Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruc

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.

Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 504274-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.

Regon: 13031457400000

ulica: ul. Mickiewicza

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 09100

Miejscowość: Płońsk

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 023 6624278 w, 35

e-mail: zamowienia@pgk.plonsk.pl

Fax: 236 624 278

Adres strony internetowej (URL): www.pgk.plonsk.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.pgk.plonsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.pgk.plonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

PGK w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Parametry techniczne naczepy: . Naczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018. . Ilość osi - 3. . Naczepa przeznaczona do ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 o rozstawie osi 3 600mm i kabiną sypialną. . Wysokość siodła nie załadowanego 1 150 - 1 200 mm. . Masa własna około 8 300 kg. . Długość wewnętrzna użytkowa około 13 430 mm. . Szerokość wewnętrzna około 2 470 mm. . Wysokość wewnętrzna około 2 685 mm. . Konstrukcja ramy podwozia naczepy bez obrzeża przystosowana do zamontowania zabudowy i mechanizmu ruchomej podłogi (bez drzwi bocznych). . Pojemność minimum 89 m3. . Trzy osie na zawieszeniu pneumatycznym. . Nośność każdej osi min. 9 000 kg każda. . Hamulce tarczowe. . Zawieszenie pneumatyczne z zaworem do podnoszenia i opuszczania. . Bezazbestowe okładziny hamulcowe. . Automatyczna regulacja luzu hamulcowego. . Pierwsza oś podnoszona. . Podnoszenie osi automatyczne ze wspomaganiem przyciskiem lub ręczne, mocowane na konsoli. . Felgi stalowe 6 szt. w kolorze szarym. . Opony 385/65R22,5" - firmy zachodniej. . Błotniki nad każdym kołem, tylne z chlapaczami. . Mocowanie nadkoli na rurkach ocynkowanych, przykręcanych do ramy pojazdu. . Aluminiowy zderzak tylny z lampami LED i uchylną klapą zakrywającą lampy. . Boczne zderzaki ochronne, aluminiowe przed osiami z zamocowaniem uchylnym. . Kosz podwójny na dwa koła zapasowe naczepy, montowany przed lub za osiami między belkami głównymi. . Kliny pod koła mocowane przy nogach podporowych. . Skrzynka narzędziowa, plastikowa mocowana z prawej strony pojazdu nie zakryta zderzakami bocznym. . Zbiornik na wodę, mocowany z prawej lub lewej strony przed lub za osiami. . Laska do zaczepiania plandeki dachowej mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony pojazdu. . Drabinka aluminiowa dł. max. 3 m, mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony przed osiami. . Szeroki chlapacz tylny. . Dodatkowe uchwyty na szczotkę i łopatę. . Dwuprzewodowy układ powietrzny z automatyczną regulacją siły hamowania system EBS, 2S/2M. . Automatyczny hamulec postojowy. . RSS - system stabilizacji toru jazdy. . Plastikowe zbiorniki powietrza - 2 szt. . Przyłącze pneumatyczne standardowe. . Instalacja elektryczna 24 V, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. . Elektryczny przewód zasilający, zamontowany do wspornika na ścianie czołowej, ze standardowymi wtyczkami. . Okrągłe światła tylne LED (pozycyjne/stop, światło cofania, przeciwmgielne). . Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED i podkładka tablicy wmontowane w zderzak tylny. . Światła zewnętrzne "lizaki" zamontowane do boków lamp lub zderzaka tylnego. . Pomarańczowe, obrysowe światła boczne mocowane do podwozia wzdłuż naczepy. . Przednie, białe światła, mocowane w dolnych lub górnych narożnikach kłonic przednich. . Tylne, czerwone światła obrysowe mocowane w górnych narożnikach kłonic. . Lakierowane podwozie - kolor czarny. . Osie, piasty i nogi podporowe lakierowane w kolorze podwozia. . Cynkowane wspornik ściany czołowej. . Śrutowanie wszystkich elementów stalowych podwozia. . Ściana czołowa i boczne wykonane z profili aluminiowych szer. min. 350 mm i na całą wysokość zabudowy. . Na zewnętrznej stronie ścianie czołowej przymocowany stalowy, ocynkowany podest do obsługi zwijania plandeki dachowej. . Drabinki wejściowe do podestu po lewej lub prawej stronie lub z obu stron (jak najbliżej ściany przedniej). . Na ścianie czołowej zamontowana konsola do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych. . Aluminiowe drzwi tylne z uszczelkami i z jednym lub dwoma zewnętrznymi zamkami na każde skrzydło. . Uchwyty utrzymujące otwarte drzwi mocowane do podwozia. . Belki/poprzeczki dachowe usztywniające ściany boczne - 2 szt. demontowane. . Belka dachowa tylna- uchylna. . Przesuwna na rolkach aluminiowa ściana wewnętrzna zawieszona na łańcuchach z podłogową plandeką uszczelniającą długości ok. 1 200 mm zawieszana na ścianie i z uszczelnieniami bocznymi . Drzwi wejściowe małe wmontowane po lewej lub prawej stronie ściany przedniej. . Aluminiowe odboje z tyłu podwozia. . Hydrauliczny mechanizm napędu ruchomej podłogi zamocowany między belkami głównymi po środku podwozia. . Aluminiowe deski podłogowe gładkie lub karbowane grubości 10 mm. . Sterowanie napędem ruchomej podłogi z konsoli mocowanej przed lub za osiami z lewej strony. . Bezprzewodowy pilot do sterowania ruchomą podłogą. . Wyjście przewodów hydraulicznych w dolnej części ściany przedniej. . Plandeka dachowa o gramaturze min 650g/m2 w kolorze szarym zwinięta na aluminiowej listwie i rolowana za pomocą korby na prawą (pobocze) stronę naczepy. . Napinanie boczne zasuniętej plandeki dachu za pomocą pasów zaczepionych w uchwytach/ grzechotkach mocowanych do podwozia naczepy z lewej strony (kierowca) - 4szt. . Napinanie przednie plandeki dachu za pomocą ekspanderów lub pasów mocowanych na ścianie przedniej i tylnej za pomocą ekspanderów na belce dachowej tylnej. . Gumowe odboje pod pasami zapinające plandekę dachu, mocowane na ścianie bocznej - 3 szt. w pionie na każdy pas. . Gumowe odboje pod pasami mocowane na dolnym obrzeżu ściany bocznej - 1 szt. na każdy pas. . Z prawej strony profilu bocznego u góry, zamontowane uchylne odboje do blokowania zwiniętej plandeki dachu - 4 szt. . Korba do zwijania plandeki, mocowana w uchwycie na ścianie przedniej przy balkonie. . Oznaczenie konturowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 2.2. W zakres zamówienia wchodzi również przystosowanie ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą, w tym w szczególności: . montaż przystawki przenoszenia napędu, . montaż pompy hydraulicznej, . montaż kompletnej instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz inne nie wymienione czynności umożliwiające współpracę naczepy z ciągnikiem siodłowym. 2.3. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji: . 12 miesięcy na podwozie, . 24 miesiące na układ hamulcowy, . 24 miesiące na instalację elektryczną, . 24 miesiące na mechanizm napędu ruchomej podłogi, . 24 miesiące na osie. b) Wykonawca zapewni dostępność serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego (dopuszcza się porozumiewanie za pomocą poczty elektronicznej) zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni. c) Wykonawca musi posiadać serwis zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. 2.4. Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z przedmiotem zamówienia: a) instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, b) katalog części zamiennych, c) deklaracja zgodności dla naczepy, d) gwarancja oraz adresy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, e) schemat instalacji elektrycznej w jęz. polskim. 2.5. Pozostałe wymagania Zamawiającego. a) Do odbioru naczepy Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność parametrów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie. b) W ramach zamówienia Wykonawca dokona rozruchu kompletnego zestawu (ciągnik + naczepa) oraz przeprowadzi szkolenie minimum trzech pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji.

II.5) Główny kod CPV:

34223100-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia84

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

84

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 2a do siwz.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 2a do siwz.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 2a do siwz.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.