Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gmi

Gmina Miasto Zgierz

Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504841-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz

Regon: 472057721

ulica: Plac Jana Pawła II

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 427162854 w. 200, 7143200

e-mail: estasiak@umz.zgierz.pl

Fax: 427 143 203

Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ

Adres:

Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r.

Numer referencyjny:

IR.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw nawierzchni chodników, placów, parkingów i ścieżek rowerowych z płyt betonowych, kostki brukowej, płyt betonowych sześciokątnych, układanie i wymiana krawężników oraz obrzeży, czyszczenie i naprawa przepustów, czyszczenie rowów odwadniających i regulacja studzienek. Zakres robót - Naprawianie elementów pasa drogowego polegające na rozebraniu płyt chodnikowych, kostki betonowej, krawężników i obrzeży oraz płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) w miejscu uszkodzenia i ponownym ich ułożeniu, a w razie potrzeby dodaniu nowych materiałów oraz czyszczeniu ręcznym lub mechanicznym przepustów, rowów odwadniających i regulacji studzienek. - monitorowanie elementów pasa drogowego określonych w zamówieniu i przekazywanie uwag Zamawiającemu oraz niezwłoczne przystępowanie do ich naprawy po ustaleniu zakresu z Zamawiającym. Materiały do wykonania robót Do remontu w/w elementów pasa drogowego wskazane jest użycie materiałów nowych. Zamawiający dopuszcza użycie uzyskanych z rozbiórki elementów nadających się do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały pomocnicze do wykonania zamówienia takie jak piasek, cement, materiały do wypełnienia spoin oraz materiały do remontu podłoży zapewnia Wykonawca. W przypadku konieczności wymiany wszystkich elementów na nowe tj. płyty chodnikowe, kostka betonowa, obrzeża, krawężniki oraz płyty betonowe sześciokątne materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewnia Wykonawca. Wszelkie materiały potrzebne do wymiany elementów przepustu zapewnia również Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Sprzęt Wykonawca winien dysponować koparką z łyżką skarpową, koparko - ładowarką, samochodem ciężarowym (wywrotką) o ładowności minimum 10 Mg oraz płytową zagęszczarką wibracyjną do zagęszczania. Wykonanie robót Remontowi podlegają uszkodzenia obejmujące zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni, osiadanie w miejscach przekopów, nierówności z powodu przechylenia się jego elementów, pęknięte, zmiażdżone lub uszkodzone powierzchniowo, inne uszkodzenia deformujące nawierzchnię. Zasady wykonania robót W pierwszej kolejności należy wyznaczyć powierzchnię remontu cząstkowego, rozebrać uszkodzone części z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, a w razie potrzeby naprawić podbudowę lub podłoże gruntowe. Ponowne wykonanie robót: -spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem lub wymianą podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem; -ułożenie nowych nawierzchni z elementów uzyskanych z rozbiórki oraz uzupełniających materiałów nowych wraz z wypełnieniem spoin i ew. szczelin; -pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych piaskiem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, natomiast na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - piaskową, po jego wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. - w razie potrzeby naprawa fragmentów konstrukcji jezdni, sąsiadujących z naprawianymi elementami pasa drogowego. Powierzchnia naprawianych elementów powinna być dostosowana do sąsiednich nienaprawianych części pasa drogowego w celu zachowania prawidłowych warunków spływu wody. Nie dopuszcza się naprawy, która spowodowałaby zastoiska wodne na remontowanym fragmencie. Po zakończeniu robót należy sprawdzić: -wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego -prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji; -poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód; Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Sposób wykonania robót: Prace będą wykonywane sukcesywnie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z materiałów Wykonawcy, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Czyszczenie i naprawa przepustów rurowych Ciśnieniowe lub ręczne oczyszczenie niedrożnych przepustów, odkopanie zarwanych przepustów lub wykonanie wykopu pod nowy przepust oraz ułożenie rur przepustu i odtworzenie nawierzchni drogi. Czyszczenie rowów odwadniających Pogłębienie i poszerzenie rowów wskazanych przez Zamawiającego wraz z wywozem urobku i uporządkowaniem nawierzchni drogi po robotach - w tym usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza. Układanie obrzeży betonowych -wyznaczenie osi wykopu, -ręczne odspojenie gruntu, -rozścielenie podsypki piaskowej, -rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, -ustawienie obrzeży, -oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, -obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży. Układanie krawężników z oporem -wyznaczenie osi wykopu, -odspojenie gruntu, -przygotowanie ławy betonowej, -ustawienie krawężnika, -wypełnienie spoin zaprawą cementową. Układanie krawężników bez oporu -wyznaczenie osi wykopu, -odspojenie gruntu, -rozścielenie podsypki piaskowej, -przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, -ustawienie krawężnika, -wypełnienie spoin zaprawą cementową, -zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych -rozebranie uszkodzonej nawierzchni, -oczyszczenie i posortowanie płyt, -spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem, -ułożenie płyt z wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą cementową, -posypanie miejsc remontowanych piaskiem. Regulacja studzienek -zdjęcie włazu żeliwnego, -zdjęcie płyty nad studziennej i pierścienia odciążającego, -podmurowanie lub obniżenie wysokości studni, -ponowne zamontowanie zdemontowanych elementów. Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. W czasie wykonywania robót należy kontrolować ich realizację oraz zgodność wykonania z ustaleniami. Odbiór robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić obmiar wykonanych prac. Ilości z kolumny 4 formularza cenowego w czasie trwania zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonej kwoty umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przewieźć przedstawiciela Inwestora z siedziby Zamawiającego na teren budowy własnym transportem - w celu oceny prawidłowości wykonywania robót. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. Szybkość reakcji: realizację robót należy rozpocząć w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca i ewentualni Podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na umowę o pracę robotników budowlanych, w tym operatorów drobnego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji zamówienia. Załącznik - STWiORB

II.5) Główny kod CPV:

45233253-7

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Okres gwarancji (12 lub 24 miesięcy )10,00Wysokość kar umownych10,00Zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej10,00Termin płatności (25 lub 30 dni )10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie: do wartości 150.000,00 zł., i na warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlane o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ("związane z przedmiotem zamówienia" ), tj.: roboty drogowe brukarskie, potwierdzoną dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA 1: Zamawiający uzna wartość robót stanowiącą sumę wartości maksymalnie 2 wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. UWAGA 2: Wartości wymagane, występujące w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyrażone w walutach obcych będą przeliczane na polski złoty wg średniego kursu określonego przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) tego środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut - Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym ta publikacja nastąpi; - dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: - koparką z łyżką skarpową, - koparko - ładowarką, - samochodem ciężarowym (wywrotką) o ładowności minimum 10 Mg, - płytową zagęszczarką wibracyjną do zagęszczania; - dysponują osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały "wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone". Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Dotyczy robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ("związanych z przedmiotem zamówienia"), tj. roboty drogowe brukarskie. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

-Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w szczególności - do podpisania oferty wraz z załącznikami - o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wadium w wysokości: 5.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie uznaje się za istotne na podstawie art. 144 ust.1e PZP, wg którego zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP. 3. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust .1, będą możliwe wówczas, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (np.: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.), b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Dokonanie zmian będzie w szczególności możliwe w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych powyżej warunków ich wprowadzenia: 1) w zakresie zmiany czasu na ukończenie robót: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a dotyczących: - konieczności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczności wykonania robót nieprzewidzianych; - potrzeby udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a wykonanie których powoduje opóźnienie wykonania zamówienia podstawowego. d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalno - prawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową. 2) w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy (konieczności wykonania tzw. robót zamiennych) - zmiany technologiczne, materiałowe, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczę- dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, c) konieczność lub możliwość zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych - nowych, rozwiązań technicznych / technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy okażą się korzystniejsze dla Zamawiające lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, h) konieczność uzupełnienia, zmian lub usunięcia wad dokumentacji projektowej. 3) w zakresie innych zmian - spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmianą obowiązującej stawki VAT, przy czym zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów, c) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), d) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne e) zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, przy czym zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu, f) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający zrezygnuje, g) zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, h) innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak: a) zmiana w harmonogramie prac, b) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, c) zmiany Podwykonawców, d) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia e) zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 7. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-02

godzina:

12:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-03-02

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: 1) Maciej Ciechomski, gł. specjalista, pok. nr 209, tel.: (42)714-31-50, 2) Błażej Bączyk, podinspektor, pok. nr 209, tel.: (42)714-31-50; w sprawach proceduralnych: 1) Ewa Stasiak, gł. specjalista pok. 219, tel.: (42) 714-32-00, 2) Lech Dąbski, naczelnik, pok. 219, tel.: (42) 714-31-64 oraz 3) Agnieszka Sobczak, inspektor, pok. 220, tel.: (42) 714-32-34. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.