Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nałęcz

Gmina Miejska Nałęczów

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nałęczów i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 505655-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska Nałęczów

Regon: 52922600000

ulica: al. Lipowa

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 24150

Miejscowość: Nałęczów

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 815 014 500

e-mail: um@naleczow.pl

Fax: 815 014 500

Adres strony internetowej (URL): www.naleczow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nałęczów i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny:

IZ.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Nałęczów i jej jednostek organizacyjnych. 2. Wykaz wszystkich punktów poboru energii (dalej PPE) zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający ma obecnie zawarte kompleksowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wykazanych w załączniku nr 5 do SIWZ z PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin, który pełni jednocześnie funkcję OSD dla tych punktów. 4. Z wybranym Wykonawcą zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich PPE Gminy Nałęczów i pozostałych jednostek (wg zał. nr 5 do SIWZ) na czas oznaczony od 1.03.2018 do 31.12.2019 roku. Umowy podpisują kierownicy jednostek, o których mowa w Rozdziale 1 SIWZ, zgodnie z podziałem uwzględnionym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Dla Umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego Wykonawca będzie wystawiał zbiorczo 1 fakturę rozliczeniową co 2 miesiące z załączeniem szczegółów rozliczenia dla każdego PPE oświetlenia. Dla pozostałych umów Wykonawca będzie wystawiał osobne faktury ze szczegółami rozliczenia, dla każdego PPE, zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD. Szczegóły rozliczenia dla każdego PPE powinny zawierać co najmniej: zużycie energii w podziale na strefy czasowe (jeśli takie występują), adres PPE, przynajmniej jeden numer jednoznacznie identyfikujący dany PPE (kod PPE, nr ewidencyjny OSD, numer licznika lub inny), mogą też zawierać grupę taryfową, moc i inne dane, jeśli Sprzedawca będzie nimi dysponował. W przypadku braku otrzymania danych z odczytów liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury rozliczeniowej na bazie danych pomiarowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego lub danych z Załącznika nr 2 do Umowy. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek dokonać rozliczenia wyrównawczego przy fakturze rozliczeniowej za kolejny okres po otrzymaniu rzeczywistych danych pomiarowych od OSD. W przypadku umowy dotyczącej oświetlenia (poz. 1-79 Załącznika nr 5 do SIWZ) jeżeli OSD będzie przekazywał dane pomiarowe na Platformie Wymiany Informacji częściej niż co 2 miesiące, to Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wystawiania faktur sprzedaży co 2 miesiące z sumarycznym zużyciem energii z okresu 2 miesięcy. Sposób rozliczania danej umowy i wystawiania faktur będzie również zapisany w poszczególnych umowach (zgodnie z powyższymi wytycznymi) w §6 Umowy Sprzedaży. 6. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie: 1) terminowe zgłoszenie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) do realizacji nowo zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej, w sposób zapewniający rozpoczęcie sprzedaż energii elektrycznej od 1.03.2018 roku, 2) reprezentowanie Gminy Nałęczów i jej jednostek organizacyjnych przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych lub zawarcie w imieniu Zamawiającego nowych umów dystrybucyjnych dla PPE, dla których zawarcie tych umów będzie konieczne ze względu na wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów kompleksowych. Do wykonania wyżej wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. 7. Zamawiający nie planuje obecnie zmiany grup taryfowych w punktach poboru energii. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany grup taryfowych w ciągu trwania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z wybranym Wykonawcą. Zmiana taryfy może nastąpić jedynie w obrębie tej samej grupy przyłączeniowej i nie będzie wiązać się ze zmianą zabezpieczeń przedlicznikowych. Zamawiający poczyni odpowiednie ustalenia samodzielnie z OSD. O odpowiednich zmianach zostanie także poinformowany Wykonawca, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione we właściwym załączniku do umowy zakupu energii elektrycznej. Zmiana grup taryfowych nie będzie mieć wpływu na cenę jednostkową energii elektrycznej, ponieważ Zamawiający organizacyjnie wymaga przedstawienia oferty z ceną całodobową. 8. Szacunkowa ilość dostarczanej energii została dokonana w oparciu o faktyczne zużycie w roku 2017. W okresie dostawy wynosi 3.704.216 kWh razem dla PPE wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Nie stanowi ona dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych punktów poboru energii. Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w przetargu cenę energii. 9. Układy pomiarowe wszystkich PPE ujętych w Załączniku nr 5 do SIWZ są dostosowane do zasady TPA. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał umowę lub promesę umowy z właściwym OSD - PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin. 11. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy następujące dane w wersji edytowalnej (MS Excell) dla każdego punktu poboru niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą: 1) nazwa i adres płatnika; 2) opis punktu poboru; 3) adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 4) grupa taryfowa; 5) moc umowna; 6) planowane roczne zużycie energii w podziale na strefy; 7) numer licznika; 8) Operator Systemu Dystrybucyjnego; 9) nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 10) rodzaj obiektu (oświetlenie lub budynek); 11) typ obowiązującej umowy: kompleksowa czy rozdzielona; 12) częstotliwość rozliczeń stosowana przez OSD; 13) okres obowiązywania nowej umowy.

II.5) Główny kod CPV:

09000000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV09300000-209310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, w wysokości do 10% zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 oraz art. 22b ustawy Prawo zamówień publicznych) tj.: posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 5) listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia222018-03-01 2019-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, 3) w przypadku zmiany ilości poszczególnych punktów poboru energii - zmiana załącznika nr 2 do Umowy Sprzedaży, 4) w przypadku zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru energii, których to zmian nie można było przewidzieć wcześniej, a zmiany te są w obrębie wycenionych w ofercie grup przyłączeniowych - zmiana Załącznika nr 2 do Umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa nie wskaże podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące podwykonawców. 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 8. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-02-22

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.