Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Zamówienie na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępcze

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego

Zamówienie na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej".

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503084-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego

Regon: 27987000000

ulica: ul. Rzeźnicza

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50132

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713 588 900

e-mail: administracja@wteatrw.pl

Fax: 713 688 955

Adres strony internetowej (URL): www.wteatrw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.wteatrw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.wteatrw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej".

Numer referencyjny:

1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej", polegającej na kompleksowej obsłudze merytorycznej, technicznej i finansowej wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację, obejmującej w szczególności: 1. Dostarczenie zamawiającemu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy, wzoru umowy na wykonanie robót budowlanych, udział w komisji przetargowej, w celu wyboru i zawarcia umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych. 2. Nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umowy na realizację robót budowlanych, w tym wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorami robót oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 3. Nadzór finansowy, prowadzenie wszelkich spraw związanych z finansowaniem zadania, prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację zadania przez zamawiającego, tj. środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.2 ZIT WROF, PRDS.03.03.02.-02-0004/16. 4. Sporządzanie, rozliczanie i monitoring wszelkich wniosków pomocowych na sfinansowanie przedmiotowego zadania. 5. Wykonanie w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowy zakres obowiązków, które Inwestor Zastępczy będzie wykonywać, zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski dotyczy m.in.: kompleksowa termomodernizacja budynku, przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji, przebudowa instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na oświetlenie LED, w tym oświetlenia scenicznego, remont węzła cieplnego, montaż systemu zarządzania energią, montaż paneli fotowoltaicznych. Szczegóły w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

71540000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71520000-979421000-171630000-371541000-271248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zobowiązanie wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, że w terminie 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Posiadanie doświadczenia niezbędnego wo wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania (pełnienia) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie: 1. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego lub inżyniera kontraktu lub menedżera kontraktu na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku na kwotę co najmniej 6 000 000 zł brutto. 2. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego lub inżyniera kontraktu lub menedżera kontraktu polegającej na rozliczeniu co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 6 000 000 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Tak

Informacje dodatkowe:

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 1. osobą pełniącą funkcję kierownika projektu - mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadająca uprawnienia budowlane, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień, oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem osób prowadzącymi nadzór budowlany przy 1 robocie budowlanej o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto. 2. osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadającymi uprawnienia budowlane, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w następujących w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym instalacji wentylacyjnych, grzewczej i gazowych bez ograniczeń - 2 osoby, osobno dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji grzewczej. 3. specjalisty ds. oświetlenia scenicznego - osoba ta powinna mieć uprawnienia, jeśli są wymagane, do projektowania, kierowania i nadzoru nad robotami związanymi z instalacją oświetlenia scenicznego oraz udokumentowany udział przy kierowaniu 1 robotą polegającą na dostawie i montażu oświetlenia scenicznego dla budynku z salą widowiskową dla co najmniej 200 osób. 4. specjalisty ds. instalacji fotowoltaicznej - osoba ta powinna mieć uprawnienia, jeśli są wymagane, do projektowania, kierowania i nadzoru nad robotami związanymi z instalacją fotowoltaiczną oraz udokumentowany udział przy kierowaniu 1 robotą przy dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku o powierzchni zabudowy co najmniej 1000 m2. 5. specjalisty ds. montażu systemu zarządzania energią w oparciu o technologie informacyjno- telekomunikacyjne, osoba ta powinna mieć uprawnienia, jeśli są wymagane, do projektowania, kierowania i nadzoru nad robotami związanymi z montażem systemu i udokumentowany udział przy 1 robocie polegającej na montażu systemu zarządzania energią w budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3. 7. specjalisty ds. realizacji projektów unijnych - osoba ta powinna udokumentować udział przy rozliczeniu co najmniej 1 projektu unijnego o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk przez jedną osobę. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które wydane zostały na podstawie wcześnie wydanych przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą wykonywać również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - t.j. Dz.U. 2016.65 ze zm., ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. Dz.U. 2016.1725 ze zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz pełnionych funkcji Inwestora Zastępczego lub inżyniera kontraktu lub menedżera kontraktu zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt. 5.2 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem okresu składania ofert oraz załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumenty - oświadczenie wykonawcy. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca na wezwanie zamawiającego będzie musiał przedstawić dokumenty, o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ potwierdzające dysponowanie tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty, które wykonawcy musza złożyć w ofercie: 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 2) upoważnienie osób (jeśli dotyczy) podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 3) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) - należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 5) zgodnie z art. 22a ustawy Pzp wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie z ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt od 6.2 do 6.5 SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 - 6.5 będą musieli złożyć Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej - każdy ze wspólników konsorcjum, oraz podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie osób realizujących umowę na następujących zasadach: Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania określone w pkt. 5.3 SIWZ odnośnie danej osoby oraz muszą wykazać się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów odnośnie kryterium "doświadczenie" co osoby występujące w ofercie przetargowej Wykonawcy. Inwestor zastępczy z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: - śmierci, choroby i innego zdarzenia losowego; - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego. Zamawiający może zażądać od Inwestora Zastępczego zmiany osób wyszczególnionych w pkt. 1niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ceny ryczałtowej tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT: W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, tj. przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1, pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-06

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.