Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek o

Gmina Sokołów Małopolski

Zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych Gminy Sokołów Małopolski

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 503345-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie dotyczy projektu, programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.06.04.03-18-0064

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski

Regon: 69058213400000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 36050

Miejscowość: Sokołów Małopolski

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (017) 7729019

e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl

Fax: (017) 7729019

Adres strony internetowej (URL): www.sokolow-mlp.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Tak

http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty składa się w pokoju nr. 6-sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1,36-050 Sokołów Młp. Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

Adres:

Oferty składa się w pokoju nr. 6-sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1,36-050 Sokołów Młp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych Gminy Sokołów Małopolski

Numer referencyjny:

RGBZP.271.2.4.2017.GD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2- wszystkie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej, w terminie do28.3.2017 r. następujących dostaw: Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: 1. Laptopy 87 szt. 2. Komputer stacjonarny 10 szt. 3. Oprogramowanie system operacyjny 30 szt. Zadanie 2: Dostawa sprzętu multimedialnego: 4. Urządzenie wielofunkcyjne A3 1 szt. 5. Urz. Wielofunkcyjne A4 3 szt. 6. Ekran 11 szt. 7. Projektor 11 szt. 8. Tablica interaktywna 1 6 szt. 9. Tablica interaktywna2 1 szt. 10. Tablica interaktywna 3 1 szt. 11. Tablica interaktywna 4 1 szt. 12. Tablica interaktywna 5 8 szt. 13. Zestaw "Magiczna podłoga " 1 szt. 14. Zestaw multimedialny TV 5 szt. 15. Odtwarzacz CD 16 szt. Podstawowe wymogi (opis niekompletny): Wszystek sprzęt i oprogramowanie objęte niniejszym zamówieniem jest przeznaczony do użytkowania przezgminne publiczne jednostki oświatowe: szkoły podstawowe, zespoły szkół i wygaszane gimnazja. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: - całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski, - całość sprzętu musi być nowa-wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą-nie używana, - całość sprzętu i oprogramowania musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres minimum 24 miesięcy, - świadczenia gwarancyjne na rzecz Zamawiającego są nieodpłatne - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego. Pełna dokumentacja przetargowa opisująca szczegółowo przedmiot zamówienia, w tym: SIWZ, wykazy, opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja dostaw, dokładne miejsce dostaw, procedura udzielenia zamówienia, jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia przewyższa próg, od którego istnieje obowiązek publikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie Kod NUTS: PL823 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Dostawy w zakresie zadania 2 będą zrealizowane do jedenastu gminnych jednostek oświatowych z terenu gminy Sokołów Małopolski, zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

II.5) Główny kod CPV:

30213100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV48000000-830213000-530213100-630121400-730121200-532321200-132322000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na jedno lub na dwa zadania. Złożenie więcej niż jednej oferty na to samo zadanie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na to zadanie. Zgodnie z Art. 36 aa ust. 2 Zamawiający dzieli zamówienie na części, i ustala, że jeden oferent może składać ofertę w odniesieniu do każdej pojedynczej lub wszystkich części zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Zamawiający określa że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie-, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie przynajmniej 1 dostawę, która: - W odniesieniu do zadania 1 - polegała na dostawie komputerów stacjonarnych lub przenośnych o łącznej wartości jednej dostawy - umowy, nie mniejszej niż 80 000,00 PLN netto, - W odniesieniu do zadania 2- polegała na dostawie: Sprzętu komputerowego: komputery stacjonarne lub przenośne o łącznej wartości jednej dostawy - umowy, nie mniejszej niż 80 000,00 PLN netto, lub sprzętu multimedialnego: tablice i ekrany interaktywne, projektory, telewizory, odtwarzacze o łącznej wartości jednej dostawy- umowy, nie mniejszej niż 80 000,00 PLN netto, lub Sprzętu i urządzeń biurowych typu: kopiarki, skanery, drukarki itp. o łącznej wartości jednej dostawy- umowy, nie mniejszej niż 80 000,00 PLN netto, lub Dostawie po części wszystkich trzech wymienionych typów urządzeń o łącznej wartości jednej dostawy- umowy, nie mniejszej niż 80 000,00 PLN netto. 2. Kwota 80 000 PLN netto ma w wykazywanych dostawach-umowach dotyczyć wymienionych wyżej rodzajów dostaw w jednej dostawie- umowie, tj. nie zaakceptuje się sytuacji, w której umowa-dostawa opiewała na kwotę ponad 80 000 PLN netto a jej przedmiotem było np. dostarczenie rodzajów dostaw wskazanych w p. 4.2.3.1 SIWZ na wartość mniej niż 80 000 PLN netto i reszta dostaw z umowy nie dotyczyła wyżej wymienionych rodzajów dostaw, lecz np. mebli biurowych. 3. Zaakceptuje się natomiast sytuację, gdy wykazywana dostawa obejmuje również inne dostawy, np. meble biurowe, ale minimum 80 000 PLN netto całości dostawy-umowy, to rodzaje dostaw wskazanych w p. 4.2.3.1 SIWZ. 4. Nie dopuszcza się również sytuacji, gdy np. jeden lub dwóch lub więcej wykonawców przedłoży dokumenty potwierdzające wykonanie dwóch lub więcej dostaw, w których żadna z tych dostaw-umów nie spełnia warunku osobno, a po zsumowaniu dwóch lub więcej różnych dostaw-umów kwota dotycząca dostaw wskazanych w p. 4.2.3.1 SIWZ przekroczy 80 000 PLN netto.. (p. 4.2.3.1 SIWZ zawiera tą samą treść co punkt 1 pola III.1.3 niniejszego ogłoszenia) Celem przedłożenia dokumentu na potwierdzenie proponuje się skorzystać z wzoru- zał. 9 do SIWZ. 4) Kryteria selekcji. Zamawiający nie stawia kryteriów selekcji i nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a i nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie. W przypadkach, gdy dokumenty na potwierdzenie warunku, o którym mowa powyżej zawierać się będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza- należy dołączyć do oferty. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano również w rozdziale 5 SIWZ. Dokumenty przedkładane celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. wyłącznie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej są to: Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, tj.: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Udostępnia się wzór wykazu - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie stawia kryteriów selekcji i nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o: - przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, - przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ. 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy). 3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 a także art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Podsumowując: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy polscy i zagraniczni, którzy spełniają wymogi art. 22 ustawy Pzp. - wykonawcy mogą również ubiegać się wspólnie o zamówienie - i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z SIWZ, uprawnienie zgodne z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przysługuje również wykonawcom zagranicznym. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 1. Którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2; 2. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. Wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Brzmienie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 - fakultatywnych- przewidywanych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu obok przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy - obligatoryjnych: Zamawiający wykluczy wykonawcę: W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); Wykluczenie wykonawcy następuje: 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2. W przypadkach, o których mowa: a. w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, b. w ust. 1 pkt 15, - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Przytacza się zapisy SIWZ dotyczące wykazu dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku wskazanych tam podstaw do wykluczenia, wszyscy wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ - sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca przygotowując JEDZ moz?e ograniczyć sie? tylko do wypełnianie sekcji ? cze?s?ci IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w cze?s?ci IV. Właściwej -dowodowej- weryfikacji spełniania konkretnych, okres?lonych przez Zamawiaja?cego, warunków udziału w poste?powaniu Zamawiaja?cy dokona co do zasady na zakończenie poste?powania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawce?, którego oferta została oceniona najwyz?ej, na wezwanie zamawiaja?cego -art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Informuje się również, że w celu wypełnienia JEDZ można skorzystać z aplikacji dostępnej pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl - jest to rozwiązanie fakultatywne a wykonawca może wypełnić i złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i SIWZ. Po wypełnieniu oświadczenie, należy w formie papierowej podpisać przez osoby reprezentujące wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie -podmiot trzeci - o ile dotyczy, i w formie pisemnej złożyć wraz z ofertą. 5.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty -JEDZ- dotyczące tych podmiotów - sporządzone według wzoru, o którym mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ. 5.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie -JEDZ-, o którym mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.1.4. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 5.1.5. Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. 4.4 i 4.5 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. Zaleca się nie składać tych dokumentów wraz z ofertą! 5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy -informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia z którego można skorzystać stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: Zaleca się nie składać tych dokumentów wraz z ofertą 5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ, oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.: 5.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy. Zamawiający uzna również za prawidłowe, jeżeli zamiast przedkładania do Zamawiającego odpisu z ogólnodostępnego rejestru wykonawca - wykonawcy wskaże-wskażą rejestr-rejestry, w których widnieje-widnieją. 5.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; 5.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; 5.3.5. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. Wykonawca nie składa wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.2 oraz 5.3.1 - 5.3.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2 należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert zaś dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.3.1 - 5.3.6. będą wymagane tylko od wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zaleca się natomiast wskazanie w ofercie rejestru, o którym mowa w p. 5.3.2. 5.4. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1.1, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: a) w pkt. 5.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w pkt. 5.3.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.5 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 stosuje się odpowiednio. Analogicznie jak w p. 5.3.2 Zamawiający uzna również za prawidłowe, że zamiast przedkładania do Zamawiającego odpisu z właściwego rejestru wykonawca - wykonawcy wskaże-wskażą rejestr-rejestry, w których widnieje-widnieją. 5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.5 a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 a stosuje się odpowiednio. 5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 5.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 5.9 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.12. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt. 5.1.1, 5.3.1 - 5.3.4 - i odpowiednio pkt. 5.5- należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 5.13. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.1, 5.1.5, 5.2 należy złożyć w formie oryginału, zaś pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 5.14. 5.14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5.15. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.16. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.17. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem -podpisami osoby -lub osób- uprawnionej-uprawnionych- do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę -lub osoby- upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 5.18. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 5.19. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy - i odpowiednio podmiotów wymienionych w pkt 5.14-, według zasad, o których mowa w pkt. 5.17 i 5.18 oraz klauzula "za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 5.20. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 5.17 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 5.21. Zgodnie z art. 26. zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (Dokumenty, o których mowa w punkcie VI SIWZ, dotyczące wszystkich podmiotów wskazanych w oświadczeniu z art. 25a ust 1, za wyjątkiem tych, dokumentów, które wykonawca przedkłada razem z ofertą i za wyjątkiem tych, które będą niezbędne do podpisania umowy i tych o których mowa w art. 26 ust 6.) 5.22. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.23. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dniowym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Udostępnia się wzór wykazu - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie stawia kryteriów selekcji i nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie. patrz również pole III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa niniejszego ogłoszenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

14.1.Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 14.2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14.3.Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 14.4.Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.5.Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany przedłożyć komplet dokumentów do umowy i zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu trzech dni od daty przesłania powiadomienia od Zamawiającego o gotowości zawarcia umowy. 14.6.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 14.7.Zgodnie z art. 145a p pkt 2. Ustawy pzp, dokumenty złożone z ofertą mają być aktualne również na moment podpisania umowy i może zaistnieć konieczność ich aktualizacji. 14.8.Zgodnie z art. 26 ust 2 f: jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 14.9.Zgodnie z art. 24 ust 12: Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 14.10.Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 p.1 - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 -zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000 PLN., słownie: cztery tysiące złotych-Zadanie 1 3 000 PLN., słownie: trzy tysiące złotych-Zadanie 2 Wadium należy wnosić zgodnie z zapisami art. 45 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Sokołów Małopolski. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski. BS Sokołów Młp. 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390. Z adnotacją: Wadium przetarg dostawy sprzętu oświata Z1 lub Z2 lub Z1iZ2. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, złożenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie - szczegółowe instrukcje znajdują się w rozdziale 15 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-03-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki realizacji umowy określono w załączniku 2 do SIWZ wzór umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

13:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-03-15

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informuje się, że dla zamówienia zamieszczono obowiązkowe ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod linkiem: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499789-2017:TEXT:PL:HTML, a niniejsze ogłoszenie jest nieobowiązkowe i odzwierciedla ogłoszenie, o którym mowa wcześniej. Kwoty szacunkowe poszczególnych zadań niniejszego zamówienia nie przekraczają kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy pzp, natomiast zamówienie to mogłoby być udzielone z innymi podobnymi zamówieniami, dlatego zastosowano procedurę jak dla kwot ponad progowych. Informuje się w skrócie, że różnica niniejszej procedury (ponadprogowej) i procedury podprogowej - z punktu widzenia składania ofert polega na tym, że w niniejszym postępowaniu wstępne oświadczenie o którym mowa w art. 25 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zamiast prostego oświadczenia składa się w formie JEDZ- a - zał. 4 do SIWZ i po wezwaniu będzie się wymagać od oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu- przesłanki obligatoryjne p 5.3 SIWZ. Zostało to opisane w rozdziale 5 SIWZ. Pierwotne ogłoszenie było zmienione i zamieszczono sprostowanie pod linkiem: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525252-2017:TEXT:PL:HTML., które miało na celu głównie ujawnienie w treści ogłoszenia większej części zapisów z SIWZ z jednoczesnym uporządkowaniem części zapisów SIWZ i przedłużeniem terminu składania ofert na 26.01.2018 r. Informuje się, że na stronie internetowej: www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27 W miejscu zamieszczenia SIWZ i innej dokumentacji przetargowej zamieszcza się zmianę nr 1 do SIWZ i załączników. Numer referencyjny: RGBZP.271.2.4.2017.GD Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert stosowanych jednakowo do zadania 1i 2: Przewidziano dwa kryteria wyboru ofert: 1.Cena 60 %. 2.Okres gwarancji 40 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 %=1 punkt. Punkty za kryterium "Cena" zostaną obliczone według działania: Cena całkowita oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu dzielone przez cena oferty badanej razy 60, co daje liczbę punktów w tym kryterium. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, lub więcej jeśli będą oferty o zbliżonej punktacji. Punkty za kryterium "Okres gwarancji". 40 punktów zostanie przyznane jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji równy lub dłuższy niż 30 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego, za okres krótszy niż 30 miesięcy nie przyzna się żadnych punktów w tym kryterium. Oferta, w której okres gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące, będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta z której nie będzie wynikał okres udzielonej gwarancji lub informacje wynikające z oferty będą sprzeczne również będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się uzupełniania treści oferty o ustalenie okresu gwarancji, traktuje się to jako istotną modyfikację oferty, gdyż oferowana cena ma zawierać w sobie również ew. koszty związane z długością okresu gwarancji. Deklarowana cena i okres gwarancji zostaną przeniesione do umowy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Informuje się, że do kryterium wyboru ofert: cena-60 % będzie uwzględniana całkowita oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu dzielone przez cena oferty badanej razy 60, co daje liczbę punktów w tym kryterium. Warunki otwarcia ofert Data: 22/01/2018 Czas lokalny: 13:40 Miejsce: Oferty składa się w pokoju nr. 6-sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1,36-050 Sokołów Młp. Otwarcie odbędzie się w pokoju n

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.