Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego

Gmina Mielno

Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504704-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie" Nr RPZP.02.03.00-32-0005/17 z dnia 27.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Mielno

Regon: 33092065300000

ulica: ulicy Bolesława Chrobrego

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 76-032

Miejscowość: Mielno

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 943 459 830

e-mail: um@gmina.mielno.pl

Fax: 943 459 834

Adres strony internetowej (URL): www.mielno.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.mielno.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.mielno.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie na adres: Gmina Mielno, ulicy Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Numer referencyjny:

RZP.271.03.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" szczegółowo opisanego w (PFU) Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Lokalizacja inwestycji: miejscowość Mielno dz. 037/1, 325/9, 325/11, 271/1, 274/2, 278/2, 863, 274/11, 274/4, 711/50. Podstawowe właściwości funkcjonalno- użytkowe Centrum Przesiadkowego (CP) w Mielnie koncentrują się na: - usprawnieniu regionalnego transportu kolejowego i autobusowego; - poprawie standardów podróżowania i bezpieczeństwa; - poprawie dostępu do stacji kolejowej i połączenie jej z komunikacją autobusową; - poprawie wizerunku Mielna od strony południowego wjazdu do miasta. Centrum przesiadkowe zapewniać będzie obsługę mieszkańców w zakresie zbiorowej komunikacji autobusowej i kolejowej. Zgodnie z koncepcją do Centrum Przesiadkowego doprowadzone zostaną ciągi piesze i rowerowe, a na głównym placu powstaną podstawowe i funkcjonalne elementy towarzyszące podróżnym. Planowane pawilony będą całoroczne z doprowadzonymi niezbędnymi mediami. Zaplanowano wymianę wiat na przystankach autobusowych. Jedna z wiat, przy pętli autobusowej będzie zbudowana od podstaw, wraz z utwardzeniem sąsiedniego terenu, obecnie zielonego. Do Centrum Przesiadkowego prowadzić ma nowy odcinek ścieżki rowerowej, będący fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego. Budowa ścieżki rowerowej wiąże się z przebudową chodnika po wschodniej stronie ulicy Lechitów, na odcinku od ronda do zjazdu do pętli autobusowej, gdzie szlak rowerowy połączy się z istniejącym ciągiem pieszo- rowerowym. Miejsca postojowe dla aut i postój taxi znajdą się na zmodernizowanym parkingu przy rondzie (24szt.) i w zatoce parkingowej przy pętli autobusowej (6szt.). Poprawę bezpieczeństwa zapewnią dwa niestrzeżone przejścia przez tory (zabezpieczone labiryntem), jedno na wysokości placu głównego CP i drugie na południe, tuż za dawnymi zabudowaniami dworcowymi oraz nowe przejście przez drogę wojewódzką na wysokości alejki przy ulicy Lechitów 31. Projekt zakłada połączenie obsługi komunikacji publicznej w nowoczesnym Centrum Przesiadkowym. Zaprojektowany kompleks ułatwi turystom i mieszkańcom korzystanie z połączeń kolejowych i autobusowych, zwiększy ich bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Nowy dworzec wraz z funkcjami towarzyszącymi zlokalizowany zostanie na działce nr 325/11, dostępnej z ulicy Lechitów, przylegającej do peronu. W budynku ulokowano główne funkcje Centrum Przesiadkowego: kasy biletowe, poczekalnię oraz ogólnodostępne toalety. W terenie znajdą się ciągi piesze, kiosk, wypożyczalnia rowerów miejskich, info-kiosk, bankomat, poidełko, punkt ładowania telefonu, tablice informacyjny, meble miejskie. Przy ulicy Lechitów powstanie wiata przystankowa dla oczekujących na autobus. Koncepcja zakłada utworzenie parkingu dla samochodów osobowych przy rondzie, a także zagospodarowanie wąskiego terenu między torami a drogą w północnej części analizowanego terenu, dostępnego z ulicy Lechitów. Niezbędne dla właściwego przepływu ruchu pieszego jest stworzenie alternatywnego połączenia dworca z centrum miasta. Zaprojektowano chodniki i ścieżkę rowerową łączące ulicę Północną (pośrednio ulicy B. Chrobrego) z ulicą Lechitów w miejscu nowoprojektowanego parkingu. Dodatkowe połączenia komunikacyjne umożliwiają zaprojektowane przejścia przez tory na wysokości osiedli mieszkaniowych przy ulicy Wakacyjnej. Wzdłuż ulicy Lechitów zaprojektowano rewitalizację dwóch terenów zielonych, które staną się miejskimi skwerami z urządzoną zielenią i obiektami małej architektury. Dzięki użyciu tych samych rozwiązań przestrzenno- materiałowych co na placu dworcowym będą one klamrę spinającą projektowane Centrum Przesiadkowe. Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego i autobusowego. W zachodniej części strefy zaprojektowano pawilony mieszczące poczekalnię dla pasażerów, kasy biletowe, informację turystyczną, kiosk, przechowalnię bagażu, toalety. Przeprojektowano peron tak aby mógł obsługiwać dłuższe szynobusy i podwójne składy. Poszerzenie peronu umożliwi wygodniejsze poruszanie się wzdłuż szynobusu, usprawni wsiadanie i wysiadanie. We wschodniej części strefy głównej pozostaje ulokowany terminal autobusowy w niezmienionej formie (zgodnie z sugestią projektanta drogowego wskazana jest przebudowa polegająca na wymianie nawierzchni oraz poprawie łuków aby dostosować je do promieni skrętów autobusów i wygospodarować miejsca postojowe). Zaprojektowano utwardzony plac dla oczekujących na autobus. Poprawa standardów podróżowania i bezpieczeństwa. Nowy peron i dojście do pawilonu usługowego będą częściowo zadaszone lekkim szklanym przykryciem. Szklane pokrycie ochroni podróżnych przed nadmiernym słońcem i deszczem. W sąsiedztwie peronu zaplanowano miejsca postojowe dla rowerów oraz miejsce dla ewentualnej wypożyczalni rowerów miejskich. Aby podnieść bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych między pętlą autobusową, a dworcem kolejowym proponuje się wyposażenie go w dwa rzędy płytek z wypustkami. Nawierzchnie na terenie Centrum Przesiadkowego przewiduje się wyposażyć w oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących. Dla osób poruszających się na wózkach ułatwieniem będą bezprogowe wejścia, obniżone krawężniki do max 2cm oraz spadki nie przekraczające 6%. Dla mieszkańców ulicy Wakacyjnej przewidziano dwa niestrzeżone przejścia przez tory z labiryntem. Aby ograniczyć swobodne przechodzenie przez tory zaprojektowano ogrodzenia ciągów pieszych wzdłuż torowiska. Teren dworca objęto zasięgiem dwóch hot - spotów z darmowym dostępem do internetu. Poprawa dostępu do stacji kolejowej poprzez połączenie jej z komunikacją autobusową oraz połączenie stacji kolejowej z pętlą przy hali zapewnia dobrze usytuowane przejście dla pieszych. Od przejścia do pętli zaprojektowano chodnik z poszerzeniem na wiatę przystankową. Poprawa dostępu do stacji kolejowej jest utrudniona przez ograniczenie projektu do działek będących we władaniu publicznym. W liniach rozgraniczających ulicy Lechitów i rondo nie ma miejsca na poszerzenie za wąskich chodników. W strefie północnej jest możliwość utworzenia ciągu pieszego i rowerowego, łączącego ulicy Północną ulicy Lechitów, jednak wymaga to wykupu fragmentu prywatnej działki. Rozwiązanie to zostało zaproponowane w części rysunkowej. W strefie północnej pozostawiono istniejący parking dla samochodów osobowych w niezmienionej formie, według sugestii projektanta drogowego zaproponowano uporządkowany układ miejsc postojowych (21 miejsc). Na parkingu może znaleźć się postój dla taksówek, zajmujący 4 wydzielone zielenią, miejsca postojowe. Poprawa wizerunku Mielna od strony południowego wjazdu do miasta. W całym zakresie opracowania przyłożono wagę do roli zieleni, która stosunkowo niewielkim kosztem podnosi atrakcyjność przestrzeni publicznych. Zaproponowano motyw klombów z ozdobnymi trawami, towarzyszącymi głównym ciągom pieszym. Nowe nasadzenia drzew i klomby znajdują się we wszystkich trzech strefach. Zaproponowano charakterystyczną, związaną z miejscem, architekturę pawilonów i mebli miejskich. Przewidziano wymianę wiat przystankowych na nowe, korespondujące z architekturą Centrum Przesiadkowego. Założono wymianę ogrodzeń otaczających działki przyległe do dworca klejowego. Wzdłuż ogrodzeń pozostawiano pasy zieleni - miejsce na winobluszcz, który przysłoni tereny prywatnych działek, sąsiadujących z placem dworcowymi i peronem. Zestawienie ważniejszych parametrów: Obszar objęty projektem - 14.124,98m2 Powierzchnia nowych utwardzeń - 1.194,80m2 Powierzchnia przebudowywanych utwardzeń - 2.067,00m2 Powierzchnia terenów zieleni - 1.512,26m2, w tym zieleni ozdobnej 254,37m2 Powierzchnia zabudowy - 101,75m2 Powierzchnia użytkowa - 81,37m2 Kubatura - 445,25m2 Ilość miejsc postojowych - 27 Długość peronu - 85,00mb Szczegółowy opis rozwiązań technologicznych znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Przyjęte rozwiązania umożliwiają realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na etapie tworzenia szczegółowej dokumentacji technicznej dotyczącej dróg dla rowerów, Projektant zostanie wezwany do zaprojektowania wskazanej infrastruktury zgodnie z wymogami opracowanymi przez holenderską organizację standaryzacji CROW opublikowane w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower" ("Signup for the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Kraków, 1999). Beneficjent zobowiązuje się do stworzenia infrastruktury rowerowej w oparciu o ww. wytyczne. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej . Należy wykonać następujące dokumentacja projektowo - kosztorysowe: a) dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektów Centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem placu i zielonego skweru, przebudową torów kolejowych, budową peronu i dwóch przejść labiryntów połączonych ścieżką. b) dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ulicy Lechitów, na fragmencie od ulicy Żeromskiego do Północnej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz modernizacji nawierzchni parkingu, a także części zajezdni autobusowej oraz ustawieniu wiat przystankowych i elementów małej architektury Do zadań wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Gminy Mielno prawomocnych: decyzji ZRID, pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu oraz zgłoszenia robót drogowych. Dokumentację dla zadania należy przedstawić następujących etapach: 1. projekt budowlany 2. projekt wykonawczy 3. kosztorysy i przedmiary 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. dokumentacja powykonawcza Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawierać następujące elementy: - mapę do celów projektowych - podziały działek - opinię geotechniczną - projekt architektoniczny - projekt konstrukcyjny - projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) - projekt instalacji elektroenergetycznych - projekt instalacji monitoringu wraz z instalacją alarmową - projekt instalacji teleinformatycznej - projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz - projekt zagospodarowania terenu - projekt drogowy ze stalą i czasową organizacją ruchu - projekt branży kolejowej - projekt zieleni - projekty przyłączy - projekty przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej Dla projektu wykonawczego należy wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż. Ponadto należy opracować przedmiary i kosztorysy inwestorskie (realizacyjne). Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje, pozwolenia na użytkowanie. Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 1. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. - 5szt. 2. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. wraz z wnioskiem na ZRID - 5szt. 3. Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. - 5szt. 4. Kosztorysy i przedmiary w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wersja papierowa musi być uzupełniona o wersję elektroniczną w formacie pdf wraz z plikami źródłowymi . Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową . Wymagane jest wykonanie 2 egz. wersji elektronicznej na płytach CD/DVD do każdego etapu dokumentacji projektowej. Termin przekazania zamawiającemu podstawy realizacji robót budowlanych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu) - 15 czerwca 2018 r. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U.UE.L.340.1 z późn. zm.). Uwagi dodatkowe Zamawiającego: Zamawiający doprowadził do sporządzenia Programu - Funkcjonalno - Użytkowego obrazującego dwa warianty zadaszenia peronu kolejowego . Ostatecznie zdecydowano na etapie przygotowania zamówienia o wyborze wariantu zadaszenia z konstrukcji stalowej z wypełnieniem szkłem i kanalizacją deszczową wykorzystującą wnętrze słupów konstrukcyjnych do odprowadzenia wody deszczowej za pośrednictwem dodatkowej rury spustowej PCV. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywanie robót budowlanych wyszczególnionych w PFU, w szczególności: a) roboty w zakresie wykonania przebudowy torów i budowy peronu dworca kolejowego (montaż nawierzchni , podkładów kolejowych, torów) b) roboty w zakresie przebudowy dróg (montaż nawierzchni) c) roboty z zakresie wykonania kanalizacji deszczowej (wykopy pod rurociągi i uzbrojenie, ułożenie rurociągów i uzbrojenia); d) roboty w zakresie wykonania obiektów kubaturowych (montaż elementów kubaturowych nadziemnych w zakresie konstrukcji) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

II.5) Główny kod CPV:

71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71320000-745100000-845111291-445300000-045110000-845200000-945233261-645400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Faza projektowa - przekazanie dokumentacji projektowej z podstawami prawnymi realizacji robót budowlanych (pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu) w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Faza wykonawstwa - zakończenie robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie w terminie do dnia 30 września 2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania podstawy prawnej realizacji robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność zawodową, tzn. zrealizował w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie drogi kolejowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 ustawy). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie I Oddział w Koszalinie nr 73 8566 0003 0600 5418 2005 0008. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być załączony do oferty lub złożony oddzielnie w formie oryginału lub też kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium winien być opatrzony dopiskiem umożliwiającym jego identyfikację z postępowaniem: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie. 6. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz można złożyć wraz z ofertą w sposób umożliwiający jego odłączenie lub oddzielnie przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta / Poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta / Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 8. Zasady zwrotu wadium oraz podstawy do jego zatrzymania reguluje art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku: 1.1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w szczególności w przypadku: a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od typowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem, b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od typowych, uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, c) wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; d) ujawnienia, odkrycia lub występowania nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: - niewypałów lub niewybuchów; - znalezisk archeologicznych; - odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych, geologicznych lub błędów w inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, których działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł wykryć; e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, f) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych z realizacją przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane na mocy przepisów prawa; g) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy, h) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, i) odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, j) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację Robót Budowlanych, k) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty. 1.2) W zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych: a) odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności podziemnych instalacji - poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód; b) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, poprzez zmiany wynikające ze zmienionych regulacji; c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) Zmiany umowy dokonywane na podstawie pkt. a) - b) nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 1.3) W zakresie pozostałych zmian - spowodowanych następującymi okolicznościami: a) Zmianą sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiającego lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji projektu. Strony dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego lub zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. b) Rozwiązaniem, wygaśnięciem lub odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy o dofinansowanie Projektu. Strony odpowiednio ograniczą zakres realizacji przedmiotu zamówienia, który nie będzie mógł zostać zrealizowany oraz odpowiednio zmniejszą wynagrodzenie Wykonawcy; c) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje; d) Kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji. 1.4) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące warunki: . zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; . zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; . wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 1.5) Spełnienia łącznie poniższych warunków: . konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć, . wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1.6) Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany umowy o dofinansowanie i będą korzystne dla Zamawiającego; 2) wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od Dokumentacji Projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy PB z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy PB, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne - a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych wycenionych zgodnie z cenami jednostkowymi, wskazanymi w Kosztorysie Realizacyjnym. 5) zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zleceń, 6) zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 7) zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 1.7) Przewiduje się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmian: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) oryginał pełnomocnictwa będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, 3) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców; 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 5) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.