montażu płyt ochronnych na korytarzach - stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ; 3) montaż listew narożnikowych na całej wysokości płyty lub narożniki termoformowane na gorąco z arkuszy ściennych; 4) montaż płyt ochronnych o wysokości 30 cm w pokojach mieszkańców w miejscach ułożenia łóżek - 100 sztuk - wg Rzutu kondygnacji stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ - zgodnie z Rzutem wzorcowego pokoju mieszkańca z zaznaczonym miejscem montażu płyt ochronnych nad łóżkami mieszkańców 5) demontaż i ponowny montaż grzejników; 6) gruntowanie powierzchni pod płytami ochronnymi, których szczegółowe parametry zostały określone w Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) zapewnienie niezbędnego nadzoru nad realizacją robót przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem; 2) współpraca z innymi firmami prowadzącymi roboty budowlane na terenie DPS, w szczególności z Generalnym Wykonawcą robót: a) budowy III Pawilonu Domu Artysty Seniora - Konsorcjum firm: i. Murkrak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; ii. Dynamik Sp. z o.o.; iii. Zygmunt Murdza Zakład Remontowo - Budowlany MURDZA b) Wykonawcą remontu muru ogrodzeniowego prowadzonego pomiędzy ulicy Helclów a projektowanym łącznikiem drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i umożliwienia prowadzenia robót z pozostałymi wykonawcami prowadzącymi wymienione powyżej roboty oraz do współpracy z innymi Wykonawcami prowadzącymi roboty na terenie nieruchomości przy ulicy Helclów 2. 5. Załączony do SIWZ przedmiar ma tylko charakter informacyjny. Wykonawca, w oparciu o dokumentację projektową załączoną do SIWZ oraz informacje zawarte w SIWZ, sporządza własny przedmiar, który musi zawierać co najmniej pozycje z przedmiaru załączonego przez Zamawiającego (zarówno rodzaj robót, ilość i krotność). Na podstawie przedmiaru Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, który również musi zawierać co najmniej pozycje z przedmiaru załączonego przez Zamawiającego (zarówno rodzaj robót, ilość i krotność). Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane, które zostały wskazane w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ (tj. przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty wskazane w dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. 6. Zamawiający będzie weryfikował, na etapie składania ofert, kosztorysy ofertowe załączone do oferty. Weryfikacja prowadzona na tym etapie dotyczyć będzie wyłącznie ujęcia wszystkich pozycji z przedmiaru załączonego do SIWZ (zarówno rodzaj robót, ilość i krotność). Zamawiający przyjmie ofertę, w której kosztorys nie będzie uwzględniał wszystkich pozycji z przedmiaru załączonego do SIWZ jeżeli Wykonawca załączy do kosztorysu ofertowego Wyjaśnienie, że pomimo nie uwzględnienia w kosztorysie wszystkich pozycji z przedmiaru załączonego do SIWZ wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem jakości robót, w zakresie rzeczowym określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiOR oraz za cenę nie wyższą niż wskazał w ofercie. 7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) roboty budowlane będą prowadzone na terenie obiektu w którym prowadzone są także inne roboty budowlane, w tym - roboty wykończeniowe prowadzone równolegle przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców. Wykonawca robót winien uwzględnić utrudnienia i koszty z tym związane; 2) zakres robót obejmuje pełny proces robót budowlanych wraz z zakupem, montażem, dostawą, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z budynku DPS odpadów, materiałów z rozbiórki oraz utylizacją materiałów.

II.5) Główny kod CPV:

45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45430000-045432210-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót związanych z montażem płyt ochronnych na ścianach oraz pozostałych robót wykończeniowych ujętych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu oraz załączonej dokumentacji o udzielenie zamówienia. Warunki jakim będą podlegać powyższe zamówienia będą odpowiadały warunkom określonym i zgodnym z zamówieniem podstawowym określonym w niniejszym postępowaniu.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-04-02

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na montażu płyt ochronnych w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3000 m2 o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych), a także potwierdzili, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. ====================================================================== 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: . Czynności związane z fizycznym wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz wykończeniowych. . Wykonawca zobowiązuje się, aby wszyscy pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 1) byli przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem ujętym w treści Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Szczegółowe warunki dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz inne wymagania w tym zakresie Zamawiający ujął w § 7 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na Umowę o pracę Kierownika branży ogólnobudowlanej, kierowców pojazdów, osób opracowujących projekt budowlany i wykonawczy oraz osoby sprawującej nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert : 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1; 2; 4; 8 ustawy Pzp) dokumenty ujęte w punkcie 3.1. - 3.4, składa (jeżeli dotyczy): . podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; . w przypadku składania oferty wspólnej - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty lub inne dowody (np. atesty, certyfikaty) zawierające informacje na temat parametrów płyt ochronnych wyspecyfikowanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - potwierdzających że oferowane towary odpowiadają minimalnym wymogom określonym przez Zamawiającego. 2. Dowody określające czy roboty budowlane podane w Wykazie robót: a) Wykonawcy robót budowlanych - stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ; zostały wykonane należycie, w szczególności - informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części - w Rozdziale VI pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ "Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych".

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). ======================================================================== 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). ======================================================================== 3. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Poleganie przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich - (jeżeli dotyczy) 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Formularz oferty - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Kosztorys ofertowy. 6. Próbki kolorystyki płyt ochronnych o kolorach odpowiadających dopuszczalnej kolorystyce wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.). 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem Wadium - przetarg nieograniczony "Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ulicy Helclów 2". tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , 31-148 Kraków, ulicy Helclów 2 , 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. a) W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji robót, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 -16 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów, opóźnień lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) i 2). 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania robot dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności wymagań Zamawiającego ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. 6. W przypadku określonym w ust. 5 dopuszcza się również możliwość zmiany warunków dokonywania płatności w zakresie ilości i zasad zapłaty za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie uciążliwości w funkcjonowaniu Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego; 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych; 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych; 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 9) zmianach wynikających z błędnych założeń Zamawiającego, których nie można było sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8. W przypadku zaistnienia opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć (nie dłuższego niż 30 dni). 9. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy oraz terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej. 10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych instalacji lub elementów konstrukcyjnych kolidujących z realizowaną przez Wykonawcę infrastrukturą, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia, 2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu prac. 11. Strony przewidują możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych postanowień Umowy w formie pisemnej (niestanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności: 1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Koordynatora robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Koordynatora robót; 2) nie wywiązywania się Koordynatora robót z obowiązków wynikających z Umowy; 3) jeżeli zmiana Koordynatora robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 13. W przypadku, gdy Koordynator robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić Koordynatora robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 14. W przypadku zmiany Koordynator robót z uwagi na okoliczności opisane w ust. 12 i 13, nowy Koordynator robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 15. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez Wykonawcę. 16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.