Dzisiaj jest: 28.1.2021, imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA

Gmina Szubin

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY ulicy BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504731-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Szubin

Regon: 9235091000000

ulica: ulicy Kcyńska

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 89200

Miejscowość: Szubin

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 523 910 700

e-mail: um@szubin.pl

Fax: 52 384 80 71

Adres strony internetowej (URL): www.bip.szubin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.szubin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, posłańca, osobiście

Adres:

Urząd Miejski w Szubinie ulicy Kcyńska 12, 89-200 Szubin, p. nr 12 Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY ulicy BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE

Numer referencyjny:

ZP.271.38.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części opisane w SIWZ lub na wszystkie części. Ocenie będzie podlegać każda część z osobna;

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ulicy Broniewskiego w Szubinie oraz dostawa i montaż wyposażenia. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część I - zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ulicy Broniewskiego w Szubinie, która obejmuje: 1) Prace rozbiórkowe; 2) Wykucie otworów wraz z wykuciem nadproży; 3) Wykonanie nowych ścian parteru; 4) Wykonanie stropu nad parterem; 5) Nadbudowa ścian I piętra; 6) Dobudowa w poziomie parteru; 7) Budowa klatki schodowej; 8) Wykonanie stropodachu nad I piętrem; 9) Konstrukcja stropodachu nad dobudową parteru; 10) Wykonanie kominów wentylacyjnych i ścian ponad dachem; 11) Pokrycie z obróbką dachu; 12) Wykonanie ścianek działowych i przewodów wentylacyjnych; 13) Roboty wykończeniowe - tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, licowanie i malowanie; 14) Docieplanie ścian zewnętrznych i elewacje; 15) Wykonanie podestu wejściowego i chodników; 16) Wykonanie instalacji wod-kan i c.o. 17) Wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, domofonowej, RTV, telefonicznej/internetowej; Część II - dostawa i montaż wyposażenia mieszkań, która obejmuje dostawę wraz z montażem kuchenki elektrycznej, z płytą ceramiczną, wolnostojącej z piekarnikiem - 6 sztuk, o następujących parametrach technicznych: 1) Wymiary bez elementów wystających (szerokość x wysokość x głębokość) - 50 x 85 x 60 cm; 2) Klasa energetyczna A; 3) Napięcie zasilania 230V, 400 V; 4) Moc przyłączeniowa od 7 do 10 kW; 5) Typ płyty grzewczej - elektryczna; 6) Barwa płyty grzewczej - czarna (według producenta); 7) Punkty grzewcze - 4 pola ceramiczne; 8) Typ piekarnika - elektryczny; 9) Barwa przodu piekarnika - biała, srebrna, inox. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlano - wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnienia i opinii w wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 601 z dnia 31.10.2016r. znak WWA.6740.560.2016.P.P. wydaną przez Starostę Nakielskiego. Zamawiający udostępnia przedmiary robót budowlanych, które mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz o oddanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji, gdy określono znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, nazwy producentów, firm, bądź konkretne produkty lub w jakikolwiek inny sposób określono konkretny towar/produkt. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ, przy czym stwierdzenie czy oferta równoważna spełnia wymagania SIWZ należy do uprawnień Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), wymogi techniczne towaru wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Ilekroć niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniem opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniem opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu oferty. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej(dotyczy tylko Części I): 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z: a) pracami rozbiórkowymi, b) postawieniem nowych ścian oraz wykonaniem stropodachu; c) wykonaniem posadzek, d) dociepleniem ścian zewnętrznych, e) wykonaniem elewacji, f) wykonaniem innych robót i usług nie wymienionych w punkcie a-e związanych z realizacją zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownika robót oraz osób nadzorujących. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45400000-145211000-945330000-945331000-645310000-339711361-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: Część I - zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018r. Część II - planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia od 31.10.2018r. do 10.12.2018r., jednakże nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca powinien być zarejestrowanym we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej dla Części II.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- dotyczy tylko Części I zamówienia:: Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej dla Części II.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca dysponuje zdolnościami technicznymi i zawodowymi dotyczy tylko Części I zamówienia: . Wykonawca posiada doświadczenie: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 120 m2; i - jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie instalacji sanitarnych i c.o. w obiektach mieszkalnych o powierzchni użytkowej min. 120 m2; i - jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w obiektach mieszkalnych o powierzchni użytkowej min. 120 m2; . Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają kwalifikacje - uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), w tym: - Kierownikiem budowy (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290). - Kierownikiem robót w branży sanitarnej (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, - Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy (tiret.1) z funkcją kierownika robót (tiret. 2 i 3).

Nie

Informacje dodatkowe:

Dysponowanie zasobami innego podmiotu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.; 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane (uwaga: doradztwo techniczne, konsultacje i nadzór nie oznaczają realizacji robót budowlanych) lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane; 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 6) Zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r, (Dz. U. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wykonawca składa, Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dla Części I i dla Części II): 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, w tym: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)wykaz robót budowlanych dla Części I (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 2) wykaz osób dla Części I (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi drogowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada opłacone aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału ekonomicznego) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, np. opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z kopią dowodu opłacenia składki) - dotyczy tylko Części I. 4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) Formularz oferty wypełniony i podpisany przez Wykonawcę ; 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument (Część I o ile wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego), służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy (rzeczywiste wykazanie, że będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp; 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a także w przypadku wykonawców występujących wspólnie(Część I i Część II),; 4) Dowód wniesienia wadium(Część I) należy dołączyć do oferty, przed otwarciem ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 10.000,00 PLN - dotyczy Części I. Natomiast zamawiający nie żąda wniesienia wadium dla Części II. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359, ze zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szubinie, nr konta 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027., z adnotacją "wadium - numer sprawy ZP.271.38.2017 na ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE- Część I". Kserokopię przelewu, wpłaty Wykonawca dołącza do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w gwarancji należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty - albo opisowo, albo też poprzez przywołanie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. Powinny także zawierać klauzule o nie odwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. 7. W przypadku składania oferty przez konsorcjum wadium może być wniesione przez dowolny podmiot z zastrzeżeniem, że konieczne jest wyraźne wskazanie podmiotów w imieniu, których jest składane, czyli wszystkich członków konsorcjum. 8. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 7b ustawy Pzp. 10. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Części I 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Pzp, w szczególności w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany: 1) wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy - zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy) 2) terminu w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. niesprzyjające warunki atmosferyczne - tj. np. długotrwałe intensywne opady śniegu, gradu, deszczu utrzymujących się, co najmniej trzy dni, temperatury powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wstrzymanie realizacji robót - w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń, c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz ( np. badania) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, d) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami, e) wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową - o czas wykonywania tych zamówień, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 Pzp o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian, o ile wprowadzenie tych zmian wymaga wstrzymania realizacji zamówienia podstawowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, - z zastrzeżeniem, że okres realizacji umowy nie może być dłuższy niż 24 m-cy. 3) w innych przypadkach: a) rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień §2 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) powierzenie podwykonawcom innej części przedmiotu zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub części niewskazanej w ofercie Wykonawcy; c) Wystąpienie po stronie Zamawiającego okoliczności uzasadniających zmianę rozliczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 poprzez zwiększenie ilości rozliczeń na podstawie faktur częściowych. d) zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w §2 umowy; e) zmiany osób z §7 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, f) zmiany podmiotu, o którym mowa w § 11 ust. 25, o ile wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; h) w przypadku wystawienia, co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 1 pkt. 1 i 3 lit. a-e. Część II 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Pzp, w szczególności w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany: wynagrodzenia w przypadku: 1) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy - zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy), innej: 2) rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa. 2. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu w formie pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis oceny kryteriów ofert znajduje się w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części I w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie www.bip.szubin.pl/zamówienia publiczne

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Część II - dostawa i montaż wyposażenia mieszkań, która obejmuje dostawę wraz z montażem kuchenki elektrycznej, z płytą ceramiczną, wolnostojącej z piekarnikiem

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.